Keď sú vôl a osol príkladom

           Keď sú vôl a osol príkladom

Za zvesť veľkú tohto dňa – ďakujeme,

že nám vzkvitol čarovný kvet z chladnej zeme,

že zostúpil na zem hriešnu poklad z neba…

Dajže, milé Jezuliatko, poznať seba! Amen (M.R.)

Iz  1, 2 – 3:

     “Počujte, nebesá, naslúchaj zem, lebo Hospodin hovorí:  Synov som vychoval a vyvýšil, oni však odpadli odo mňa. (3) Vôl pozná svojho gazdu i osol jasle svojho pána, Izrael nepozná, môj ľud nechce chápať .” Amen

       „Zem i nebesá, zem i nebesá, dnes preradostne slávia,

       anjeli z neba, anjeli z neba, ľudí preradostne zdravia,

       anjeli spievajú, pastieri Mu hrajú, o tom dive rozprávajú.” 

Tak znejú slová jednej ukrajinskej vianočnej koledy. Podľa tradície pravoslávnej cirkvi kladie sa v nej dôraz na jednotu neba a zeme. Na jednotu Toho, ktorý v pravolávnej tradícii býva menovaný ako Pantokrator, Pán všehomíra a Ním vykúpeného sveta.

    To, čo svätíme, čo si pripomínme, za čo ďakujem aj v dnešný večer Božieho narodenie je iste div. Všemohúci Boh a Pán sa stal človekom . 

V Ježišovi Boh Otec prijal ľudstvo na milosť a začal cestu zmierenia a zjednotenia, ktorej dôsledkom je nastolenie pokoja medzi nebom a zemou. Namiesto nepriateľstva a nepokoja, ktorý začal človek svojou vzburou v raji a ktorá sa opakuje v každom ich potomkovi, znamená Boží príchod v Ježišovi nový začiatok. Nový vzťah medzi nebom a zemou. Zmenu tohoto stavu začal sám Pán Boh. Tá cesta k pokoju a vykúpeniu sa viditeľne začala v Betleheme – v Dome chleba. To sú myšlienky, ktoré sme si aj v tohtoročné Vianoce sprítomňovali už na Štedrý večer a aj na dnešných predpoludňajších slávnostných službách Božích. 

    „Počujte nebesá, naslúchaj zem – lebo Hospodin hovorí“. Aj takto môžeme vyjadriť vianočné evanjelium, ktorého centrom je správa: narodil sa vám Spasiteľ, ktorý je Kristus Pán. Týka sa neba i zeme,  týka sa všetkých  – “všetkého ľudu”

     Zdá sa, že ju nemožno prepočuť, že nemožno odísť neoslovený, nedotknutý, nepremenený, keď vieme, že: ”V Ježišku – Dieťatku” hovorí k nám Pán Boh, Hospodin, Pán neba a zeme. Je to reč o detinstve, ktoré bolo obnovené skrze Krista, položeného na drevo jasieľ a neskôr aj na drevo kríža. V tomto svedectve je reč o našom dedičstve, pripravenom od vekov.

    Pán Boh voľakedy mnoho raz a rozličným spôsobom hovoril k ľuďom, ale najjasnejšie prehovoril k nám v Synovi, pripomína nám slovo z listu Židom. Izaiáš to synovstvo pripomína tiež v slovách úvodného textu: ”Synov som vychoval.”… a oslovuje ľud Izraela ako Božie deti.

   Spomína aj jasle, ktoré sú pre nás viditeľným symbolom Vianoc. Mnohé vianočné betlehemy, ktoré maliari maľujú a rezbári vyrezávajú, zobrazujú pri jasliach aj zvieratá. Dobráckeho vola, ktorý je mohutný, silný, ale s dôverou pozerá na svojho pána. Nechýba pri nich ani osol. Vôl i osol sa tešia, keď príde ich gazda a dá im do jasieľ náruč voňavého sena a krmu. Prorok pripomína, že tak, ako sa gazda a pán stará o svoje stádočko, tak sa Pán Boh stará o svoj ľud a očakáva – iste celkom právom, že sa s takou dôverou bude priznávať k svojmu Pánovi aj ľud Izraela. Že sa poteší a prizná k svojmu Pánovi. Źiaľ, nestalo sa tak všetkých synov a dcér Izraela. Hospodin s bolesťou oznamuje: “ Synov som vychoval a vyvýšil, oni však odpadli odo mňa. Vôl pozná svojho gazdu i osol jasle svojho pána, Izrael nepozná, môj ľud nechce chápať “.  

    Vieme, že sa to často opakovalo v dejinách Izraela, že si vyvolený národ počínal nerozumne, horšie ako tzv. nerozumné tvory. Neraz sa odvrátil, neraz pripomínal skôr strečkujúcu jalovicu. Napriek všetkej starostlivosti a milosti, Hospodin musel vysloviť smutné slová: “Oni však odpadli odo mňa.”

    Dnes však visí vo vzduchu otázka: ako odpovieme na Božiu lásku my? Ako zareaguje novozmluvný ľud na nové oslovenie, na novú radostnú zvesť:“Narodil sa vám Spasiteľ…”, ktorý bol položený pre nás do betlehemských jaslí. Spoznáme a príjmeme s radosťou a natrvalo svojho nebeského Pána? 

   Pán Boh čaká, ako odpovieme na Jeho novú milosť my osobne i naši naši blízki bratia a sestry. Verme, že pozitívne. Že spoznáme a príjme to Dieťa, položené pre nás do jasieľ, ako pravý Chlieb, ktorý nás chce sýtiť časne i večne. 

    Modlime sa za seba i za naše rodiny v cirkevnom zbore, aby spoznali v Ježišovi Spasiteľa a Pána vekov a oslavovali Ho s nami i s celou cirkvou a “rytierstvom nebeským” dnes i na veky vekov. Amen  

                        Slávnostná večiereň  na 1.sviatok vianočný                          Ľubomír Batka st.

Komentovať