Dôvod na trvalú radosť

                            Dôvod na trvalú radosť

Hoc svet i v temne hriechu trvá,

tá chvíľa svätá jednak príde,

keď v jednom duchu, v jednom cite

sa všetci pohneme ku Kristu

a zahoríme jednou láskou.

Ó, zaskvej sa hviezda spásy

nad púťou žitia – trpkou, ťažkou!  Amen   (M.R.)

Iz 66, 10:

“Radujte sa z Jeruzalemom a jasajte  v ňom všetci, ktorí ho milujete. Radostne plesajte s ním všetci, ktorí trúchlite nad ním”. Amen

            Bohumilí kresťania, bratia a sestry v Pánovi!

   Počatie človeka je veľké tajomstvo. Hoci sú napísané mnohé múdre knihy o počatí a vzniku života človeka, môžeme ich zhrnúť do slova: div, alebo veľké tajomstvo. 

     Azda ešte väčšie tajomstvo je počatie národa. Prorok Izaiáš o ňom napísal: ” Či sa zrodí krajina za jeden deň, alebo národ naraz”? (Iz 66, 8) Hoci má svoj počiatok, je to skôr proces, ako konkrétne uchopiteľný počiatok.

    A čo môžeme povedať o počatí cirkvi Pánovej? O spoločenstve, ktoré pozostáva z mnohých národov, jazykov, kmeňov a najrôznejších ľudí? – O “narodení” cirkvi vieme povedať to, že sa udialo na Letnice, po zoslaní Ducha Svätého na apoštolov.

Ale čo môžeme povedať o jej počatí? Kde ho môžeme hľadať a vidieť?

   Ovážim sa povedať, milí bratia a sestry, že to “počatie” cirkvi sa udialo v onej blahej noci, na ktorú sme spomínali v pominulé Vianoce. – Tak, ako o Pánovi Ježišovi Kristovi vyznávame v Kréde, že “ …sa počal z Duha Svätého a narodil sa z Márie panny…”, tak počatie cirkvi Kristovej sa udialo v tom nežnom a svätom objatí Božieho stvorentva v Synovi, v ktorom je Boh s nami. V Ježišovi, Synovi Božom, skrze ktorého Pán Boh objal celý svet. Tento dotyk všemohúceho a svätého Pána Boha a Jeho spojenie s nami a celým svetom, ktorý prišiel zachrániť pre seba, a tak pre život večný, pre účasť vo svojej sláve, je tým tajomným počiatkom cirkvi Pánovej. Jeho príchod na svet je počatím nového ľudu Božieho a počiatkom “nového Jeruzalema”.

     Tomuto novému ľudu Božiemu, počatému nie z vôle človeka a nie z ľudskej krvi, ale z vôle Božej a moci Ducha Svätého, znie trvalá výzva: “ Radujte sa s Jeruzalenom a jasajte v ňom všetci, ktorí ho milujete”!  To, že “Boh tak miloval svet, že dal svojho Syna” pre jeho spásu, zostáva trvalým dôvodom pre radosť každého človeka. Pre tých, ktorí chcú patriť nielen sebe, ale aj k spoločenstvu nového typu, k duchovnej rodine Božích detí.

     Tak, ako vznik nového človeka môžeme sledovať už v štádiu malého embrya, ktoré rastie a vyvíja sa, naberá na sile a počte nových buniek, tak aj Pánova cirkev od chvíle Jeho príchodu je tu, v tomto svete a zostáva tu so zasľúbením, že ju “ani brány pekla nepremôžu” a nezničia. Aj preto platí slovo a výzva k radosti pre každého kresťana a pre celý nový Jeruzalem: “ Jasajte v ňom všetci, ktorí ho milujete. Radostne plesajte s ním všetci, ktorí trúchlite nad ním”. 

     Ak žijeme v cirkvi a prežívame s ňou čas radosti a veselosti, tešíme sa z jej života pretože ju milujeme. Niekedy sa stáva, že ak zabudneme na slávu počatia a na veľké Božie sľuby a plány s Božím ľudom, stávame sa “ľudom trúchliacim”. Lamentujeme nad ňou, nad jej stavom a prítomnosťou. Tak pripomíname skôr “smútočné pohrebné zhromaždenie”, ako ľud plný plesania a radosti. Mnohí sú maloverní, niektorí duchovne odumierajú, čo však nič nemení na skutočnosti, že cirkev ako nový Jeruzalem tu je, žije a zostáva večne mladou. Aj jej mladosť sa “obnovuje ako orol”. (Ž 103,5) 

    Toto žalmistovo videnie môžeme mať pri vstupe do nového roku a pri pohľade na vyjavenie Kristovej slávy mudrcom od východu. Prišli síce do starého Jeruzalema a svojou otázkou o narodení nového kráľa spôsobili zdesenie starého Herodesa, jeho okolia a celého mesta, ale kráľa nového typu predsa našli a sami sa priradili k ľudu nového Jeruzalema. Do svojej krajiny sa vrátili inou cestou ako prišli a nepochybne aj s novou radosťou a nádejou na radosť trvalú a večnú. 

   Kresťan nemá nikdy zásadný dôvod na trvalý smútok, trúchlenie a beznádej. Vždy pre nás platí:” Radujte sa s Jeruzalemom”. Je to rovnaké slovo a tá istá zvesť, ktorú sme počuli cez Vianoce: ”Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude všetkému ľudu, lebo narodil sa vám dnes Spasiteľ, ktorý je Kristus Pán”.

   Prvými ľuďmi, ktorí sa znovu narodili a teda aj “počali” ako veriaci kresťania boli Mária a Jozef. Obom zaznelo rovnaké slovo: “Neboj sa”!  Dôkazom Máriinej radosti bola oslava: “Velebí moja duša Pána…”. Po nich sa radovali z rovnakej zvesti manželia Alžbeta a Zachariáš, i dieťatko Ján pod srdcom Alžbety a po nich aj mnohí ich susedia, priatelia a známi. Cirkev je spoločenstvom známych po mene, ale aj takých, ktorých po mene nepoznáme, ale zdieľame rovnaký dôvod radosti. Takými boli aj betlehemskí pastieri a ich rodiny. Poznáme však po mene bohabojného starca Simeona a vekom obdarenú prorokyňu Annu, dcéru Fanuelovu, ktorí očakávali vykúpenie Jeruzalema.

    Pokiaľ ide o mudrov od východu, vieme, že mená im dala len neskoršia tradícia. Ale dôležitejšie je to, že aj oni sa poklonili Ježišovi a Jemu obetovali svoje vzácne dary. Ich návratom “inou cestou” sa začína rast cirkvi aj medzi pohanmi a pokračuje aj dnes v tomto svete, bez ohľadu na hranice a prekážky, ktoré jej spôsobujú ľudia. Nevieme mnoho o raste cirkvi v Betleheme a v Nazarete, skôr o odpore a o meči ktorý sa snažil ničiť mužov, ženy i nemluvniatka. Napriek všetkému cirkev rástla a rastie.

   Bratia a sestry!

   Aj my sme jej súčasťou a preto nám platí posolstvo a výzva prorockého slova: “Raduje sa s Jeruzalemom”. Ak milujeme Otca, ktorý sa k nám v Ježišovi láskavo sklonil, sme občanmi nového Jeruzalema a súčasťou nového ľudu povolaného k radosti. 

    Že sú okolo nás aj iní, inak zmýšľajúci a konajúci, s tým isteže musíme počítať. – “Ateisti, vystúpte z tieňa”, zaznela výzva v jednom z našich denníkov a vyvolala vášnivé polemiky. Bola to výzva k obhajobe novopohanstva, nevery a budovaniu spoločenstva zdanlivo “nového typu”, v skutočnosti však iba staronového. Takýto hlas, ako vieme, “do neba nejde”. Je iba dokladom toho, že pravdu mal Simeon, keď prorokoval Márii, že aj jej “prenikne dušu meč” a že Ten, ktorý sa pre nás narodil je “postavený jedným na povstanie a iným na pád”.

  Bratia a sestry!

    Zostaňme tými, ktorí aj v novom roku a celom svojom živote budujú svoj život na Kristu, Pánovi. Ktorí dôverujú Tomu, ktorý povedal “nové tvorím všetko” a radostne plesajme s novým Jeruzalemom a jeho ľudom. Jemu zverme svoju prítomnosť i budúcnosť a buďme tými, ktorí majú dôvod na trvalú radosť v časnosti i vo večnosti. Amen

          Zjavenie Krista Pána mudrcom  –  Mgr.Ľubomír Batka st.

Komentovať