Povzbudenie k dobrému boju viery

Povzbudenie k dobrému boju viery

2 Tim 3, 14-17, 4, 7- 8:

“Ty však zostávaj v tom, čomu si sa naučil a o čom si presvedčený, pretože vieš, od koho si sa tomu naučil, – (15) a že od detstva znáš sväté Písma, ktoré ťa môžu učiniť múdrym na spasenie vierou v Krista Ježiša. (16) Každé písmo, vdýchnuté od Boha, je aj užitočné učiť, trestať, napravovať a vychovávať v spravodlivosti, aby dokonalý bol človek Boží a spôsobný na všetko dobré. – (4,7) Dobrý boj som dobojoval, beh dokonal, vieru zachoval. (8) Už mi je pripravený veniec spravodlivosti, ktorý mi dá v onen deň Pán, ten spravodlivý sudca, a to nielen mne, ale aj všetkým, ktorí milovali Jeho zjavenie”. Amen

Bohumilý cirkevný zbor, bratia a sestry v Pánovi, milí konfirmandi!

Istý významný a bohatý človek sa chválil, že dostal vzácny a cenný list. Keď sa ho ľudia pýtali na obsah toho listu, prečítal im ho. Znel približne takto: Vážený pane, vy sa na mňa už asi nepamätáte, ale ja som ten človek, ktorý bol s Vami minulé leto v kúpeľoch. Sedávali sme pri jednom stole. Vy ste sa vždy pred jedlom modlili a ja som sa vám vysmieval. Vy ste však celkom pokojne rozprávali o Bohu a o svojej ceste k viere. Dnes vám píšem preto, lebo po návrate domov som aj ja začal hľadať cestu k Pánu Bohu a túto cestu som našiel. Dnes sa z toho teším a som šťastný človek. Teraz už ja iným rozprávam o Božej milosti a láske a chcem im pomôcť na ceste viery. Týmto listom Vám chcem poďakovať, že ste boli vytrvalý vo viere, nedali ste sa odradiť a tým ste mi pomohli a boli mi príkladom. Ďakujem Pánu Bohu za vás.
Keď ten človek dočítal list, povedal: “Chcel by som mať tento list pri sebe, keď budem raz stáť na poslednom súde a verím že sa smrti nemusím báť”.

Apoštol Pavel napísal svojmu žiakovi Timoteovi:” Ty však zostávaj v tom, čomu si sa naučil a o čom si presvedčený, pretože vieš, od koho si sa tomu naučil – a že od detstva znáš sväté Písma, ktoré ťa môžu učiniť múdrym na spasenie!”
Milí konfirmandi,
dúfam, že ste aj vy vo svojom detsve a v dospievaní poznali niekoho, kto sa s vami, či pred vami modlil, kto poznal sväté Písmo a Božie slovo a plne mu dôveroval, a tak ste dostali dobrý a názorný príklad viery.
Možno ste boli niekedy v pochybnostiach o hodnote viery a cesty, ktorou je kresťanský život. Celkom skromne podotýkam, že podobne, ako spomínaný muž, som vždy konal a konám i ja, nielen vo svojej vlastnej rodine, ale aj v tejto rodine duchovnej, ktorou je náš bohumilý cirkevný zbor sobotišský. Tak som hovoril a konal aj pred vami a spolu s vami.

Hovorili sme spolu a snažili sme sa aj konať tak, aby sme sa dokázali ako kresťania – evanjelici. Ako “luteráni” – ako to jeden z vás napísal v teste pred týmto slávnostným dňom.
Spoznali ste aj slová sväté Písmo. Nezabudnite, že sú to slová nášho nebeského Otca. Slová živé a dôležité, ktoré vás môžu “učiniť múdrymi na spasenie vierou v Krista Ježiša” ! V pravdách Božieho slova zostávatejte, hovorím slovami apoštola Pavla aj ja vám dnes, pred tvárou chrámového spoločenstva v našom cirkevnom zbore.
Spolu s Pavlom verím, že “každé Písmo, vdýchnuté od Boha, je aj užitočné učiť, karhať, napravovať a vychovávať v spravodlivosti”. Veríme mnohí, že ste spoznali a pochopili aj vy, že čas pri Božom slove v chráme, pri vyučovaní v škole, či na konfirmačnej príprave nebol čas stratený! Budúci život, dni a roky, ktoré sú pred vami, určite ukážu a potvrdia, že to, čo ste počuli, našli a získali, je slovo a poznanie mimoriadne dôležité a užitočné pre tento život, ale aj pre život budúceho veku.
S Božím požehnaním vykročíte v ústrety rokom, ktoré voláme “zelené”, k času mladosti a štúdia, romantiky, ale i tvrdej práce. Smerujete zároveň k času, keď si sami založíte rodiny, vstúpite do manželstva a potom sa budete snažiť dobre pripraviť pre život a pre večnosť novú, ďalšiu generáciu Božích detí.
Ako to urobite? – Len ľudským slovom, ľudskou filozofiou a múdrosťou? Človek je krehký a omylný ! To sme si neraz názorne ukázali, predstavili na mnohých príkladoch. Lebo aj také, žiaľ, boli a sú aj dnes okolo nás! Apoštol Pavel hovorí, že ľudské slovo nestačí k tomu, “aby dokonalý bol človek Boží a spôsobný na všetko dobré”! Nestačí, len ľudská múdrosť, sila a predsavzatie, aby dokonalý bol človek v rodine, v manželskom zväzku, v práci a v rozličných náročných situáciach, ktoré život prináša. Sklamali sa mnohí, ktorí sväté Písmo a Božie slovo v ňom odmietli a neprijali. Mnoho tragédíí poznáme aj v dnešnom svete. Nechceme, nikto z tých, ktorí Vás máme radi, aby ste žili systémom: pokus- omyl, ale aby ste sa mylných krokov vyvarovali. To je možné vtedy, keď Božie slovo vám bude prameňom viery a pravidlom života.

Pre mladého kresťana Timotea, ktorý sa veľa z Písma naučil už doma a potom aj od samotné apoštola Pavla, bolo šťastím, že mal okolo seba verných svedkov. Oni ho učili, ale aj napomínali a od mladosti vychovávali, aby rástol rovno a pevne, ako pekný strom a potom prinášal aj úrodu viery v skutkoch lásky a služby. Apoštol Pavel hovorí, že tak prežil svoj život aj on, od chvíle, ako sa obrátil ku vzkriesenému Pánovi Ježišovi Kristovi. Považoval to za veľký dar. Keď sa blížil jeho čas odchodu z tohoto sveta, mohol s dobrým svedomím vyznať: “Dobrý boj som dobojoval, beh dokonal, vieru zachoval. Už mi je pripravený veniec spravodlivosti, ktorý mi dá v onen deň Pán, ten spravodlivý sudca,…” ( 2 Tim 4, 7-8)Znamená to, že kresťanský život je vždy bojom! Nie bojom v zmysle prelievania krvi, ale zápasom o pravé hodnoty života. Bojom s duchovnými silami nevery, povery a pohanskej viery.
Konfirmačné požehnanie, ktoré o chvíľu príjmete, vám pripomenie, že sa máte stať dobrými bojovníkmi za vec Kristovho kráľovstva v tomto svete. Stanete sa Kristovými vojakmi. Vojak musí veľa vydržať, musí vedieť prijať aj rany a byť pripravený k vyliatiu krvi, až po obeť života. Dnes sa takáto najväčšia obeť od nikoho z nás neočakáva a prenasledovanie pre vieru nám nehrozí. Ale nasledovanie Krista ako Pána si žiada vždy veľkú statočnosť! Preto stále platí: “ Ťažko na cvičisku, ľahko na bojisku”.

Želáme aj vám, aby ste dobrý boj viery bojovali po celý život. Kresťanský život je beh na dlhú trať, pripomína najťažšiu bežeckú disciplínu, maratónsky beh. Pavel hovorí, že on tento beh nevzdal, ale dokonal. V maratóne je víťazom nielen ten prvý, s vavrínovým vencom víťaza, ale každý, kto dobehne až do cieľa a prekoná tak sám seba. Kto prinúti svoje telo k mimoriadnemu výkonu a úsiliu.
Tak teda bežte, “kráčajte za Kristom”, nezutekajte z boja, ak sa vám bude, ako v úvode spomínanému pánovi, niekto vysmievať. Kiež aj vy dostanete raz vzácne slovo ocenenia a podobný list vďaky.
Najmä vám však želám, v mene svojom, v mene rodičov, starých rodičov a celého CZ, aby vás vencom spravodlivosti ovenčil, dekoroval a ocenil sám Pán Ježiš Kristus, ten spravodlivý Sudca!
Ten, ktorý si nás zamiloval a pozýva nás všetkých do spoločenstva s nebeským Otcom. I vás, dnešných našich konfirmandov, ktorí ste Jeho lásku a milosť prijali už v Krste svätom, i v mnohých ďalších prejavoch. Spoločne z Božej lásky čerpajme a aj iným ju prinášajme slovom i celým životom! Nech vám k tomu pomáha sám Otec, skrze Syna a Ducha Svätého. Amen.

Kázeň na slávnosti konfirmácie v Sobotišti – 2.6.2013- Ľ.Batka st.

Komentovať