Dar pokoja

Dar pokoja
J 14, 27:
“Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam, nie ako svet dáva, vám ja dávam. Nech sa vám nermúti srdce a nestrachuje!” Amen.

Bohumilí kresťania!

Dnešný kresťanský sviatok Vstúpenia Krista Pána na nebesá je v spoločnosti obyčajný pracovný deň, napriek tomu má pre kresťana významné a dôležité posolstvo.
Prirovnal by som ho ku včerajšiemu štátnemu sviatku s názvom deň Víťaztva. Bližšie pomenovanie je Deň víťaztva nad fašizmom, alebo spomienka na deň skončenia 2.svetovej vojny. Keď sa vojna skončila, nové dni prinášali mier a pokoj. Hodnota pokoja a mieru je pre každého človeka veľká a vzácna. Na svete síce nikdy nebol a nie je pokoj úplný a dokonalý, ale iste sa vojnový požiar nedá porovnávať s mierovou prítomnosťou, pokiaľ ide o jej hodnotu.
Pán Ježiš Kristus po svojom slávnom víťaztve, po vzkriesení, pozdravil svojich učeníkov pozdravom pokoja a všetkého dobrého od nebeského Otca: Pokoj vám! Jeho víťaztvo sa začalo už zostúpením do pekiel, pokračovalo vyhlásením Božích poslov: Vstal, niet Ho tu, a je dokončené vstúpením na nebesá. Vstúpenie do slávy Otca znamená, že “Mu je daná všetka moc na nebi i na zemi”. Prijíma účasť na sláve, ktorú mal u Otca od počiatku. Vzkriesenie je korunované Jeho vstúpením na nebo. Ježiš prišiel, aby priniesol ponuku zmierenia a dokonalého pokoja pre ľudí a potom prijal taký spôsob existencie, aby mohol byť so svojimi učeníkmi a svojou cirkvou stále a na každom mieste. Všade, kde bude zvestované Jeho meno a Jeho víťaztvo.

Pán Ježiš nezvíťazol nad smrťou, hriechom a diablom preto, aby týchto najväščích nepriateľov nechal panovať nad človekom, nad týmto svetom a celým Božím stvorením. Na hodnotu svojho víťaztva a daru pokoja upozorňuje aj nás slovami: “Svoj pokoj vám dávam, nie ako svet dáva, vám ja dávam. Nech sa vám nermúti srdce a nestrachuje”.

Je však podstatný rozdiel medzi darom Kristovým a mierom, ktorý národy a víťazné mocnosti garantujú svojimi zmluvami a podpismi. Podstatne iný je starý, tzv. pax Romana. Keď Rím zvíťazil a rímski cisári ovládli národy, skončila sa vojna a nastolil sa rímsky mier a poriadok. Medz občanmi Ríma a ostatnými občanmi bol však veľký rozdiel. Jedni patrili k panujúcej a vládnucej vrstve a iní k porazeným, ktorí nemali temer žiadne práva. Neraz má pokoj, ktorý sveta niečo z tohoto starého modelu pokoja.

Pokoj, ktorý Pán Ježiš ponúka a dáva bol ťažko vybojovaný na Golgogote. Mať účasť na Jeho pokoji, znamená prijať Jeho smrť i Jeho víťatzsvo nad smrťou, ale aj to ďalšie, čo patrí k víťaztvu. Pán Ježiš nám dáva svoj pokoj, ktorý znamená našu plnú účasť na Jeho živote a sláve.
On porazil smrť, aby nebola tyranom a panovníčkou nad nami.
Smrť je Ježišom porazená a podrobená. Stala sa služobnicou. Bengt Pleijel vtipne prirovnal smrť k šatniarke, ktorá má na krátky čas na starosti naše zvrchníky, aby ich potom vydala naspäť. Podobne má smrť na starosti naše telá, aby ich vydala pri vzkriesení Tomu, ktorý ich premení tak, aby boli podobné Jeho oslávenému telu.
Ak vieme o Kristovom víťazstve a prijímame Ho s dôverou, stávame sa sa Jeho bratmi a sestrami. Pokoj, ktorý prevyšuje každý rozum je dôsledok Božej milosti a daru nášho Spasiteľa. Preto nás Ježiš vyzýva, aby sme o poslednom boji verili tak, ako to vidíme pri Ňom. Jeho mocou bude naša smrť premožená. Preto Pán hovorí: “Nermúť sa vaše srdce a nestrachuj”!

Bratia a sestry!
Smrť tela predchádza hriech. Keďže dôsledok dedičného hriechu sa prejavuje vždy, kým žijeme v tomto pozemskom tele, vždy je tu mámenie a príťažlivá sila hriechu. Človek hriech niekedy bagatelizuje, inokedy zase zveličuje jeho moc. Zlá žiadosť, žiadosť očí a srdca, pýcha a mnoho iných hriechov narúšajú naše spoločenstvo s Pánom Bohom, ale aj spoločenstvo lásky medzi ľuďmi. Trpia tak rodiny, manželstvá, priateľstvá, spoločenstvo cirkvi, o svete ani nehovoriac. Aj v tomto boji, ktorý trvá a stále pokračuje okolo nás i v nás, je Pán Ježiš Ten, ktorý nám ponúka svoju pomoc. Tak nám pomáha víťaziť nad hriechom a svetom a tak nám daruje aj svoj pokoj.
Slovenské príslovie hovorí: Strach má veľé oči! Ale ani v tomto zápase a boji nie sme opustení, alebo ponechaní sami na seba a na vlastnté sily. Ten, ktorý vstúpil na nebesá nám zasľúbil svoju pomoc v zápase s hriechom, ktorý prebýva v našom tele, v našich údoch i v našom srdci! Je dôležité, ak vieme o tejto ponuke a duchovnej pomoci zhora. Naviac tam, kde podliehame hriechu a jeho moci, je nám ponúknutá pomoc a dar odpustenia hriechov, ktoré poznáme a v pokání vyznáme pred Pánom. Ježiš zasľúbil, že sa On sám v nebesiach prihovára za nás vzdychaním nevysloviteľným. Preto platí Jeho slovo: “Svoj pokoj vám dávam, nie ako svet dáva, vám ja dávam. Nech sa vám nermúti srdce a nestrachuje”.

Bratia a sestry! Príťažlivá moc hriechu, jeho putá, jarmo, a zhubná moc vedúca k zničeniu života a spoločenstva s Bohom Otcom, vstúpila do života človeka cez pokušiteľa. Preto aj zoči voči tomu starému nepriateľovi je pomocou láska a milosť nášho Pána. Ten starý nepriateľ, ktorý by nás chcel zničiť, je apoštolom Petrom prirovnaný k revúcemu levovi, ktorý obchádza človeka, hľadajúc, koho by zožral. Zároveň však Peter, ukázal aj na spôsob víťazstva nad každou duchovnou, či telesnou zlou silou a mocou: Vzoprite sa mu, pevní vo viere a utečie od vás! To, čo je dôležité, je naša viera v silu, pomoc a víťaztvo nášho Pána! S Pavlom smieme vyznávať: Nijaká moc nás nemôže odlúčiť od lásky Božej, ktorá je v našom Pánovi, ak sa Ho vierou držíme! Aj tu, v rozličných pokušeniach platí teda zasľúbenie Pána Ježiša Krista: Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam,… nech sa vám nermúti srdce a nestrachuje!

Bratia a sestry v Pánovi!
Toto je konkrétny dar a dôsledok Víťazného a na pravici Otca sediaceho Ježiša Krista. Je nepochybné, že úplne inak je to v živote ľudí, ktorí sa z Kristovho víťazstva neradujú, ktorí Ho neoslavujú, ktorí moc Kristovu podceňujú, alebo s ňou vôbec nepočítajú a jej neveria.
Nedivme sa, ak sa takýto človek bojí a desí všetkého. Ak je pre neho vonkajšia zlá sila a moc neprekonateľná prekážka! Ak sa človek sklame aj vtedy, keď sa spolieha na seba, na svoje predsavzatia, na svoje sily, svoje záväzky, na svoje na svoju morálku a podobne. Neraz vidíme ľudí prekvapených, zaskočených a zlomených zlyhyním vlastným, alebo svojich blízkych. Sú plní nepokoja a nevedia nájsť východisko.
Nie inak je to vo vzťahu k nášmu poslednému nepriateľovi, ktorým je smrť. Zostáva hrozbou a pôvodcom neutíchajúceho plaču vtedy, ak nevieme o svetle, o východisku, o moci a milosti Ježiša Krista! On, ktorý premohol smrť, hriech i pokušiteľa, On, ktorého nezadržalo podsvetie, ani zemská sláva, vstúpil do slávy Otca, aby bol stále s nami. Preto hovorí: Ja som s vami po všetky dni, až do konca sveta! Jeho darom z neba je už teraz dar pokoja, ktorý prevyšuje každý rozum. Príjmime a ďakujme Mu za sľub, ktorý stále platí: “Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam, nie ako svet dáva, vám ja dávam! Nech sa vám nermúti srdce a nestrachuje!” Amen

Vstúpenie Krista Pána na nebo – Sobotište 2013- Ľ.Batka st.

Komentovať