Ježiš prosí za nás

Ježiš prosí za nás
Ján 14, 15-19:
“Ak ma milujete, zachovávajte moje prikázanie. (16) A ja budem prosiť Otca, a dá vám iného Radcu, aby bol s vami až naveky, – Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, pretože Ho nevidí, ani nezná. Vy Ho znáte, pretože pri vás ostáva a bude vo vás. (18) Neopustím vás ako siroty, prídem k vám. (19) Ešte máličko, a svet ma viac neuvidí, ale vy ma uvidíte, pretože ja žijem, aj vy budete žiť”. Amen

Milé sestry, milí bratia, milé deti v Pánovi!

Z rozprávok vieme, že aj králi, hlavy pomazané, mali na kráľovskom dvore radcov. Nie vždy radili kráľovi dobre a múdro. Neraz ich tromfol celkom obyčajný sedliacky rozum, alebo pracujúci cestár.
Počet radcov a poradcov v dnešnej modernej spoločnosti podstatne stúpol. Rapídne ich pribudlo na všetkých vysokých úradoch. V štáte sú vysoko oceňovaní finanční, hospodárski a privatizační radcovia a poradcovia. Popri profesionálnych radcoch prešlo rýchlokurzami poradenstva veľké množstvo našich občanov, ktorí sa stali finančnými, alebo daňovými poradcami. Stúpol i počet právnych poradcov a počet zdravotných poradcov. Existuje poradenstvo manželské i predmanželské, rodinné i detské. Pribúda radcov v odbore gastronómie i radcov, ktorí poradia ako rýchlo a ľahko schudnúť. Poradcov majú už žiaci ZŠ i ľudia vysoko postavení. Ponuka radcov a poradcov je veľká a duchovní poradcovia majú medzi nimi svoje tradičné miesto.

Možno aj to je dôvod, že sľub a pouka Pána Ježiša Krista, ktorý po dokonaní diela spásy vstúpil na nebesá nemá v dnešnom svete nejakú mimoriadnu odozvu. Ježišovo slovo znie dnes všedne a nevýrazne, keď hovorí:”A ja budem prosiť Otca, a dá vám iného Radcu, aby bol s vami až naveky”.
Učeníci, ktorí sa mali stať apoštolmi a hlásateľmi evanjelia, sa bez Radcu nemohli zaobísť. Dovtedy ním bol a zostával sám Ježiš. A On hovorí, že ani po Jeho vstúpení na nebo nezostanú sami. Hovorí, že bude s nimi stále prítomný Radca, Duch Svätý. Ako druhá ruka Boha Otca, je po odchode Syna zasľúbený celej cirkvi.

Preto aj dnes je správne, ak ako kresťania na tento sľub pamätáme a o Jeho službu sa zaujímame. Učeníci vyznali svoju vieru v Ježiša a podobne ako Peter, osvedčovali aj svoju lásku k Pánovi. On im dokázal svoju lásku obetou na kríži
a o tejto Jeho láske mali svedčiť a kázať celému stvorenstvu. Nové úlohy nemohli zvládnuť a vykonať bez rady a pomoci svojho Majstra. Ježiš učeníkom povedal a zopakoval základné pravidlo ich služby. ”Ak ma milujete, zachovávajte moje prikázania”. Iba tak sa zo slova láska nestane fráza, alebo prázdne gesto. Lásku k Božiemu Synovi treba dokázať aj skutkom. Toto pravidlo platí prirodzene aj v manželstve, v rodine a vo všetkých našich dôležitých vzťahoch. Lásku treba dokázať skutkom a to nie je samozrejmé.
Úloha budovať a tvoriť nové vzťahy, pomáhať k viere iným a pomáhať iným v láske nasledovať Krista, nie je ľahké a jednoduché. Naviac, každý človek je iný a každý vzťah k Pánovi vzniká inak a je jedinečný. V tejto novej úlohe potrebovali pomoc a radu zhora a potrebuje ju aj dnešná cirkev. V tomto zmysle možno povedať, že

Ježiš prosí za nás u Otca o prítomnosť Ducha Svätého:
a/ aby sme neboli opustení
b/ aby sme neboli bezradní
c/ aby sme neboli bezmocní

Milí bratia a sestry v Pánovi!

Všetci azda poznáme ľudovú pieseň: Starý náš, starý náš, šedivú hlavu máš… v ktorej sú aj nasledovné slová: “zatiaľ dobre s nami, kým si ty, starý náš, medzi nami”! Skúsenosť starých rodičov, ich pokoj, rozvaha, podobne ako životná múdrosť otca, alebo matky je veľmi dôležitá a vzácna pre deti a vnúčatá. Iba tie menej múdre si myslia, že malé kurča je múdrejšie ako sliepka a tak si prítomtnosť rodiča niektorí nevážia. Neraz sa stáva, že až po ich smrti, po ich odchode si človek povie: prečo som len viac nepočúval slová svojej mamy a svojho otca! Kým žijú a sú s nami, mladí ľudia neraz povedia: Ale mama – už sme to toľkokrát počuli, prečo nám to stále opakuješ? Neraz vzácne rodičovské slová “púšťame jedným uchom dnu a druhým von”. Ale potom, keď sa rodičia pominú, keď osirieme a staneme sa skutočne dospelými a naplno zodpovednými za život svoj, za život rodiny, za zdedené duchovné a materiálne hodnoty, za “dedičstvo otcov”, sme neraz zaskočení. Pri spomienkach sa nás zmocňuje nostalgia, obnovuje sa nielen smútok, ale neraz aj ľútosť, že sme neboli pozornejší a vnímavejší k ich slovám a životným skúsenostiam.

Aj Pán Ježiš často opakoval zverené pravdy Božie svojim učeníkom. Cítili sa isto, dobre a spokojne v Ježišovej prítomnosti.
Spoliehali sa na Neho napr. v búrke na mori, a pri akomkoľvek probléme sa s dôverou na Neho obracali. Keď nemohli vyhnať zlého ducha z človeka, pýtali sa prečo to nedokázali ? ”Tento rod démonov vychádza iba pôstom a modlitbami”- povedal Pán. Modlitby a pôst učeníkov, podobne ako naše pôsty a modlitby nedosahovali a nedosahujú úroveň a silu Ježišovej modlitby.
Ani naša láska a plnenie Jeho príkazov nie je dokonalé. Láska človeka nemá tú viditeľnú a preukázateľnú hodnotu, ako láska Krista Pána samotného. Ľudia by jej plnosť chceli nájsť a vidieť aj pri nás, ale skutočná láska a jej plnosť je iba u Pána. Ak o tom apoštol, alebo ktokoľvek z nás jasne nekáže – káže zle. Pán Ježiš preto dal učeníkom, cirkvi i nám dôležitý sľub: “A ja budem prosiť Otca a dá vám iného Radcu, aby bol s vami až naveky – Ducha pravdy!” A dodal: ”Neopustím vás ako siroty, prídem k vám”.

Bratia a sestry!
Ak sa niekedy cítime osamotení a opustení, slovo Kristovo nám pripomína, že nikdy nie sme, či nemusíme byť sami! Nie sme totiž odkázaní len na vlastné sily, alebo na našu lásku, ktorá nebýva dokonalá. Pán Ježiš chce vždy nanovo naplniť naše srdcia Jeho láskou. Keď sa “akumulátor” nášho srdca vybije, keď našu lásku treba doplniť a obnoviť, jeho láska je státele prítomná. Nie sme siroty, ponechané sami na seba, je tu prítomnosť Ducha svätého, aby sme neboli opustení.
Rodičia, otcovia a matky, na ktoré dnes, v Deň matiek, viac ako inokedy myslíme, a tiež mnohé milé staré mamy už nemôžu byť s nami. Opustili nás mnohé vzácne srdcia a duše a predišli nás na večnosť. Napriek tomu nie sme sirotami! Je tu Ježišov sľub, ktorý platí: “Neopustím vás ako siroty, prídem k vám”.

2/ Bratia a sestry v Pánovi!

Jeho druhý sľub súvisí s prvým. Ježiš prosí za učeníkov, a iste prosí aj za dnešné generácie tých, ktorí boli v Jeho meno pokrstení. Hovorí: prídem k vám ako Radca, ako Duch pravdy. Aby sme neboli bezradní.
Slová Pána Ježiša nie sú nejakou podrobne rozpracovanou kazuistika, akoby na každý problém a úlohu ktorú máme riešiť a vykonať. Nie sú hotový, osobitný predpis, alebo spôsob riešenia. Jeho rady sú univerzálne a rámcové, ale hlboké a pravdivé. Jeho prosba znamená, že s Jeho pomocou môžeme počítať a nemusíme byť bezradní, keď sa vynárajú pred nami, pred cirkvou, alebo spoločnosťou nové úlohy, alebo špecifické problémy. Iste sú a existujú aj také, ktoré v dobe Jeho zemského účinkovania boli neznáme, ale dnes sú vysoko aktuálne. Možno je to vyššia rozvodovosť, väčšia voľnosť vo vzťahoch, väčšia starosť o ochranu života vôbec, alebo nutnosť vyššej ochrany životného prostredia.
Riešenie Ježiš Kristus ukazuje a má vždy.

Musíme však počítať s tým, že pôsobenie Ducha Svätého ako Ducha Radcu, Utešiteľa, Pomocníka, alebo Ducha pravdy svet nepozná. Vôbec Ho nepozná a nevníma a preto aj rady, ktoré On dáva a poskytuje, nie sú prijímané bezvýhradne, alebo dokonca s fanfárami. Ježiš však hovorí a zdôrazňuje, čo je a bude vždy dôležité. Duch pravdy nebude pôsobiť naprieč celou spločnosťou, ale prichádza tam, kde je o Jeho príotmnosť záujem, kde je vítaný. On nepôsobí ako uragán, ale ako vánok. ”Vy ho znáte, pretože pri vás ostáva a bude vo vás”.
Je zbytočné lamentovať, že tento svet je bezbožný a nádejať sa, že sa sám nejako zmení. Taký naozaj je a zostane potiaľ, kým pôsobenie Ducha pravdy človek nepríjme a tak aj dar viery, ktorú On pôsobí a dáva. “Svet ma neuvidí, ale vy ma uvidíte”, hovorí Kristus Pán a preto nemusíme byť bezradný. Nie sme bez pomoci a rady.

3/ Bratia a sestry!

Najdôležitejšie pôsobenie Ducha Svätého je v dare viery. Robí jej obsah pravdivý a pôsobí ako Pomocník a Tešiteľ, ktorý vie a môže nás účinne potešiť v akomkoľvek súžení. Je aj v dare nádeje vo víťaztvo života nad smrťou. Láska Kristova je mocnejšia ako smrť. Preto Pán hovorí: “Pretože ja žijem, aj vy budete žiť”!
Ak Duchu Svätému dovolíme konať a pôsobiť v nás, nie sme bezmocní ani zoči-voči smrti. Myslime na tento sľub Ježišov v našich osobných i spoločných skúškach. On sám prosí za nás u Otca nebeského. Po vstúpení na nebo posiela takého Radcu, ktorý s nami môže byť všade a na každom mieste. Ktorý nás posilní v smrti, v umieraní a v boji s hrozbou zániku, alebo pri pocitoch nezmyselnosti nášho života a práce. S Kristom smieme byť mocní a zostať ľuďmi nádeje. “Pretože ja žijem, aj vy budete žiť”- uisťuje aj nás. Spôsob našej existencie v nových príbytkoch neba, v novom nebi a zemi nechajme na moc a lásku Pána Ježiša. To my riešiť nemusíme. Dokazujme lásku k Nemu plnením Jeho prikázaní a vďakou, že On sám sa za nás prihovára u Otca a prosí o prítomnosť Radcu, aby sme neboli nikdy opustení, ani bezradní ani bezmocní zoči-voči smrti. Pretože On žije na veky vekov. Amen.

Nedeľa po Vstúpení 2013 – Rovensko, Sobotište- Ľ.Batka st.

Komentovať