11. DECEMBER

11. DECEMBER

Položím nepriateľstvo medzi teba a ženu, medzi tvoje potomstvo a jej potomstvo; ono ti rozmliaždi hlavu a ty mu schvatneš pätu.

1 Mojžišova 3, 15

Toto sú slová, ktoré sú na jednej strane prísnym výrokom proti satanovi a na strane druhej obsahujú útechu pre všetkýh zbožných. Proti diablovi vystupuje Syn Boží a v Jeho ochrane je cirkev v bezpečí. Satan doteraz nepopustil zo svojej ukrutnosti, nenávisti a nepriateľstva proti semenu ženy.

Už vtedy, keď ležal Kristus v jasliach, strojil Mu Herodes úklady, že musel žiť v Egypte medzi pohanmi. Potom Mu strojí najrôznejšie nástrahy, až Ho napokon zradí Židom v záhrade, aby Ho chytili a vydali na kríž. Zradným nepriateľstvom pokračuje proti Synovi Božiemu. A pretože vidí, že On je na pravici Božej a všetkým jeho šípom uniká, vystupuje so všetkou zúrivosťou protii úbohej cirkvi.

Milá cirkev je vystavená nepokoju, lebo nechce počúvať nepriateľa svojho Pána Ježiša Krista. Čo si má počať? Diabol sa nechce uspokojiť uhryznutím päty, ani nechať na pokoji ničiteľa svojej hlavy. Podobne ničiteľ jeho hlavy, náš Pán nechce trpieť uhryznutie päty. Buď teda opatrný, nemiešaj sa do tlupy tých, o ktorých platí, že zrádzajú za mizernú mzdu, aby ťa napokon nezatratil Kristus a nezničil diabol.
Nechaj to ísť, ako to ide, nestrkaj sa medzi dvere a veraje, nezmieriš Krista a Beliala, ich nepriatstvo je pod tvrdou prísahou jedného proti druhému ! Jeden napokon bude zničený, druhý zvíťazí, inej cesty niet.
Najväčším b l á z n o v s t v o m sveta je to, že chce z m i e r i ť Krista a Beliala, zbožných a bezbožných.

Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty

Komentovať