Adventný pohyb

Adventný pohyb
Svieť nám, Slnko, Kriste milý,
aby sme sa prebudili
a aj vstali v zbožnom spechu
z nebezpečného sna hriechu,

obliekli sa v Teba, Kriste,
Ty spasenie naše isté
a chodili verne, stále,
ako vo dne k Tvojej chvále. Amen. / ES 5,4.5/

Lk 1, 39 – 48 a:
“V tie dni vstala Mária a rýchlo vydala sa na cestu do hornatého kraja, do mesta Júdovho. (4) I vošla do domu Zachariášovho a pozdravila Alžbetu. (41) Keď Alžbeta počula pozdrav Máriin, nemluvniatko pohlo sa v jej živote a Duch Svätý naplnil Alžbetu. (42) I zvolala silným hlasom a povedala: Blahoslavená medzi ženami a blahoslavený plod tvojho života! (43) Ale ako to, že matka môjho Pána prišla ku mne? (44) Lebo ajhľa, len čo mi zaznel v ušiach hlas tvojho pozdravu, radostne pohlo sa mi v živote nemluvniatko. (45) A blahoslavená, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal Pán. (46) Vtedy povedala Mária: Velebí moja duša Pána (47) a môj duch sa rozveselil v Bohu, v mojom Spasiteľovi, že zhliadol na poníženie svoje služobnice”. Amen

Bohumilí kresťania!

Advent uvádza ľudí do pohybu. Na jednej strane často počujeme výzvy z prostredia kresťanských cirkví: Ľudia, stíšte sa, postojte, pribrzdite s tým predvianočným ruchom… Na druhej strane je tu objektívny pohyb, ktorý pohlcuje všetkých. Podnecujú ho mnohí, ktorí chcú uživiť svoje rodiny a dúfajú, že pred sviatkami predajú viac tovaru a vecí ako inokedy. Remeselníci svoje výrobky, obchody haldy tovaru spotrebného i luxusného, lesníci stromčeky z prerezávky, rybári svoje výlovky, poľnohospodári množstvo potravinárskych produktov, ovocinári ovocie atď. Mnoho iných vecí trba stihnúť a pripraviť na sviatky. Chápeme všetkých a sami sme súčasťou tohoto pohybu.
Je tu však aj iný pohyb! Už prvý advent, príchod Pána Ježiša v ľudskom tele dal ľudí do pohybu. Prejavil sa najprv u Márii, ktorá prijala Božie poverenie a poslanie, byť matkou svätého Dieťaťa, ktoré sa bude volať Syn Boží, ktorému dajú meno Jošua. ( Lk 1,31) Jozefa táto správa najskôr zmrazila, ale po zvesti, ktorú prijal vo sne, sa iste aj jeho život zmenil a zrýchlil. (Mt 1,24)
Máriina situácia bola nemierne zložitá. Čakala ju úloha pripraviť sa na materstvo, pôrod a výchovu Božieho Dieťaťa, ale aj úloha odpovedať na mnohé zvedavé otázky ľudí. Ako budú regovať tí, ktorí anjela Gabriela ani nevideli, ani nepočuli? Pre ktorých bude informáciou o Božom pláne iba jej slovo a svedectvo? Uveria jej ľudia? Jej obava je pochopiteľná a zrejme aj preto chcela všetko ako prvej osobe povedať svojej príbuznej Alžbete, manželke kňaza Zachariáša. Preto sa rýcho vydala na cestu do hornatého kraja, do mesta Júdovho, ktoré sa podľa tradície nazýva: Ain Karim.
Jej stretnutie s Alžbetou ju iste nesmierne potešilo a znásobilo jej radosť. Obavy sa rýchlo rozplynuli. Alžbeta akoby ju už čakala.
O Dieťati pod jej srdcom vie a hovorí o ňom to isté, čo povedal aj anjel. To nemohla byť náhoda, ak vedela to isté! Mária tu vidí a cíti Božie konanie a Božiu pomoc, ochranu i prítomnosť Božiu. Slová zbožnej Alžbety boli pre ňu ako rajská hudba: ”Blahoslavená medzi ženami a blahoslavený plod tvojho života! Ale ako to, že matka môjho Pána prišla ku mne? Lebo ajhľa, len čo mi zaznel v ušiach hlas tvojho pozdravu, radosťou pohlo sa mi v živote nemluvniatko. A blahoslavená, ktorá uverila, že sa splní, čo jej poveda Pán”.

Alžbeta hovorí tri veľmi dôležité veci pre Máriu, i pre nás:
Víta v Dieťati, ktoré Mária ešte len začala nosiť pod srdcom Spasiteľa, na ktorého čakali ľudia celé veky. Spasiteľ a bol tam reálne prítomný, i keď ešte skrytý pre zrakom ľudí. Skrytý Boh Otec, skrytý a neviditeľný Syn, a prítomný, hoci tiež neviditeľný Duch Svätý, ktorý naplnil Alžbetu. Hovorí, že Mária uverila správne. Naviac ukazuje, že Ten istý Boh, ktorý konal s Máriu, konal aj v jej osobnom živote, tou istou mocou a milosťou.Požehannie z tohoto stretnutia bolo obojstranné. Hlas Máriinho pozdravu sa stal hlasom evanjelia pre Alžbetu. Trojjediný Boh sa dokázal prítomný a konajúci v jej živote.

Vždy nanovo prichádza Hospodin k nám v skrytosti, neviditeľne a predsa skutočne. V slove Evanjelia, ale aj v telesných daroch. Raz “s vodou a vo vode” pri Krste svätom, ktorý je vždy dielom celej Trjice Svätej, inokedy v chlebe a víne svätej Pánovej večere. (In, sum, cum ) Účinok Božej milosti je vždy rovnaký: prináša radosť, prináša nový impulz a chuť žiť a spievať Bohu chvály. Ochotu dobrorečiť Jeho svätému menu.
Tam, kde je pri diele Otec, Syn i Duch Svätý nie je strach, tam nie je úzkosť, obava, tam je život a nádej. Tam prichádza do nášho života pravá radosť. A cez nás, oslovených, prichádza toto požehnanie aj k našim najbližším. Alžbeta hovorí s neutíchajúcim vzrušením aj o svojom tajomstve a znásobenej radosti. “ Keď Alžbeta počula pozdrav Máriin, nemluvniatko pohlo sa v jej živote a Duch Svätý naplnil Alžbetu”. (v.41) To už nie je iba zárodok, plod, ale synček, ktorý má pol roka a ktorý má aj meno od Pána Boha. “Dáš mu meno Ján” ( Lk 1,13 b) Tento Ján, vlastne Janko, sa tiež hýbe a raduje pod srdcom matky, lebo pôdobenie Ducha Svätého sa dotýka aj jeho. Dieťa tiež reaguje na hlas, na dobrú zvesť. “Len čo mi zaznel v ušiach hlas tvojho pozdravu, radostne pohlo sa mi v živote nemluvniatko “( v.44) Tu vidíme, že ľudské dieťa pod srdcom matky tiež môže prijať a precítiť slovo lásky.
Všetky matky smú a majú o tom vedieť a majp na to pamätať už v tehotenstve: Aké slová, aké posolstvá a impulzy prinášajú svojim deťom! Tam, kde príde Ježiš, Jeho dobrá zvesť, tam prichádza život a požehnanie. To je skúsenosť každého veriaceho človeka a rodiča. Je teda dôležité, aby najmä matky, ale aj otcovia nielen po narodení a po Krste svätom, ale už pred narodením mysleli na to, aké slová svojim deťom sprostredkovávajú.

Panna Mária je prvou prave veriacou v Ježiša, ako Spasiteľa. Toto je svedectvo, ktoré o nej hovorí všetkým pokoleniam Alžbeta.
” Blahoslavená, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal Pán” ! Mária uverila v Božiu milosť, ktorá je daná jej a skrze Krista neskôr aj všetkým ostatným hriešnym ľuďom. Je blahoslavená, lebo verí, že to, čo Pán Boh sľúbil, sa stane.
Povzbudenie vo viere z tohoto stretnutia prijala aj Mária. Uvedomila si, aká pravdivá bola zvesť anjela Gabriela: “Lebo Bohu nič nebude nemožné”. Ten, ktorý stvoril svet z ničoho je ten istý, ktorý tvorí bez vôle a účasti muža nový a svätý život v nej. Je to Boh, ktorý môže zmeniť prirodzený chod vecí, ako sa to stalo v živote Alžbety, a ktorý môže dať nový život aj tam, kde prirodzený život človeka skončí a vyhasne! To je najväčší dôsledok viery v Evanjelium.

Pre nás súčasne znamená viera istotu, že my, hoci sme hriešni a hriechu poddaní, sme a môžeme byť očistení z Božej milosti, skrze Krista Pána. Tak sa stávame novým stvorením. Ospravedlnení Božou milosťou sa stávame Božími deťmi a dedičmi Božími.

Preto aj nás advent chce povzbudiť a uviesť “do pohybu”! Kristus Pán prichádza skryto a tajomne, ale reálne a koná svoje dielo. Aby sa naše srdcia naozaj rozochveli a rozospievali radosťou. Máriin chválospev je pre nás vzorom a príkladom. Ona spieva a vyznáva takto: “Velebí moja duša Pána a môj duch sa rozveselil v Bohu, v mojom Spasiteľovi, že zhliadol na poníženie svojej služobnice”.
Vyznáva tak, že potrebuje Spasiteľa. A keďže Ho prijíma tak, ako ho Boh dáva a ponúka, je ženou blahoslavenou, jedinečnou a veseliacou sa v Bohu. Aj my ho potrebujeme a preto ho príjmime s dôverou a radosťou, ako Mária, ako Alžbeta i Ján Krstiteľ. Dnes je tu tiež v skrytosti, — (Rovensko: v chlebe a víne, v Pánovej Večeri …) (V Sobotišti: s vodou Krstu svätého.. ) Príjmime Toho, ktorý aj dnes prichádza ako Spasiteľ. Záchranca z každej zlej moci, ako pomocník a darca života. On aj nás povzbudí na ceste k nebesiam a naplní radostným spevom:
“Človeče, neboj sa zlého! Vykupiteľa máš mocného,
v zápase s hriechom pomáha; aj s odvekým nepriateľom-
víťazstvo je so Spasiteľom, ktorý každé zlo premáha.
Spievaj žalm radosti, sláva na výsosti ,
Hospodinu za spasenie, Vykúpenie,
ktoré nám dal v Kristu Pánu! ( ES 9, 3) Amen.

2. advetná nedeľa 2012 – V rámci SLB VP (Rovensko) a Krst svätý (Sobotište)- Ľ.Batka st.

Komentovať