15. SEPTEMBER

                                                         15. SEPTEMBER

 

Hospodin spôsobil, aby Ho zasiahla neprávosť všetkých nás.

 

                                                                                                             Izaiáš 53, 6 b

 

     Tieto slová sú dané s veľkou zodpovednosťou, aby naše svedomie bolo istejšie a statočnejšie, bez strachu pred predstavou akéhokoľvek hriechu. Je v súlade s vôľou Božou v nebesiach, aby ťa tvoje vyľakané svedomie ndesilo a nesúžilo, akoby Boh s tebou inak zmýšľal a mienil než náš Kristus Pán, alebo akoby ťa chcel pre hriechy usmrtiť, ktoré na seba vzal a odstránil Kristus.

    Nie, milé svedomie, ty ver, že Pán  a Otec v nebesiach, tvoj Boh, má k tebe rovnako priateľské, milostivé srdce a vôľu, ako má Syn Boží, predovšetkým, že ťa vykúpil a zo všetkých hriechov vyslobodil Kristus. Existuje ešte nejaký Boh, ktorý by ťa mohol obžalovať pre tvoje hriechy než sám Boh v nebesiach;  On je tvojím Pánom, pred Ním sa tak veľmi chveješ; nenechal tvoje hriechy na tebe, lež na Kristovi navzdory všetkým právam a zákonu Mojžišovmu a iným. 

     Mojžiš sa vyhráža hriešnikovi , že každý človek musí zomrieť pre svoj vlastný hriech a zlý skutok. Podobne v svetskej oblasti zostávajú tvoje hriechy na tebe. Keď pred Bohom dosahujeme ospravedlnenie, nie sú naše hriechy na nás, ale na Kristovi.

 

                                         Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty

Komentovať