Financie v Dánskej ľudovej (luteránskej) cirkvi

Je paradoxom, že kým počet členov cirkvi klesá, kým klesá počet návštevníkov bohoslužieb, znižuje sa počet krstov, konfirmandov, sobášov a pohrebov, zvyšuje sa suma peňazí pre luteránsku  cirkev z cirkevnej dane.  Cirkevnú daň platia všetci členovia cirkvi, t.j. asi 80% populácie Dánska. Vyberá sa paralelne s lokálnou daňou v mieste bydliska. Jej priemerná výška bola r. 2000 0.85% a r. 2011 0.89% z príjmu. Daň môže vyberať iba luteránska cirkev. Ostatné konfesie sú odkázané na súkromné zbierky a dary. Daň pre lut. cirkev tvorí 75% rozpočtu cirkvi. Zvyšok dotuje cirkvi štát, o.i. aj časť platov pre asi 2 tisíc duchovných. Roku 2011 tvorila daň pre cirkev 800 miliónov €, kým dotácia štátu bola 134 mil. €.

(www.interchurch.dk)

Komentovať