Imrich Vaško: Milan Rúfus

Imrich Vaško: Milan Rúfus

   "V r.2007 vyšla vo vydvateľstve Slovenský spisovateľ nová zbierka básní, ktorú Milan Rúfus uviedol jednoduchými slovami:" Tieto verše sú pokračovaním mojej výpovede v knihe Báseň a čas" Knihu ilustroval Ivan Pavle. V r.2OO8 vyšla knižka pre deti: Anjeličku môj strážničku.

11.januára 2009 básnik M. Rúfus zomrel. Rozlúčka za účasti tisícov priaznivcov sa konala vo Veľkom evanjelickom chráme v Bratislave, pohreb v Závažnej Porube. Rozlúčka aj pohreb sa uskutočnili bez spoluúčasti štátu. Manželka Magda potvrdila, že jej takúto možnosť z oficiálnych miest nikto neponúkol. Posmrtne vyšla posledná zbierka M.Rúfusa Ako stopy v snehu, opäť s ilustráciami Ivana Pavleho.- Tak vznikol jedinečný testamentárny triptych: Báseň a čas, Vernosť, Ako stopy v snehu."Doc. PhDr. Imrich Vaško CSc, zrejme najlepší znateľ Rúfusovej poézie i duše, zomrel náhle, skôr ako mohol dokončiť zamýšľanú knihu: Milan Rúfus, Malé resumé. – Z prvej časti rukopisu vznikla kniha: Milan Rúfus.

    V jej úvode  nám zasvätene rozpráva I.Vaško o Rúfusovom detstve. O.i. uvádza:

"Podľa vlastného vyznania Milana Rúfusa prvé básnické slovo na úsvite jeho života vychádza  z matkiných úst: báznivo-básnické texty jej uspávaniek a piesní, ktoré mu spievala ako všetky slovenské matky pred ním a po ňom nad rodnou kolískou.—To bola chlapcova raná škola poézie i poetiky: básne a piesne vyvierajúce z maminho srdca a hrdla, ba z celej jej gracioóznej ženskej bytosti. I rozprávky tiekli tak, ponajprv z úst starej mammy, a to veru takým spôsobom, že sa ich  snivé dieťa nikdy nevedelo nasýtiť". —

Tento zasvätený pohľad na prameň inšpirácie a duchovného zakotvenia veľkého básnika Slovenska, zaznamenal, no žiaľ nedopísal dôverný priateľ rodiny- pán Imrich Vaško. Knihu vydal Slov.spisovateľ v r.2010. Vďaka aj za to, čo sa  môžeme z tejto knihy o M.Rúfusovi dozvedieť.

    Ako vzácne svedectvo  o hodnote  rodinného zázemia a koreňoch, z ktorých  vyrastá -poeta sacer,  dovoľujeme si uviesť  báseň , ktorú napísal ešte ako dvanásťročný a ktorá vyšla v miestnom kultúrnom časopise Poézia mladých v Závažnej Porube, v čase vojny -1940.

                   Vinš

       (rodičom  na Vianoce)

Pred Tebou kľakáme, Bože, nebies Pane,

za tú veľkú lásku, za to zmilovanie,

za Tvoje žehnanie vzdávame Ti chválu,

Bože, kto odplatí Ti za tú milosť neskonalú,


že si poslal na svet Spasiteľa, Syna,

kto za to všetk , všetko môže,

že svet stíha taká krutá hriechu vina,

sľubujem rodičom i Tebe, môj Bože,


že žiť len im, len im a Tebe chcem, Pane,

ja sľubujem a Ty pomož, tak sa všetko stane.

 

     / Z posmrtne vydanej knihy I.Vaška /1936-2010/ , vysokoškolský pedagóg a literát  febr.2010 –

        vydal Slovenský spisovateľ, Bratislava/

                                           

 

                                      

 

 

 

Komentovať