O sudcoch, učiteľoch a očných lekároch

       O sudcoch, učiteľoch a očných lekároch                                  

Pane Ježiši Kriste, ďakujeme Ti za to, že si z nás urobil Božie deti, 

keď sme sa v Krste svätom stali synmi a dcérami Najvyššieho.  

Ďakujeme, že On je dobrotivý aj k nevďačným a zlým.

Na Otcovskú dobrotivosť sme odkázaní aj my, ktorí sme dnes 

prišli oslavovať Tvoje sväté meno. Ďakujeme Ti za novú možnosť vzdelávať sa Tvojím Duchom Svätým, ktorý je nám daný a 

ponúknutý v Slove a v sviatostiach. Tak môžeme žiť a rásť 

ako dobrý strom, ktorý prináša dobré ovocie, ktoré sa ľúbi Tebe

a je ľuďom príjemné a užitočné. Preto sa napriek naším slabostiam smieme postaviť bez strachu aj pred Tvoj najvyšší súd. Amen

L 6, 36 – 42:

“Buďte teda milosrdní, ako je milosrdný aj váš Otec. (37) Nesúďte a nebudete súdení; nepotupujte a nebudete potupení; odpúšťajte a bude aj vám odpustené. (38) Dávajte a bude aj vám  dané. Mieru dobrú, natlačenú, natrasenú a vrchom nasypanú dajú vám do lona;  lebo akou mierou meriate, takou vám bude namerané. 

(39) Povedal im aj podobenstvo: Či môže vodiť slepého? Či nepadnú obaja do jamy? (40) Nie je učeník nad učiteľa, ale dokonalý bude každý, keď bude ako jeho učiteľ. (41) Prečo vidíš bratovi v oku smietku, keď vo vlastnom oku nebadá brvno? (42) Ako môžeš povedať bratovi: Brat môj, dovoľ, vyberiem ti smietku, ktorú máš v oku, keď ty nevidíš brvno vo svojom oku? Pokrytec, vytiahni najprv brvno z vlastného oka a potom uvidíš, ako vybrať smietku, ktorá je v oku bratovom”. Amen

Bohumilí kresťania, bratia a sestry v Kristu Pánu!

    Položme si v duchu otázku: Ktoré povolanie je medzi ľuďmi najrozšírenejšie? – Odpoveď však nehľadajte v tradičnom rozdelení ľudí na robotníkov, roľníkov a inteligenciu. Touto otázkou mierim iným smerom. K tomu, čo Pán Ježiš povedal v dnešnom prečítanom texte. V ňom upozornil svojich učeníkov, že medzi ľuďmi nájdu vždy mnoho “sudcov”, mnoho “učiteľov a vodcov” a tiež veľa “lekárov”, najmä “očných”. A to bez toho, že by ľudia skutočne študovali a skladali skúšky v danej profesii. Dokonca sa stáva, že všetky tieto tri povolania sa vyskytujú v jednenej osobe. 

    Je to možno prekvapujúce, ale pravdivé zistenie. Neraz zisťujeme, že ľudí priam fascinuje, keď môžu iných súdiť  – čiže  posudzovať, iných učiť a poučovať a iným liečiť oči – čiže vyťahovať im tú povestnú smietku z oka.     

     Všimnime si trošku bližšie, čo hovorí Pán Ježiš o súdení našich blížnych. 

     Najskôr o ľudskej snahe rýchlo odsúdiť svojich blížnych: “Nesúďte a nebudete súdení, nepotupujte a a nebudete potupení”.

 Na jednej strane naše štátne súdnictvo pracuje veľmi pomaly a liknavo. – O to viac máme všelijakých sudcov, “súdnych” výrokov a odsudzovaní rozličného druhu ktoré vynášajú ľudia o svojich blížnych. Mnohí sú pritom presvedčení, že ich súd je jasnozrivý, oprávnený a neomylný. 

     Nie že by ľudia neboli hriešni. My, kresťania evanjelici, ktorí na rozdiel od mnohých sudcov, politikov a vysokých úradníkov poznáme Božie zákony, najmä Desatoro – vieme a hovoríme jasne v duchu slov Písma, napríklad slov apoštola Pavla: “Všetci ľudia zhrešili a nemajú slávy Božej”. Pán Ježiš bohatému mládencovi povedal:”Jeden je dobrý – Boh”.

     Práve Ježiš, ako pravý človek – jediný bez hriechu hovorí svojim: “Nesúďte a nebudete súdení, nepotupujte a nebudete potupení” . K tomuto pokynu pridáva to, čo On sám robil pravideľne. To, čo z vôle Otca nebeského prejavil a vykonal voči tomuto svetu a celému hriešnemu pokoleniu: “Odpúšťajte a bude aj vám odpustené”. 

   Okrem poznania Božieho zákona ako evanjelickí kresťania vieme  a máme vedieť predovšetkým o tejto Božej milosti, prejavenej a dokázanej nám v osobe a diele Pána Jeýžiša Krista. On prišiel na svet a potom na kríži trpel za naše hriechy a naše každodenné zlyhania.

     Bratia a sestry! 

    Je veľmi ľahké a pohodlné súdiť a odsudzovať, prípadne aj potupovať – poukazovaním a nezriedka nemiestnym zveličovaním na hriechy iných. Často preto, aby tým človek zakryl svoje vlastné zlyhania a odvrátil pozornosť od seba, podľa známeho ľudového slova: “Zlodej kríčí: Chyťte zlodeja”!

   Ježišove slová: “Odpúšťajte a bude aj vám odpustené”  sú konzistetné aj s tými, ktoré nás naučil poukazom na správnu modlitbu: “…a odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom”.  Za napomenutím v Pánových slovách môžeme vidieť jemnú narážku na posledný súd, ktorý Mu Otec zveril do rúk: “Lebo akou mierou meriate, takou vám bude namerané”. Tieto a ďalšie slová Pána Ježiša Krista nás vedú k zmiereniu, k odpusteniu a tak odstráneniu hriechov a k zníženiu napätia, ktoré hriechy spôsobujú. 

    Bratia a sestry! 

    Množstvo a brutalita ľudských hriechov nás neraz prekvapuje, deprimuje, alebo priamo šokuje. Pomocnú ruku nám podáva Pán Ježiš krátkym obrazom a podobenstvom: ” Či môže vodiť slepý slepého? Či nepadnú obaja do jamy? Nie je učeník nad učiteľa, ale dokonalý bude každý, keď bude ako jeho učiteľ.”

  Povedali sme, že vo svete je veľmi mnoho učiteľov a tiež aj mnoho všelijakých vodcov, ktorí ponúkajú a niekedy aj nanucujú svoje “videnie” a svoje “vedenie”.

   To ľudské vedenie a videnie je často v príkrom rozpore so slovom Božím a Kristovým, ktorým by sme sa mali nechať viesť. To by malo byť pre nás “svetlom sveta” – “cestou, pravdou a životom”.

   Moderný človek sa naučil viac veriť ľuďom ako Ježišovi Kristovi. Viac a ľahšie sa dáva viesť rozličným učiteľom, filozofom, politikom, ako Ježišovi. Nie div, že sú ľudia napokon vždy sklamaní a frustrovaní…

     Bez dlhých rečí môžeme povedať, že Ten, ktorý prišiel od Boha je náš najlepší učiteľ. A nie je “učeník nad učiteľa, ale dokonalý bude každý, keď bude ako jeho učiteľ”.

Bratia a sestry! 

    K povedanému vyslovím len krátku prosbu: Nech nie je naším najväčším učiteľom ani televízia a rozhlas, alebo tí, ktorí ich majú v rukách…Nie je všetko zlato, čo sa blyští  – a nie je všetko pravda a múdrosť, čo “pripravuje a servíruje” človek. 

   3. Napokon si všimime ono rozšírené “očné lekárstvo”, ktoré mnohí radi praktizujú. Pán Ježiš o tom hovorí nasledovné: ” Prečo vidíš bratovi v oku smietku, keď vo vlastnom oku nebadáš brvno? Ako môžeš povedať bratovi: Brat môj, dovoľ vyberiem ti smietku, ktorú máš v oku, keď ty nevidíš brvno vo svojom oku”? – Pán hovorí o takom takto: “Pokrytec, vytiahni najpr brvno z vlastného oka a potom uvidíš, ako vybrať smietku, ktorá je v oku bratovom”.

    Ak chceme, aby nám niekto vyliečil oči, aby sme správne videli na cestu spásy – pristúpme k Tomu, ktorý “slepým vracal zrak a nemým reč”. – Učme sa od Toho, ktorý bol “pokorný v srdci, aby sme dosiahli odpočinutie duší”. Prijímajme odpustenie, ktoré nám v slove a zvlášť aj vo svojej svätej Večeri ponúka Pán, aby sme viac odpustenia, viac trpezlivosti a dobra boli schopní udeliť aj my našim blížnym. Aby sme raz prijali –“mieru dobrú, natrasenú a vrchom nasypanú” od Pána v nebesiach vo všetkom dobrom. Amen

          4.nedeľ po Svätej Trojici –  Myjava 2023 – Ľubomír Batka st.

2 Komentáre k “O sudcoch, učiteľoch a očných lekároch

  1. mathos

    Nie je nič ľahšie ako písať alebo hovoriť o hriechoch a slabostiach iných ľudí a odsudzovať ich (z oka vyberať smietku), kým človek svoje vlastné slabosti zakrýva, prehliada, alebo na ne zabúda (brvno nevidí). V jednom nemenovanom úrade boli zamestnaní dvaja ľudia. Jeden z nich pozerá von oknom a hovorí svojmu kolegovi: „Pozri sa na toho robotníka na streche. Pozorujem toho lenivca už vyše pol hodiny a po celú dobu neurobil žiadnu prácu. Takto okráda svojho zamestnávateľa!“ – Presne v tom istom čase hovorí pozorovaný robotník svojmu kamarátovi: „Pozri sa dolu na toho úradníka. Už viac ako pol hodinu ho pozorujem ako sa pozerá von oknom a po celý ten čas nič neurobil. A na takých ľudí musíme platiť dane!“ Náš úradník pri pozorovaní toho „lenivého“ robotníka úplne „pozabudol“ na svoju lenivosť. Takú istú chybu spravil tiež ten robotník, ktorý pozoroval úradníka. Nie, nechceme nudiť a zaneprázdňovať čitateľov hriechmi, ktoré popáchali iní ľudia. Chceme sa opýtať: Nehrešil si aj ty proti Bohu? Na takúto otázku musíš odpovedať: Áno. Aj ty si hrešil proti Bohu – hriešne pohnútky, slová, žiadosti, skutky – všetko je hriech. Hriech v akejkoľvek forme sa javí, ťa oddeľuje od Boha: „Ale vaše neprávosti sa stali hrádzou medzi vami a vaším Bohom! Vaše hriechy zakryli Jeho tvár pred vami, takže nepočuje.“ (Iz 59, 2) No ťarcha hriechov môže byť z teba sňatá. S dôverou sa úplne odovzdaj Ježišovi, On sám pripravil zmierenie s Bohom svojou smrťou na Golgote, On vzal tvoj hriech na seba a tvoje hriechy, ktoré „sú ako šarlát, môžu zbelieť na sneh; ak sú červené ako purpur, môžu byť ako vlna.“ (Iz 1, 18) Príjmi zachraňujúcu pravicu, ktorú ti Boh podáva a nikdy neoľutuješ svoje rozhodnutie.

    Pokoj Vám!!

Komentovať