Pastiersky list Zboru biskupov ECAV ku Svätodušným sviatkom 2011

Bratia a sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi!

  Dnes i zajtra – počas Svätodušných sviatkov – si   kresťanská cirkev ako Božia rodina  pripomína narodeniny.

  Tých viac ako tritisíc ľudí v Jeruzaleme, ktorí sa dali vtedy pokrstiť, utvorilo prvý kresťanský cirkevný zbor. Stalo sa tak pôsobením Ducha Svätého, ktorého dielo pokračovalo tak, že Pán pridával na každý deň takých, ktorí boli zachránení (Sk 2, 47). Duch Svätý pôsobí ďalej a aj bude konať svoje požehnané dielo, ktoré apoštol Pavel výstižne charakterizuje slovami: „Zákon životodarného Ducha v Kristovi Ježišovi oslobodil ťa totiž od zákona hriechu a smrti“ (R 8, 2).

  Svätodušný zbor v Jeruzaleme poznal, že život v Božej prítomnosti znamená slobodu. Skutočne slobodní sme vtedy, keď nás Syn Boží vyslobodí z otroctva hriechu, a môžeme s radosťou nasledovať Pána Ježiša Krista.

  Duch Svätý, ktorý bol zoslaný, je stále tu a pôsobí: evanjeliom povoláva, zhromažďuje, osvecuje, posväcuje a v jedinej pravej živej viere zachováva, ako hovorí Dr. M. Luther. Prosme preto, aby Duch Svätý pôsobil v našom srdci, v jadre našej bytosti, aby sme sa stávali novými ľuďmi. Len tak potom môžeme byť ako spoločenstvo aj dnes živou a slobodnou cirkvou.

  Sloboda – predovšetkým vnútorná sloboda – nepozná prekážky, ktoré by zahatali cestu nasledovania Pána Ježiša Krista. Sloboda nepozná prekážky, ktoré by poviazali našu poslušnosť voči Pánu Bohu.

  Živá cirkev zvestuje slovo Božie, evanjelium Ježiša Krista. A tak má čo povedať v každom čase každému človeku. Nech sa teda zákon životodarného Ducha uplatňuje aj tak, že sa Biblia stane pre každého z nás knihou života, aby slovo Božie pôsobilo mocne vo všetkom, čo konáme, aby sme s odvahou viery svedčili o Božej láske a milosti. Otcovia a matky i starí a krstní rodičia, buďme predovšetkým kňazmi vo svojich rodinách! Len tak zo svojich potomkov s Božou pomocou a požehnaním vychováme kresťanské osobnosti, ktoré potrebuje naša cirkev i naša spoločnosť.

  Živá cirkev je aj bojujúca. Už prvotná cirkev sa musela postaviť na obranu proti nepriateľom kríža Kristovho. V ťažkých časoch prenasledovania sa odvážila s apoštolom vyznávať: „Všetko môžem v Kristovi, ktorý ma posilňuje“ (F 4, 13). Dnes je tiež v našom prostredí veľa toho, čo je prevrátené a skazené. Nemôžeme voči tomu zostať ľahostajní! Prosme preto Boha Ducha Svätého, aby sme vedeli reagovať, konať správnym a účinným spôsobom.

  Prosme Boha Ducha Svätého, aby pod Jeho pôsobením naša drahá evanjelická augsburského vyznania cirkev bola vždy cirkvou živou a slobodnou.

  S prianím požehnaných Svätodušných sviatkov

     Milan Krivda                              Miloš Klátik                           Slavomír Sabol

       biskup ZD                            generálny biskup                           biskup VD

Komentovať