Keď je žatvy mnoho a pracovníkov málo

Keď je žatvy mnoho a pracovníkov málo

Zhromažď, Pane,

stádo svoje žitím rozohnané,

v nebezpečí ochráň nás,

veď a spas!

Tvoj hlas heslom

nech je pre nás v tomto svete skleslom

a hoc zmkrla by i smrti chvíľa,

záštitou nám večná Tvoja sila. Amen (MR)

Mt 9, 35 – 38: “Potom chodil Ježiš po všetkých mestách a dedinách, učil v ich synagogách, kázal evanjelium o kráľovstve a uzdravoval všetky neduhy a všetky choroby. (36) Keď uzrel zástupy, bolo Mu ich ľúto, že boli utýrané a bezmocné ako ovce, ktoré nemajú pastiera. (37) Vtedy povedal učeníkom: Žatvy je síce mnoho, ale pracovníkov je málo, (38) preto proste Pána žatvy, aby vyslal pracovníkov na svoju žatvu”. Amen

   Bohumilí kresťania, bratia a sestry v Pánovi!

   Do slovníka mnohých z nás, najmä mladšej generácie sa dostalo nové anglické slovo: hoax, hoaxy. Nemožno ho preložiť iba jedným slovom, pretože má viacero významov. Pôvodne viac  znamenalo: vtip, alebo kanadský žartík. – “Niečo podobné, o čom hovorí bradatý vtip z čias prvej republiky o údajnej udalosti, ktorá sa vraj odohrala na Turej Lúke. Istý zámožný pán prechádzal cez Turú Lúku na koči a proti nemu uháňal na bicykli zadychčaný muž. Spýtal sa pohoniča, kto to je a ten mu odpovedal, že to je známy domáci vtipkár Macek. Pán sa chcel o tom presvedčiť a vyzval ho: “Macku, zeuži něco”! – Ten ale odpovedal: “Neni kedy, v Javorníku pila horí”. Bola to píla dotyčného a preto kázal obrátiť koč a uháňal do Javorníka. Keď tam prišli, o žiadnom požiari,samozrejme, nebolo ani chýru-slychu”. 

   Postupne však slovo hoax nadobúda význam: podvod, švindel, falošná správa a klamstvo. V tomto zmysle sa používa dnes najmä v internetovom mediálnom priestore. Internet je dobrý sluha, ale zlý pán a prináša nevídané škody. Cieľom množstva dnes šírených hoaxov je: “prinútiť ľudí veriť niečomu, čo nezodpovedá skutočonosti a zneužiť ich dôverčivosť.” To má potom za následok najmä morálne a duchovné škody, ale mnohým oklamaným a sklamaným ľuďom a spoločenstvám to prináša škody aj materiálne a ekonomické. Klamstvá a podvody, ktoré sa šíria rýchlo medzi ľuďmi vyvolávajú potom sklamanie, hnev a neraz vedú až k agresívnemu chovaniu v slovách i v skutkoch.

     Ked sa v Matúšovom evanjeliu spomínajú mnohé cesty Pána Ježiša po izraelských mestách a dedinách, počujeme o zástupoch ľudí, ktorí ”boli utýraní a bezmocní” a pripomínali “ovce, ktoré nemajú pastiera”. Takýto stav národa možno označiť moderným slovom “frustrácia”. – Frustorvaný človek je človek sklamaný, neuspokojený a nahnevaný a to je podkladom jeho zlej vôle a aj častej agresie. Táto je v skutočnosti cieľ tých, čo hoaxy šíria, lebo k tomu (ich šíreniu) sú ich tvorcami vyzývaní a vedení. Tvorcov ľudia nepoznajú, majú iba slepú dôveru k neznámym autoritám.

   Možno povedať, že prvým zhubným hoaxom – klamstvom, ktorý priniesol obrvskú spúšť v duši a živote ľudí bolo slovo v hadej koži zaodetého POKUŠITEĽA, diabla, ktorí ľuďom oznámil: Keď porušíte Boží príkaz, budeta ako Boh!  V Biblii je nazvaný aj Otec lži. Tomuto hoaxu veria dodnes veľmi mnohí. Čím ich je viac a čím väčšia je dôvera v slovo diabla, tým viac je sklamania , nespokojnosti a následne hnevu na seba a iných, vrátane Pána Boha, v srdci a duši človeka. 

    Takých ľudí – utýraných, bezmocných, slabých, nešťastných akoby bezhlavé stádo žijúcich bolo možné stretnúť vždy. Stretal sa s ními aj Pán Ježiš – aj s ich agresivitou, nenávisťou a zlobou. On ich však neodsudzoval, netrestal a neprehlboval sklamanie a bolesti  oklamaných, ale ich navštevoval a liečil. Uzdravoval všetky neduhy- telesné i duchovné, všetky nemoce a prinášal “dobrú zvesť” pre všetkých. Prinášal evanjelium o kráľovstve, ktorého dvere On otvoril a otvára pre všetkých. On sám bol a je tými dverami, lebo Jeho slovo je slovo pravdy. Preto očakával a očakáva aj dnes plnú dôveru. – Očakáva odvrátenie sa od zdanlivo múdrych, zdanlivo mocných – lebo aj ich múdrosť, aj ich moc je vždy iba dočasná a v konečnom dôsledku je tež iba cestou k frustrácii – k duchovnej práznote, k hnevu a k smrti.  

      Bratia a sestry v Pánovi!

     Aj dnes, napriek vonkajšej slobode, napriek vysokej vzdelanosti, napriek mnohým skúsenostiam z dejín i z nášho okolia – obrazne povedané -sú plné ulice, domácnosti, školy, plné masmédiá hoaxov  i tých, ktorí im slepo dôverujú a preto je následnej aj toľko sklamaných, smutných, bez radosti žiúcich, ba s nevídanou agresivitou sa prejavujúcich a dokazujúcich ľudí. Poznáme a počúvame správy o šikane v základných školách, na prcoviskách, vo vzťahoch medzi bývalými priateľmi, vo vzťahoch i medzi štátmi, či národami. V čom je základ tejto duchovnej biedy? 

    – Vo falošnej viere, čiže vo viere v najrozličnejšie hoaxy, klamstvá. Mnohí doplatili naríklad na hoax o neexistencii vírusu, o škodlivosti očkovania, o nesprávnych, alebo škodlivých opatreniach zdravotníkov a úradov. Zaplatili zhoršením situácie, ešte väčším úpadkom vzdelanosti, výkonu ekonomiky i vlastným zdravíma  žvotom.

    Žiaľ, s naivnou a falošnou vierou sa stretáme stále viac aj v cirkvi, v cirkevných zboroch, ktoré zabudli na Dobrého pastiera a Jeho volanie. Neraz tiež žijú viac zo slov a správ ľudí, ktorých často ani nepoznajú, ako z posolstva Pána Ježiša, ktoré je slovom pravdy pre všetkých. Lebo Ježiš prišiel, aby sme život mali a hojne mali.  

On je pravdivý a svätý, tedy dokonale čitsý a preto je pravou a skutočnou nádejou pre svet. Je, ako povedal už cirkevný otec Tertulián, “riešením všetkých našich problémov”.

    Ak sa pozeráme na stav našej cirkvi, pripomíname neraz aj my “ovce, ktoré nemajú Pastiera”.  Myslíme tým na skutočných pastierov podľa príkladu slúžiaceho Pána Ježiša, pri ktorom sa naplnilo slovo prorka Izaiáša: “On vzal na seba naše neduhy a niesol naše nemoci”. Cirkvi nemôže potrebovať nájomníkov, pred akými varuje Ježiš, čiže takých, čo chcú seba vyvýšiť, presadiť, osláviť, seba  dať do popredia, aby ich ľudia oslavovali – ale len takých chcú blížnym slúžiť. Cirkev je vzhľadom na svet vždy menšinou v tomto svete. Preto platí slovo Pána žatvy: ”Žatvy je síce mnoho, ale pracovníkov málo”.

     Pán Ježiš pozýva a vysiela na svoju žatvu tých, ktorých Mu plne dôverujú, ktorí sami poznali a uznávajú Jeho uzdravujúcu moc a pomoc a tak milosť Božiu nad sebou. Tých a takých potom môže poslať na svoju žatvu.

     Je to žatva pre život v pokoji a život v láske prežívaný tu v časnosti a potom aj vo večnosti. Pán sám vodil učeníkov najmä do domov chorých a slabých, do domov zármutku. Takým bol aj dom učeníka Petra, v ktorom uzdravil jeho svokru. Takým bol dom stotníka z Kafarnaumu, dom colníka Matúša a dom v ktorom ležala chorá Jairova dcéra. Ježišova misia bola a je najúčinnejšia a najúspešnejšia v osobnom kontakte, v osobnej blízkosti, v domoch a domácnoctiach, ale nie na verejných fórach tohoto sveta, kde je služba cirkvi skôr nežiadúca.

    Milí bratia a sestry!

    Keďže aj dom nášho evanjelického cirkevného zboru myjavského má mnoho slabých, duchovne odumierajúcich, ale aj reálne slabých, potrebujúcich pomoc, potrebuje nových pracovníkov na všetkých postoch: vo vyučovaní, v službe slova, v presbyterste. V službe pri starostlivosti o hospodárenie i správu zboru. Potrebuje službu kantorov, kurátorov, kostolníka i upratovačky. – Čo teda môžeme robiť, keď je pracovníkov málo?

    Otvoriť oči a srdce pre jasné slovo a odpoveď samotného Pána civkvi: “Proste preto Pána žatvy, aby vyslal pracovníkov na svoju žatvu”. Prispieť k duchovnému prebudeniu, uzdravneniu spoločenstva tela i duše cirkvi, k prekonaniu falošnej viery v klamstvá sveta a “toho starého nepriateľa,” a tak prispieť k prekonaniu sklamania, smútku, hnevu a agresivity medzi ľuďmi môže každý. Každý kto počuje aj dnes výzvu Pána Ježiša: “Proste Pána žatvy, aby vysla pracovníkov na svoju žatvu”. Žatva začína modlitbou: prípravou pôdy, orbou a pokračuje sejbou dobrého zrna, ktorým je čisté slovo Božie. Potom smieme bez strachu a frustrácie, pokojne očakávať aj to posledné: Pánovu žatvu! Čas, ked nás s plným klasom zhromaždí do svojich nebeských stodôl. Amen

           1.nedeľa po Svätej Trojici – Myjava 2022 – Ľubomír Batka st.

Komentovať