Info o Fonde fin. zabezpečenia za r. 2021

Informácia o Fonde finančného zabezpečenia za rok 2021

Informácia o Fonde finančného zabezpečenia za rok 2021
  •  19.01.22
  •   Predsedníctvo ECAV
  •   Oznamy

Fond finančného zabezpečenia ECAV (FFZ) bol zriadený Cirkevným ústavným zákonom 2/2020 o finančnom zabezpečení poslania a činnosti ECAV na Slovensku, ktorý prijala Synoda ECAV 10.10.2020 a zároveň schválila spôsob výpočtu a výšku príspevkov pre rok 2021.

V zmysle §6 Zákona č. 2/2020 je finančné prostriedky fondu možné použiť iba na:

  • platy duchovných – v súlade so Zásadami o odmeňovaní duchovných 
  • programové ciele organizované ECAV a dištriktmi – rozpočtované na konkrétnu udalosť. Príspevok na programové ciele schvaľuje Generálne presbyterstvo na základe predloženého rozpočtu príslušnou COJ

Synoda ECAV 3.7. 2021 prijala  Štatút Fondu finančného zabezpečenia, ktorým stanovila pravidlá pre vyplácanie nenárokovateľnej časti mzdy duchovných ECAV a zároveň schválila aj Platové tabuľky odmeňovania duchovných, v zmysle ktorých sa začala duchovným s účinnosťou od 1.7.2021 vyplácať nenárokovateľná časť mzdy (príspevok) z FFZ podľa podmienok stanovených štatútom (t. j. tým duchovným, ktorých CZ  majú uhradené všetky predpísané splátky do FFZ).  Štatút FFZ zároveň  stanovil, že na programové ciele (misijné, vzdelávacie a iné aktivity) môžu byť použité finančné prostriedky  do výšky 10% zostatku fondu v predchádzajúcom roku (t. j. nie z celkového objemu prostriedkov fondu v danom roku, ale iba zo zostatku ku koncu predošlého roka)

Cirkevné zbory boli v zmysle cirkevného zákona povinné prispievať do Fondu od začiatku roka 2021, ktorý  bol do veľkej miery zasiahnutý pandémiou, čo výrazne ovplyvnilo aj schopnosť CZ uhrádzať včas predpísané splátky príspevkov  (keďže väčšina CZ potrebovala zvýšiť cirkevný príspevok, ale v dôsledku obmedzení nemohli zasadať orgány CZ, ktoré by to odsúhlasili, a  následne potrebovali CZ aj istý čas na samotný výber príspevkov)

Napriek tomu veľká väčšina cirkevných zborov dokázala svoje príspevky uhrádzať včas (alebo s malým  omeškaním), boli však aj cirkevné zbory, ktoré uhradili svoje platby až ku koncu roka.

Z celkového počtu 319 cirkevných  zborov k 31.12.2021 bolo 248 zborov, ktoré uhradili príspevky v plnej výške, pričom až  205 zborov uhradilo platby v stanovených termínoch splatnosti, 43 zborov uhradilo platby s omeškaním.

K dátumu 31.12.2021 bolo 33  zborov, ktoré neuhradili žiadne príspevky, 3 zbory, ktoré uhradili symbolické príspevky (napr. 10€ každý štvrťrok) a 35 zborov, ktoré uhradili čiastkové platby v rôznej výške.

Zoznam cirkevných zborov, ktoré nemali ku koncu roka uhradené všetky platby za rok 2021 je uvedený v závere tejto správy, pričom pri každom zbore je vyčíslená  % výška zaplatených platieb.

Pre Fond finančného zabezpečenia je v záujme  transparentnosti a kontroly vyčlenený samostatný bankový účet, na ktorom sa evidujú iba finančné prostriedky fondu.

Podľa spôsobu výpočtu príspevkov cirkevných zborov, ktorý bol synodou stanovený pre rok 2021, mali  zbory uhradiť  predpísané platby v celkovej výške 1 350 342,67€, pričom k 31.12.2021 boli príspevky uhradené vo výške 1.195.882,43€, čo predstavuje 88,56% z celkovej sumy (pozn. v tejto sume nie je zahrnutá platba 335,50€, ktorá nie je ešte identifikovaná

Z Fondu finančného zabezpečenia sa v roku 2021 vyplácali iba príspevky k platom duchovným, ako nenárokovateľná časť mzdy v zmysle schválených platových tabuliek.  Na žiadne iné účely neboli prostriedky FFZ použité (ani na platy a odmeny neordinovaných pracovníkov biskupského úradu, ani na žiadne iné aktivity)

Za obdobie druhého polroka 2021 (doba vyplácania nenárokovateľnej časti mzdy z FFZ) bolo duchovným vyplatených 247.066,25€, čo je suma bez miezd za december, ktoré boli vo výške 51.685,37€, ale boli splatné až v januári 2022, takže celkové použitie FFZ pripadajúce na rok 2021 bolo vo výške 298.751,62€

Podľa platových tabuliek schválených synodou v júli 2021 bol predpoklad čerpania FFZ za 2. polrok 2021 vo výške cca 392 tis.€.  Rozdiel oproti skutočnému čerpaniu je spôsobený tým, že sa nevyplácajú príspevky duchovným, ktorých zbory neprispievajú do fondu, tiež sa časti duchovným nevyplácali príspevky za všetkých 6 mesiacov (z dôvodu omeškania platieb) a je tu aj kategória duchovných, ktorí nemali vyplatené žiadne príspevky, lebo ich zbory doplatili všetky platby so značným oneskorením (ku koncu roka).

Konečný stav účtu Fondu finančného zabezpečenia bol  k 31.12.2021 vo výške 948 816,18€  –  bez vyplatenia mzdových nárokov za mesiac december vo výške 51.685,37, ktoré boli reálne splatné až v januári. Po ich započítaní je účtovný konečný stav FFZ k 31.12.2021 vo výške  897 130,81€.

Ak sa väčšine, ktorá si teraz prečítala výšku zostatku na FFZ, zdá, že zbory platia  vysoké príspevky (zbytočne), že toľko finančných prostriedkov nie je potrebných (a iba ležia na účte), je potrebné si uvedomiť, že tento zámer bol prijatý synodou, ktorá schválila, že zbory budú prispievať za celý rok 2021, ale vyplácanie nenárokovateľnej časti sa začne až v 2. polroku, aby sa vytvorila finančná rezerva, keďže:

  • zvýšenie minimálnej mzdy od 1.1.2022 bude znamenať aj zvýšenie všetkých mzdových nárokov a celkovej ceny práce, vrátane časti miezd, ktoré sú vyplácané z FFZ  
  • od januára 2022 sa z FFZ budú (ako nenárokovateľná časť mzdy ) vyplácať aj funkčné príplatky duchovným (podľa platovej tabuľky 2 schválenej synodou)
  • je potrebné mať zabezpečené  finančné prostriedky  (fyzicky na účte) na vyplácanie mzdy minimálne na  3 mesiace vopred,  keďže splátky zborov sú na štvrťročnej báze (a splatnosť nie je vždy presne dodržiavaná), aby boli finančné toky priebežne zabezpečené a  nebola ohrozená platobná schopnosť
  • predpokladané náklady na mzdy z FFZ v roku 2022 (podľa platových tabuliek schválených synodou) by mali byť vo výške 1,4 mil.€  (pri predpoklade, že všetky CZ budú dodržiavať ústavný zákon a prispievať do FFZ, čím sa bude aj vyplácať nenárokovateľná časť všetkým duchovným)

Poďakovanie patrí všetkým cirkevným zborom, ktoré počas roka 2021 svojimi platbami prispievali do Fondu finančného zabezpečenia a pomohli „naštartovať“  celý systém.  Aj keď ďakovať za plnenie povinností vyplývajúcich zo zákona sa niekomu zdá  možno trocha zvláštne, v tomto prípade to považujeme za opodstatnené, lebo nejde len o samotné plnenie predpisov.  Dôležité je, že takmer 80% cirkevných zborov pochopilo potrebu zavedenia finančného systému, ktorý umožní ECAV zabezpečiť dlhodobú stabilitu pre svojich duchovných zamestnancov, ale aj napĺňanie programových cieľov v oblasti misie a vzdelávania.

Poďakovanie patrí aj všetkým členom v cirkevných zboroch, ktorí napriek náročnej ekonomickej situácii boli ochotní akceptovať zvýšenie cirkevných príspevkov (alebo vyššie milodary na tento účel), že vnímajú svoju príslušnosť k cirkvi nielen formálne, ale že im na jej rozvoji a raste záleží, čo prejavujú aj prakticky, svojou spolupatričnosťou na jej finančnom zabezpečení.

Mrzí nás, že okolo FFZ kolujú aj mnohé nepodložené tvrdenia a zlomyseľné klebety, ktorým sa darí, sú systematicky udržiavané v obehu a majú „vďačných“ odberateľov. Mrzí nás tiež to, ak v niektorých cirkevných zboroch, v ich presbyterstvách,  či na konventoch nebol vysvetlený zmysel FFZ, alebo jeho zmysel bol hrubo prekrútený ako nástroj na to, aby vedenie cirkvi, či vedenia dištriktov mali čo najviac finančných prostriedkov pre seba. A preto sa cirkevný zbor zatvrdí a neurobí ani najmenší pokus o to, aby začal do FFZ zasielať svoje platby.

Mrzí nás, ak vznikla nová, extrémne čudná a jednotu cirkvi rozbíjajúca interpretácia údajne  reformačného princípu „všetka moc v cirkvi pochádza z cirkevných zborov“ a na jej základe zborové presbyterstvá či konventy hlasujú o tom, či budú alebo nebudú plniť ústavný zákon, prijatý synodou. Otcovia cirkev zjednocujúcej Žilinskej synody z roku 1610, či Spišskopodhradskej v roku 1614 sa v tejto chvíli musia obracať v hrobe. Prosím, nečudujme sa, ak v budúcnosti budú zborové konventy hlasovať o tom, či budú alebo nebudú používať Evanjelický spevník, či bude alebo nebude pre nich platiť  liturgia, či sa bude konfirmovať, alebo bude či nebude platiť ktorýkoľvek im nepohodlný zákon či predpis. Alebo ak o tomto rozhodne iba zborové presbyterstvo. Alebo iba farár so zborovým dozorcom. Toto sa žiaľ deje v tejto chvíli ohľadom FFZ. Dôsledky tohto údajne luteránskeho postoja, v skutočnosti obyčajnej urazenosti a vzdoru, môžu byť pre jednotu našej cirkvi zničujúce. Mrzí nás, že vôbec musíme cirkvi adresovať slová takéhoto druhu…

S radosťou chceme cirkvi adresovať skôr iné slová, ktoré ako prvý dávno pred nami s radosťou adresoval apoštol Pavel kresťanom v Korinte a v celej oblasti Acháje. Sú dnes pre nás Božím Slovom: „… vaša horlivosť povzbudila viacerých“ (2K 9, 2). Títo Gréci sa pripojili k zbierke, ktorú organizoval Pavel na pomoc kresťanom v Jeruzaleme a v Júdsku. Zbierka nemala žiaden precedens z minulosti. Bola niečím úplne novým a dovtedy nevideným: bývalí pohania, teraz už kresťania z bohatých a kultúrne vyspelých gréckych oblastí Acháje, Macedónie a Malej Ázie, vykonali štedrú finančnú zbierku pre bývalých židov, teraz už kresťanov z ďalekej provincie Júdsko. Bol to prvý most medzi bývalými pohanmi a židmi v jednej jedinej cirkvi. Horlivosť Korintských a Achájčanov bola povzbudením, príkladom a motiváciou pre mnohých iných. Je to úžasné, ak v cirkvi takéto príklady a povzbudenia aj dnes vznikajú! Prekryjú aj to nedobré, čo sa pri téme peňazí, žiaľ, akoby povinne muselo zomlieť.

Zámerom FFZ bolo a zostáva predovšetkým pomôcť duchovným s ich aspoň trocha dôstojným mzdovým ohodnotením. Ďakujeme všetkým, ktorí to nepredpojato, s dôverou, v dobrom pochopili. Ich horlivosť povzbudila viacerých!

Predsedníctvo ECAV

Cirkevné zbory, ktoré nemali ku koncu roka 2021 uhradené platby v plnej výške
Západný dištrikt Východný dištrikt
SeniorátCirkevný zbor% uhradených platiebSeniorátCirkevný zbor% uhradených platieb
BratislavskýBratislava – Rača47,15%GemerskýČierna Lehota0,00%
Dunajská Lužná0,82%Dlhá Ves0,00%
Hlohovec0,00%Gemerská Poloma94,35%
Horné Zelenice26,87%Chyžné0,00%
Modra – Kráľová0,00%Kunova Teplica0,00%
Dunajsko-nitrianskyBátovce0,00%Nižná Slaná – Kobeliarovo52,44%
Bohunice0,00%Rožňavské Bystré0,00%
Drženice24,87%Slavošovce0,00%
Gbelce52,56%KošickýBudimír51,14%
Jabloňovce77,07%Opiná64,38%
Pukanec0,00%Lipt.- oravskýLiptovská Sielnica50,00%
Svätý Peter50,39%Šarišsko-zemplínskyLopúchov47,07%
Tekovské Lužany48,78%Merník0,00%
HontianskyDačov Lom51,70%Michalovce0,00%
Drážovce25,75%TatranskýIliašovce26,77%
Hodruša – Hámre57,97%Podolínec0,00%
Kráľovce – Krnišov50,35%Poprad20,50%
Prenčov75,40%Poprad – Veľká0,00%
Sucháň58,77%Slovenská Ves0,00%
Žibritov76,23%Spišská Nová Ves0,00%
MyjavskýBrezová pod Bradlom0,00%Spišské Vlachy – Krompachy37,34%
Prietrž0,00%Svit0,00%
NovohradskýCinobaňa0,00%TurčianskyMartin – Záturčie52,35%
Dolné Strháre0,00%Turčianske Jaseno51,28%
Horná Strehová76,17%
Horný Tisovník51,26%
Malá Čalomija75,23%
Malé Zlievce50,48%
Málinec0,00%
Ozdín0,00%
Pôtor10,49%
Senné0,00%
Turíčky0,00%
Veľký Lom46,68%
Závada54,28%
PovažskýBeckov16,23%
Dolné Srnie0,00%
Lubina0,00%
Partizánske25,98%
Stará Turá50,24%
Trenčianske Stankovce0,00%
RimavskýGemerská Panica0,00%
Hrachovo0,00%
Ožďany0,00%
ZvolenskýSlovenská Ľupča74,79%
Zvolen0,00%

V roku 2022  niektoré cirkevné zbory doplatili všetky nedoplatky z roku 2021: Gemerská Poloma, Prenčov, Slovenská Ľupča, Turčianske Jaseno, Žibritov (ale v tabuľke sú ešte uvedené, lebo tá zohľadňuje stav r. 2021)

Komentovať