CZ ECAV – Rastislavice

           Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Rastislavice  (Dejiny)

    V dvadsiatych rokoch 20. storočia dochádza na území obce Degeš k pozemkovej reforme, po ktorej logickým následkom  bola jej  kolonizácia. Do obce prichádzajú noví prisťahovalci v počte 35 evanjelických a 4 rímskokatolíckych  rodín pochádzajúcich  od Bánoviec nad Bebravou, zo Záhoria, Važca, z Juhoslávie, Bulharska a z Rumunska.  So  sebou si okrem nevyhnutných podmienok na život priniesli svoju kultúru a vierovyznanie.  Pôvodné obyvateľstvo v prevažnej miere bolo  helvétskeho / kalvínskeho/ vierovyznania. Na nových osadníkov sa spočiatku pozerali ako na nežiaduci element a dávali to najavo. Kolonisti sa však toho nezľakli, ale odvážne sa pustili do práce. Čochvíľa začali pomýšľať na výstavbu kostola, lebo boli v tejto myšlienke podporení cirkvou. Duchovne boli zaopatrovaní farármi  z Cirkevných zborov Nové Zámky a Šalgov / Svätoplukovo/ J. Holčíkom, M.Taslerom, M. Cibulkom.  

   Evanjelickí veriaci na Degeši (Rastislavice) na konvente /21. dec. 1934 / sa rozhodli, že si postavia vlastný chrám. Projekt vypracoval architekt Václav Hložek. 27.júna 1937 bol posvätený základný kameň a o rok neskôr 4. sept. 1938 sa posvätila hotová stavba. Posviacku previedol biskup Západného dištriktu ECAV Samuel Osuský. Zbor získal samostatnosť v roku 1939. Prvým farárom bol Štefan Havlík (rodák z Podbranča,CZ Sobotište) ktorý tu pôsobil do roku 1942.   

   Ďalším zborovým farárom sa stal Ján Gajdoš. Počas jeho pôsobenia sa postavila farská budova. Počet členov zboru činil 280. Cirkevný zbor  kúpil do svojho vlastníctva pôdu, ktorú potom prenajímal a z takto utŕžených peňazí hradil plat farárovi a režijné náklady. V zbore bol aktívny spolok Evanjelickej jednoty, deti navštevovali náboženskú výchovu v blízkom Poľnom Kesove.  

   Po roku 1945 sa zbor ešte nestihol zotaviť zo škôd, ktoré napáchala  2. svetová vojna a už ho postihla iná pohroma, akú obyvatelia doteraz nepoznali. Komunistická vláda začala po roku 1948 z vyvlastňovaním pôdy. V roku 1948 obec mení svoj doterajší názov Degeš na Rastislavice. Významnou postavou zboru bol farár Ján Antal, ktorý za svoju aktívnu činnosť bol odsúdený komunistickým režimom do väzenia vo Valdiciach. Po páde tohto režimu bol zvolený za biskupa ZD. 

    Členovia zboru  postupne  opúšťali  svoj  domov a odchádzali za prácou inde. Podobne mládež po absolvovaní štúdií sa nevracia a zostáva žiť v mestách.  

   Dnes má Cirkevný zbor okolo 80 členov. Je tu aktívne  Spoločenstvo evanjelických žien vedené zborovou dozorkyňou sestrou Zuzanou Antalovou.  Administrátorom zboru je Mgr. Peter Paluga, zborový farár vo Svätoplukove.   

                    ( Informácia – z letáka CZ Rastislavice )   

Komentovať