Adventné divy

Adventné divy

    Adventné divy: Boh sa stal človekom, nás prijal 

                                    a stal sa služobníkom

Úvodný modlitebný vzdych:

Adventný Kráľ a Pán nášho života, ďakujeme Ti, že si vzal na seba ľudské telo, ale bez hriechu, pri svojom slávnom vtelení. Ďakujeme Pane Kriste, že si vo všetkom prijal a plnil vôľu Otca nebeského a oslávil si Ho, tak ako On Teba. Prosíme v dnešnú adventnú nedeľu, aby si nám pomáhal odstrániť všetko, čo nás rozdeľuje, triešti a robí nás chladnými voči bratom a sestrám. Veď nás svojím Duchom Svätým tak, aby sme sa prijímali vospolok v dôvere a láske. Amen

R 15, 7 – 13:”Preto prijímajte sa vospolok, ako nás aj Kristus prijal na oslávenie Boha. (8) Hovorím totiž, že sa Kristus služobníkom obrezaných stal pre pravdu Božiu, aby potvrdil zasľúbenia dané otcom; (9) a že pohania oslavovali Boha za milosrdenstvo, ako je napísané: Preto velebiť Ťa budem medzi pohanmi a spievať žalmy Tvojmu menu (Ž 18, 50). (10) A zase hovorí Písmo: Radujte sa pohania, spolu s Jeho ľudom (5 M 32, 43). (11) A zase: Chváľte Pána všetky národy a velebte Ho všetci ľudia (Ž 11,71). (12) A zase Izaiáš hovorí: Bude koreň Jesseho a v Toho, kto povstane vládnuť nad národmi, budú dúfať národy (Iz 11, 1;10).(13) Boh nádeje nech vás naplní všetkou radosťou a pokojom vo viere, aby ste sa mocou Ducha Svätého rozhojňovali v nádeji”. Amen 

         Buhumilé kresťanské rodiny, bratia a sestry, milé deti!

   Najčastejšia otázka novodobých evanjelizátorov a kazateľov, ktorá ide “na telo”, znie: ” Prijal si už Ježiša do svojho srdca? “ Alebo podobná: “Prijal si už Ježiša ako svojho osobného Spasiteľa?”. Evanjelickí kresťania, luteráni, zostávajú vtedy trochu zmätení, pretože sú zvyknutí hovoriť skôr o viere v Ježiša, o nasledovaní Pána, o dôvere v Spasiteľa atp. 

    V podstate sa takéto otázky kladú vo všetkých kresťanských cirkvách s tým, že každé cirkevné spoločenstvo má svoju vlastnú terminológiu a tradíciu v duchu ktorej kazatelia apelujú na poslucháčov, aby prijali vteleného Syna Božieho s dôverou. Pravda, rôzne cirkvi rôznym spôsobom odpovedajú, alebo odporúčajú ako treba Ježiša prijať. Napríklad baptisti povedia: ”Ver v Ježiša a potom sa daj pokrstiť”. V letničiarskych denomináciach odporúčajú: “Pros o dar Ducha svätého a príjmi Jeho krst”. Rímski katolíci hovorievajú:” Choď ku svätému prijímaniu a potom rob dobré skutky”.  Bratia metodisti vypracovali dokonca určitú “metódu v piatich bodoch”, ktorú treba dodržiavať a tak Krista prijať”. Kalvíni zdôrazňujú: “Oslavuj Boha a plň zákon Kristov”!  A pravoslávni volajú k účasti na svätej liturgii, ktorá sa snaží predstaviť celé dejiny spásy”.

    Učí niekto z nich zle? – Samozrejme, omyl sa vylúčiť nedá, ale povedzme to inak. Zmierlivo a ekumenicky: každému hrozí určitá jednostrannosť. Plnosť pravdy je len u Pána Boha samotného a my všetci k Nemu v časnosti len smerujeme. Povedané slovami apoštola Pavla: “Nie že by som už dosiahol, alebo bol dokonaý, ale snažne bežím…”(F 3) 

     Bratia a sestry, 

     akokoľvek je otázka o našom prijatí Ježiša ako Pána dôležitá a vážna, adventý čas, ktorý svätíme a prežívame nám však chce povedať na prvom mieste inú dôležitú a základnú vec. To, čo je dôležité a základné je tá pravda, ako ju vyslovil a napísal apoštol Pavel v úvodnom texte: ” Preto prijímajte sa vospolok, ako nás aj Kristus prijal na oslávenie Boha”. 

   Radostná zvesť evanjelia, ktorá v rôznych svedectvách naplno zazneje na Vianoce je v tom, že: Kristus prijal nás! To je základný a pevný bod viery, ktorý môžme počuť a prijať: V Ježišovi Kristovi si nás nebeský Otec zamiloval a prijal nás za svoje deti. V Ježišovi kristovi, Židia (obrezaní) i pohania (neobrezaní) majú dôvod oslavovať Pána Boha za milosrdenstvo a Jeho vernosť. V Ježišovi sa naplnili zasľúbenia dané už otcom vyvoleného národa, ktorý mal  túto zvesť šíriť medzi všetkými ľuďmi a národami. Ako Písmo hovorí: ”Radujte sa pohania, spolu s Jeho ľudom”. Alebo na inom mieste: ”Chváľte Pána všetky národy a velebte Ho všetci ľudia”.- Dávna a slávna je prorocká predpoveď Izaiáša:” Bude koreň Jesseho a v Toho, kto povstane vládnuť nad národmi budú dúfať národy”.

    Obsahom a sumou evanjelia, ktoré bude nanovo znieť nad týmto svetom počas Vianoc je zvesť: “Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodného Syna dal…”. Otec dal svojho Syna hriešnemu svetu. Je to prekvapujúca zvesť: Pán Boh dal a poslal Syna do špinavej maštale, ale aj do špinavých a tvrdých ľudských sŕdc, na službu nám biednym a hriešnikom. Dal Ho aj posmievačom, nactiutŕhačom, zločincom i katom. V Ježišovi “sa zjavila milosť Božia spásonosná všetkému ľudu! A Ježiš, na svet poslaný Záchranca, nás prijal!

   Prišiel a prijal nás so všetkým, čo sme a máme a splnil tak vôľu svojho a nášho nebeského Otca. – Keď nejaké dieťa plní vôľu rodičov a je poslušné, je chválou a slávou svojich rodičov. Ježiš prijal nás a tak oslávil Pána Boha. Pán Boh nám v ňom otvoril – povedané biblickým obrazom “bránu raja”, čiže dvere nášho skutočného, pravého a večného domova, ktorú si ľudia na úsvite dejín sami zatvorili. 

   Pán Ježiš preto prijal colníka Matúša i Zachea, farizeja Nikodéma, ženu Sýrofeničanku i Samaritánku, mnohých chorých a plačúcich, rímskeho vojaka i zločinca na kríži. Nebol vysokomyseľný. Sklonil sa ku každému, kto Ho prosil o pomoc s dôverou. 

      Medzi mnohými hriešnikmi sme i my, ktorí hovoríme s Petrom, že Ježiša milujeme. Pritom vieme, že “my milujeme Jeho, lebo On prv milova nás”. On nás prijal za priateľov, za bratov a sestry a chce sa rozdeliť s nami o dedičstvo života večného, o dedičstvo Božieho kráľovstva! To všetko ponúkol Pán Ježiš svetu a človeku už svojím prichodom, svojím prvým adventom.

   Ak toto vieme, môžeme sa pýtať: A čo my, prijali sme Ježiša ako Spasiteľa a Pána? Chceme Ho prijímať vždy nanovo, keď k nám prichádza v slove evanjelia a vo sviatostiach ako Kráľ pokoja a keď sa vždy nanovo “ujíma sa dcéry Sionskej? Je to iste dôležitá  a vážna otázka, ktorú nám kladie adventná doba. 

   Potom nasleduje aj druhá a ďalšia otázka, ku ktorej viedol svojich poslucháčov aj apoštol Pavel: “Preto prijímajte sa vospolok…”.

     Milí bratia a sestry!

    Keď sa chystáme ku krásnym sviatkom, svedčiacim o Božej milosti a láske, môžeme a máme sa opýtať sami seba: prijali sme  tých, ktorých prijal náš Pán a Boh? Tých, ktorým odpustil mnoho, ako aj nám? 

   Advent je čas, keď sa chystáme zahrnúť láskou a pozornosťou svoje rodiny, našich najbližších. Slová: “Prijímajte sa vospolok” iste smerujú najprv do našich najužších zväzkov. I keď bývajú Vianoce aj kritizované pre množstvo darov a darčekov, ktorými sa ľudia a najmä deti v rodinch zahŕňajú, majú aj darčeky svoj význam, ak sú skutočne výrazom lásky. Ak sú prejavom toho, že sa v láske, t.j. v odpustení, zmierení, v nových prejavoch služby aktivizujeme tak, aby sme sa prijímali v láske aj v ďalších dňoch nášho života.

   “Prijímajte sa vospolok”- hovorí apoštol a cítime, že táto výzva platí aj pre každý cirkevný zbor. Pre spoločenstvo, kde “máme plakať s plačúcimi a radovať sa s radujúcimi”, kde máme prosiť o požehnanie pre všektých bratov a sestry a všetky rodiny, osobitne o posilnenie pre chorých, nemocných a osamelých.

    “Prijímajte sa vospolok” znie nám výzva prameniaca z vedomia a poznania o nášom prijatí Otcom nebeským, keď myslíme aj na celú našu cirkev a mnohé cirkevné zbory. Mnohé sú totiž osirelé, pripomínajúce ovce bez pastiera, často žijúce v napätí a v rôznych sporoch.

    Bratia a sestry, 

     keďže budeme cez sviatky iste sledovať aj rôzne bohoslužobné prejavy a bohoslužby iných cirkevných spoločenstiev v masmédiach pri ich spôsobe oslavy vteleného a narodeného Pána, prijímajme aj ich zvesť, ktorá má pravý biblický základ. To, čo je dobrou a radostnou správou pre tento svet. Oslava, liturgia a piesne rôznych cirkví sú rôzne, nie všetkému v ich bohoslužbe rozumieme a nie všetko je pre našu vieru povzbudením, ale ako evanjelici vieme  a dokážemne rozoznať “zrno od pliev”. Na úvod som spomenul rôzne dôrazy, tradície a vyjadrenie viery u rôznych kresťanov, preto: buďme tolerantní k inoveriacim kresťanom.

   Napokon, čo je neraz veľmi ťažké pre úprimne veriacich, buďme trpezlivý s neveriacimi – presnejšie s tými, ktorí Ježiša neprijali a neprijímajú za Pána svojich životov. Modlime sa aj za nich, aby im Pán Boh poprial dar viery, aby nezahynuli večne.

    V túto druhú adventnú nedeľu vás všetktých chcem na záver pozdraviť tým pozdravom, ktorým apoštol Pavel pozdravil kresťanov v Ríme: “Boh nádeje nech vás naplní všetkou radosťou a pokojom vo viere, aby ste sa mocou Ducha Svätého rozhojňovali v nádeji”. Amen.

          2.adventná nedeľa (90/2020) – Skalica – Ľubomír Batka st.

Komentovať