Martin Rázus: Suspíriá k novému roku

Martin Rázus: Suspíriá k novému roku:

Mt 12, 46 – 50

V mene Tvojom, Synu Boží,

v tomto našom milom chráme

dnes rok nový otvárame.

Ó, praj, nech ľud nádej zloží

v Tvoju lásku, v milosť Tvoju –

dôjsť k radosti, dôjsť k pokoju..

Posilni nás, žehnaj slovom

 a veď k šťastiu v rou novom!  Amen

————————————————

Jedna krv a jedna kosť,

jedna vôľa pre radosť –

príjm nás, Kriste jediný,

do tej svojej rodiny…

Vedno v práci chceme vpred –

zvládať hriech i tento svet,

vedno v časoch potreby,

vedno v sláve na nebi!  Amen

 

Lk 2, 21:

Pane Bože náš, k Tebe voláme,

keď sa rok nový začína 

od Teba čaká nové poslanie

strápená naša rodina…

Ty sa nás ujmi, Ty sa nás zastaň,

vysloboď z bied a ťažkostí,

veď Tys’ náš Vodca, Radca a náš Pán –

požehnaj verným z milosti!  Amen

———————————————

S Tebou, Pane Ježiši,

pastieru náš drahý,

chceme kráčať, posvätiac

Tebe srdca snahy.

S Tebou… lebo vieme, keď

pôjdeš nám po boku,

nemáme sa čoho báť

v tomto novom roku!  Amen

————————————

Za pokrm, nápoj – všetko, Pane,

v čom Tvoje sväté požehnanie,

vďaka Ti,

náš Bože v daroch bohatý!

A prosíme, ráč dať i slova,

čo novou silou dušu chová –

zdvihni nás,

veď v roku novom – a nás spas!  Amen

 

R 8, 31 – 32:

Kto proti nám, keďś  s nami Ty,

ó, drahý Mesiáš?

Ním každý nápad odbitý,

čo mieri v dušu našu.

Ó, Pane Kriste s nami buď

a pomáhaj nám v boji…

Kto proti nám, keď Ty si náš

a my zas večne Tvoji?  Amen

 

G 3, 32 – 29:

S novým ránom – nový rok.

Bože dobrý, Bože milý,

požehnaj náš každý krok,

udeľ viery, udeľ sily,

by sme Teba – veľkí, malí – 

uctili a poslúchali,

a tak mali v hojnosti

-telom zdraví, duchom svieži – 

to, čo k žitiu prináleží z lásky Tvojej

štedrosti.  Amen

————————————————

V novom roku, Bože,

trápi myseľ všaká –

čo sa to len chystá,

čo nás to len čaká?

Neopusť nás, Pane, 

žehnaj nášmu kroku:

v boji prevelikom

buď nám spomocníkom

v tomto novom roku!  Amen

———————————————

Sme Tvoji, Kriste,

i v novom roku –

ó, pomáhaj nám

a žehnaj nášmu kroku!

Sme jedno v Tebe,

len k nám sa znaj –

z dedičstva svojho

nám daj  – ach, daj !  Amen

Komentovať