Misijná konfrencia v Liebfrauenbergu vo Francúzku

Misijná konferencia v Liebfrauenbergu

V dňoch 24. až 26. septembra 2018 sa za účastí hostí rozličných konfesií z rôznych častí sveta konala v alsaskej časti Francúzska, v Liebfrauenbergu, konferencia pre misiu, ekuménu a rozvoj.

ECAV na Slovensku zastupovali tajomníčka pre zahraničia Marcela Kmeťová a spirituálka na Evanjelickej bohosloveckej fakulte UK Erika Valková-Krišťáková. Téma stretnutia znela: „Kresťanská viera v sekulárnej spoločnosti“. Konferenciu otvorila prednáška profesora Siegfrieda Zimmera s názvom „Semper reformanda dnes“ pomenovaním 20 dôležitých bodov obnovy kresťanskej viery. Okrem prednášok a predstavenia rôznych druhov misijnej práce boli súčasťou konferencie najmä workshopy k misii a centrálnej téme, ako osloviť svet. Stretnutie ukončili spoločné služby Božie s Večerou Pánovou a so spevom gospelových piesní. 

Cirkevná radkyňa Evanjelickej krajinskej cirkvi vo Württembersku Andrea Aippersbach na otázku o cieli tohto stretnutia povedala, že konferencie, venujúce sa téme ekumény a misie majú relatívne dlhú históriu. Konajú sa pravidelne za účasti farárov a farárok, ktorí sa zaujímajú o ekuménu a misiu, a zúčastňujú sa na nich aj hostia z partnerských cirkví, ku ktorým patrí aj ECAV na Slovensku, či Evanjelická cirkev v Strednom Nemecku, ale aj farári a farárky zo susedných krajín; tento rok je to farárka z Rakúska. „Je dôležité, aby sme o sebe vedeli, počuli, čím žijeme, spolupracovali pri rôznych témach. Tento rok sme mohli spoznať formy partnerskej spolupráce medzi cirkevným zborom v Nemecku a zborom v Ghane, počuť o stretnutí krajín a kultúr a učiť sa z týchto skúseností. Počuli sme aj o skúsenostiach z cirkevného zboru v Halle, kde sa len málo ľudí hlási ku kresťanstvu, a o ich práci s mladými ľuďmi, ktorí nepatria takmer do žiadnej cirkvi. Je nutné hľadať odpovede na otázku: Ako sa priblížiť sa k ľuďom, ktorých za normálnych okolností neoslovíme. Možno je potrebné použiť napríklad jednoduchší jazyk. Avšak na to si potrebujeme vymieňať názory. Vidíme totiž, že ľudia majú dobré nápady a že sa môžeme inšpirovať a obohatení pracovať ďalej.“

Referent pre ekuménu a misiu Elvis Ofori Owusu z cirkevného zboru Presbyteriánskej cirkvi v Ghane (v Ghane), ktorý má partnerstvo s cirkevným zborom v Nemecku, povedal, ekuména pre nich znamená budovať vzťahy, navzájom sa učiť, spájať sa a ako kresťania stvárňovať svet. V tomto čase rozvoja pravicového hnutia je potrebné, aby sa kresťania spájali a spolupracovali, aby jasne deklarovali, že to ide aj inak ako doteraz. „Spolu môžeme niečo dokázať, niečo zmeniť. To je pre mňa ekuména. A veľmi dôležité je spájať nielen ľudí v Ghane, ale aj spoločne vystupovať a ukázať, že to ide, že spolu môžeme žiť a pracovať. Preto je pre mňa veľmi dôležité pracovať v oblasti ekumény.“ 

Ich partnerstvo s cirkevným zborom vo Weilimdorfe trvá od roku 2014. Domáci cirkevný zbor má služby Božie doobeda a oni o 13. hodine. „Máme čas si pripraviť všetko, čo patrí k našim bohoslužbám. Pre nás je veľmi dôležité, že môžeme byť sami sebou, vyznávať Pána Boha a spievať chvály, sláviť služby Božie ako doma. Som veľmi vďačný, že sme našli cirkevný zbor, ktorý s nami spolupracuje. Pre zbor je to zároveň veľká výzva dať k dispozícii zborové priestory a činnosť plánovať tak, aby boli všetci spokojní. Veľká vďaka im patrí za to, že nás prijali a umožnili kresťanom iného pôvodu oslavovať Pána Boha.“

Marcela Kmeťová, Erika Valková-Krišťáková | 17.10.2018

Komentovať