Zasadala Synoda ECAV 2018 v Martine

Synoda ECAV na Slovensku 2018 v Martine

 

V dňoch 19. − 20. 10. 2018 sa v priestoroch Biblickej školy v Martine konalo tohtoročné zasadnutie Synody ECAV na Slovensku. Zúčastnilo sa na ňom 58 delegátov s rozhodujúcim hlasom, ako aj delegáti s poradným hlasom, hostia a záujemcovia spomedzi veriacich.

Synoda sa začala službami Božími v Evanjelickom a. v. chráme Božom v Martine. Kázal biskup Západného dištriktu Ján Hroboň; spolu s ním liturgovali domáci zborový farár Milan Kubík, konsenior Turčianskeho seniorátu, a zborový farár z Príboviec Marek Szabó. V mene ministerky kultúry SR sa synodálom prihovoril JUDr. Ján Juran, riaditeľ Cirkevného odboru Ministerstva kultúry SR. 

Rokovanie Synody 2018 otvorilo a viedlo Predsedníctvo Synody ECAV na Slovensku v zložení: Mgr. Ivan Eľko, predseda Synody z radov ordinovaných za ZD; JUDr. Juraj Gáll, predseda Synody z radov neordinovaných za VD, ktorý predniesol úvodné aj záverečné slovo; ThDr. PaedDr. Ján Hruška, PhD., podpredseda Synody z radov ordinovaných za VD; a PaedDr. Slavomír Hanuska, podpredseda Synody z radov neordinovaných za ZD. Po obvyklých procedurálnych bodoch programu, schválení zápisnice zo Synody 2017 a správy o plnení uznesení Synody 2017 nasledovala správa o činnosti Predsedníctva ECAV na Slovensku, ktorú prostredníctvom prezentácie predniesol generálny biskup Miloš Klátik a po ňom komentoval aj generálny dozorca Imrich Lukáč. Potom si synodáli vypočuli správy o činnosti Generálneho presbyterstva ECAV a Zboru biskupov ECAV. Predloženú účtovnú závierku za rok 2017 a návrh rozpočtu na rok 2018 po krátkej diskusii neschválili. V ďalšej časti rokovania odzneli správy Vieroučného výboru ECAV spolu so stanoviskom VV k homeopatii, bohoslužobného, právneho a školského výboru, výboru misie, výboru cirkevnej hudby a hymnológie, generálneho hospodárskeho výboru a generálnej podporovne. Správu o činnosti EBF UK predniesol jej dekan Milan Jurík.

Synodáli prijali aj uznesenie s odporúčaním cirkevným zborom pripomenúť si 100. výročie konca prvej svetovej vojny na službách Božích v nedeľu 11. novembra 2018, ako aj slávnostným zvonením o 11.00 hodine, keď začalo platiť prímerie.

Súčasťou Synody ECAV boli voľby do cirkevných grémií. Za zástupcu generálneho biskupa bol zvolený Slavomír Sabol, za podpredsedu synody za ordinovaných VD znovu zvolili Jána Hrušku a podpredsedom synody za neordinovaných ZD sa stal Roman Žilinčík.

Za predsedu generálneho súdu bol zvolený Branislav Juráš, za generálneho žalobcu Vladimír Cipciar, za predsedníčku právneho výboru Andrea Hasprová, za predsedu vieroučného výboru Jerguš Olejár, za predseda generálneho hospodárskeho výboru Martin Kováč a za predsedu výboru cirkevnej hudby a hymnológie Janko Siroma. 

Do generálneho presbyterstva boli zvolení: riadny člen generálneho presbyterstva z radov neordinovaných za VD Miroslav Čurlík, riadny člen GP z radov ordinovaných za ZD Ľubomír Ďuračka, riadny člen GP z radov neordinovaných za ZD Roman Žilinčík, náhradný člen GP z radov neordinovaných za VD Ján Beňuch. 

Členmi komisie na kaplánske skúšky sa stali Ivan Eľko pre predmet Poriadok služieb Božích a Ján Hroboň pre predmet Znalosť Biblie; členmi komisie na farárske skúšky sa stali: Ivan Eľko (Katachetika), Vladimír Ferenčík (Liturgika), Ján Hroboň (Pastorálka), Ján Hruška (Cirkevné dejiny) a Adrián Kacian (Praktická exegéza).

Do predsedníctva generálnej podporovne boli zvolení Pavel Tomka a Milan Pástor. Za členov generálneho súdu z radov ordinovaných boli zvolení Radovan Gdovin (GES) a Norbert Hajský (BAS), Peter Ján Soták (HOS) a Matej Alcnauer (NOS). Členmi generálneho súdu z radov neordinovaných sa stali Michal Terrai (GES), Miroslav Prístavka (HOS), Daniel Poprocký (RIS), Igor Hano (ZVS) a Mária Gažová (DNS). Náhradnými členmi generálneho súdu budú za ordinovaných Michal Meliško (DNS) a za neordinovaných Ján Beňuch (DNS). 

Večernou pobožnosťou poslúžil dištriktuálny biskup VD Slavomír Sabol a raňajšou pobožnosťou senior Turčianskeho seniorátu Marián Kaňuch. Záverečnú pobožnosť mal generálny biskup Miloš Klátik, ktorý zároveň poďakoval doc. MUDr. Imrichovi Lukáčovi, CSc., za jeho obetavú šesťročnú prácu vo funkcii generálneho dozorcu. Za prípravu rokovania poďakoval pracovníkom generálneho biskupského úradu, ako aj predsedníctvu a členom cirkevného zboru v Martine.

Fotografie: Edita Škodová

Viac sa dočítate v Evanjelickom posle spod Tatier.

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 25.10.2018

Komentovať