Pastiersky list biskupa VD k voľbám

Pastiersky list biskupa Východného dištriktu ECAV na Slovensku Mgr. Slavomíra Sabola k voľbám v ECAV v roku 2018 

Milí bratia a sestry! 

Dôležitým medzníkom v živote cirkvi sú voľby jej vrcholných predstaviteľov. Ich zvolením máme napomôcť tomu, aby skrze ich službu si konala cirkev svoje poslanie, ktoré prijala od Ježiša Krista. Písmo nás učí pozerať na proces ustanovenia predstaviteľov cirkvi pozitívne. V rétorike Písma je to proces, ktorého cieľom je budovanie spoločenstva veriacich skrze duchovné obdarovania nositeľov úradu, alebo akejkoľvek služby v cirkvi. Voľba dvanásteho apoštola Mateja v prvotnej cirkvi (Sk 1,15-26), povolanie Timotea do úradu (1 Tim 4,14; 2 Tim 1,6), či ustanovenie starších v novovzniknutých zboroch rannej cirkvi (Tít 1,5) sú jasným svedectvom , že vyberali tých, ktorých svedectvo o Vzkriesenom Kristovi (Sk 1,22) bolo predpokladom budovania cirkvi. Nevyberali podľa „modrých oči“, vzájomného priateľstva, titulov, túžby jednotlivcov, alebo záujmových skupín. Kritéria na biskupa a diakona opísané v 1 Tim 3,1-13 a Tít 1,6-9 dokazujú, že sa pozeralo na to, ako sa viera prejavuje v živote danej osoby a akými darmi by mohol poslúžiť spoločenstvu veriacich. Za voľbu takých ľudí sa cirkev vždy modlila (Sk 1,24), aby voľby pomohli jej napredovaniu. 

Toto pozitívne biblické vnímanie volieb predstaviteľov našej cirkvi žiaľ medzi nami absentuje. Voľby v našej ECAV nás rozdeľujú a ničia. Určite prispieva k tomu systém volieb, ktorý sme po páde socializmu v našej vlasti bez teologického uvažovania skopírovali zo sveta. Okrem tohto systému sme prevzali tiež svetské predvolebné praktiky, v ktorých je toľko egoizmu a ublížení, že dokážeme tromfnúť aj neveriacich. Voľby v našej cirkvi už nie sú záležitosťou cirkevného priestoru, ale cez sociálne siete, svetské noviny, či média sa negatívne prezentujeme na verejnosti, čo znižuje dôveryhodnosť nášho cirkevného spoločenstva. Najviac zraňuje našu ECAV diskreditácia kandidátov, kandidačných porád a ovplyvňovanie volieb v rámci našej ECAV. Bez hanby sa to robí najmä cez Evanjelický posol spod Tatier (EPST) a webovú stránku našej ECAV. Predsedníctvo ECAV, jemu blízki ľudia a určití pracovníci Tranoscia okrem diskreditácie vo voľbách zainteresovaných ľudí zasahujú do priebehu volieb, keď priamo vo výzve publikovanej na Webovej stránke ECAV a v EPST č. 23, str. 11 vyzývajú k bojkotovaniu volieb. Takú nehoráznosť ešte naše ECAV nezažila. Od takého konania sa rázne dištancujem a vyzývam Vás bratia a sestry, aby ste nepodľahli tomuto predvolebnému „masírovaniu mozgov“ veriacich. 

Kandidačná porada je legitímny orgán riadne zvolených predstaviteľov našej cirkvi, ktorí poznajú dianie v cirkvi. Predsedníctva seniorátov a dištriktov sú svojprávne osoby, ktoré sa nedajú oklamať fingovanou námietkou voči navrhovaným kandidátom. O neschválenie niektorých kandidátov na funkciu generálneho biskupa, generálneho dozorcu a dozorcu Východného dištriktu rozhodol veľký počet členov kandidačných porád. To by malo viesť dotknutých neschválených kandidátov k sebareflexii a nie k diskreditácii legitímneho cirkevného orgánu. Skutočnosť, že na dané funkcie je iba jeden kandidát nie je prejavom nedemokratickosti volieb ako to tvrdí EPST. Kandidačná porada demokraticky tajne hlasovala a o reálnych kandidátoch budú môcť ľudia hlasovať na svojich konventoch v cirkevných zboroch. Prečo EPST neprišiel s tou istou kritikou, keď nedávno na funkciu dozorcu ZD bol postavený taktiež jeden kandidát? 

Milí bratia a sestry! Nepodľahnite diskreditačnej kampani proti niektorým kandidátom v pripravovaných voľbách. Nenaleťme cirkevnej politike niektorých ľudí v cirkvi, ktorí chcú voľby bojkotovať vyzývajúc k prečiarkovaniu kandidátov! Rozhodnite sa podľa svojho svedomia nedajúc si vnútiť názory iných. Všimnite si, že v EPST dlhodobo píšu stále tí istí ľudia. Je to jednostranný pohľad. Dokážme sa, že sme ľudia viery, ktorí chcú, aby v cirkvi nedominovala politika, ale snaha o naplnenie Kristovho poslania. 

Záverom Vám prajem, aby problémy v cirkvi nás neodradili od Kristovho evanjelia, ale nás posilnili vo viere v zmysle Pavlových slov: „A my vieme, že milujúcim Boha, povolaným podľa rady (Božej), všetky veci slúžia na dobro. (R 8,28)“. 

S prianím Božieho požehnania ostáva Mgr. Slavomír Sabol biskup Východného dištriktu ECAV 

Komentáre k “Pastiersky list biskupa VD k voľbám

 1. mathos

  https://www.peticie.com/vyzva_k_pokoju_v_ecav

  Výzva k pokoju v ECAV

  Ján 14, 27 „Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam, nie ako svet dáva, vám ja dávam. Nech sa vám nermúti srdce a nestrachuje!“

  My, dolupodpísaní evanjelici a. v.

  prosíme a vyzývame všetkých členov Evanjelickej a. v. cirkvi na Slovensku o zastavenie šialenej hystérie, ktorá sa strhla po zasadnutí kandidačnej komisie na funkcie generálneho biskupa a generálneho dozorcu našej cirkvi! Prosíme o zachovanie posledných štipiek dôstojnosti, ktorá, veríme, ešte v našej cirkvi zostala. Prosíme a vyzývame našu dlhoročnú vlajkovú loď, Evanjelický posol spod Tatier, o okamžité zastavenie publikovania paranoidných hoaxov a bezbrehého tárania, ktoré vytrháva z historického kontextu hrôzostrašné udalosti dejín, spájajúc ich absolútne neodôvodnene so súčasným dianím v cirkvi. Prosíme a vyzývame brata Jána Brozmana o dobrovoľné stiahnutie sa z kandidátky na generálneho dozorcu, v záujme zachovania pokoja v našej cirkvi. Zdôrazňujeme, že proti jeho osobe nemáme nič, jeho službu v cirkvi si veľmi vážime a ostro protestujeme aj proti súčasnému nehoráznemu ohováraniu jeho osoby. Rovnako vyzývame aj bratov Imricha Lukáča a Milana Krivdu, aby zastavili svoje aktivity, ktoré narúšajú už výhlásené voľby a ktorými sa snažia o svoje znovuvolenie na funkciu generálneho dozorcu, resp. o zvolenie za generálneho biskupa. Naša cirkev jednoducho potrebuje definitívne iný príbeh s definitívne inými ľuďmi. Veríme, že náš Pán, ten zjavený v Ježišovi Kristovi si tých, ktorí budú viesť náš evanjelický ľud sám vyhliadne. Do jeho rúk našu milovanú cirkev porúčame!

  Marek Szabó, evanjelický farár Príbovce

Komentovať