Vyjadrenie Predsedníctva ECAV k Synode 2017

Vyjadrenie Predsedníctva ECAV k Synode 2017

Predsedníctvo ECAV rešpektuje rozhodnutia synody, ktorá je v zmysle Ústavy ECAV na Slovensku čl. 29 ods. (1) najvyšším orgánom ECAV. Na synode sa rozhoduje hlasovaním a uznesenia sa prijímajú nadpolovičnou väčšinou prítomných hlasov synodálov. Tento demokratický princíp rozhodovania si predsedníctvo ctí, váži a rešpektuje, avšak musí vyjadriť nesúhlas, ak sa na zasadnutí synody porušujú práva iných, ktoré takisto vyžadujú rešpekt a uznanie.

Už po synode, ktorá sa konala v roku 2016 v Prešove, sa preto Predsedníctvo ECAV obrátilo na osobitný senát generálneho súdu o výklad niektorých ustanovení cirkevných predpisov. V demokracii je výklad práva podaný ustanoveným orgánom (v našom prípade osobitným senátom generálneho súdu) záväzným a rešpektovaným výkladom platným pre všetky ostatné orgány cirkvi aj pre jednotlivcov. Pri nerešpektovaní tejto zásady dôjde demontáži demokracie a k anarchii.

Stanovisko Osobitného senátu (publikované v Zbierke CPP 5/2016) sa týkalo práve pôsobnosti synody. V stanovisku osobitného senátu Generálneho súdu sa uvádza:
1. Synoda (konvent) ako zastupiteľský orgán môže rozhodovať len o veciach, ktoré sú v jej kompetencii, nemôže rozhodovať o veciach, ktoré sú v kompetencii výkonných, resp. súdnych orgánov, a to podľa vopred oznámeného programu, ktorý môže byť doplnený v mimoriadnych alebo naliehavých prípadoch.
2. Synoda (konvent) Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku nemôže ukladať práva a povinnosti mimo jej výslovného povolenia podľa čl. 30 Cirkevnej ústavy, cirkevných zákonov a cirkevných nariadení.
3. Synoda nemôže svojím uznesením nahradiť právoplatné rozhodnutia iných orgánov ECAV a súdov ECAV.
4. Synoda nemôže ukladať sporovým stranám práva a povinnosti v cirkevnom súdnictve alebo vo veciach civilných súdov.
5. Synoda (konvent) nie je oprávnená posudzovať právoplatné rozhodnutia súdov ECAV a určovať ich nezákonnosť.

Základným princípom právneho štátu je delenie moci, ktorý platí pre všetky inštitúty verejného práva, aj pre ECAV na Slovensku. Synoda (konvent) ako zastupiteľský orgán môže rozhodovať len o veciach, ktoré sú v jej kompetencii, nemôže rozhodovať o veciach, ktoré sú v kompetencii výkonných, resp. súdnych orgánov.

V eufórii, že „máme v synode väčšinu“ a v mylnom presvedčení, že „synoda môže všetko“ sa rokovalo aj o veciach o ktorých sa rokovať nemalo. Zodpovednosť za tento stav nesie predsedníctvo synody, ktoré už v úvode synody pripustilo hlasovanie o zaradení bodu rokovania, týkajúceho sa odvolania predsedu generálneho súdu. Zákony našej cirkvi totiž jasne hovoria, že sudcu možno odvolať iba v disciplinárnom konaní a iba pre neplnenie povinností, nikdy nie pre ich rozhodovanie. Ak sa nerešpektuje nezávislosť súdov, potom je inštitút generálneho súdu v našej cirkvi zbytočný. Ak je to tak, potom nehovorme o tom, že sa naša cirkev spravuje demokratickými zásadami. Demokracia totiž nie je iba väčšina v synode.

Navyše, protizákonná diskusia k tejto téme sa na synode niesla v duchu, ktorý napĺňa všetky znaky ohovárania, poškodzovania dobrého mena a cti občana, ktoré je u každého občana našej republiky pod ochranou Ústavy Slovenskej republiky. „Každý má právo na zachovanie ľudskej dôstojnosti, osobnej cti, dobrej povesti a na ochranu mena,“ je to jedno zo základných ľudských práv zakotvené v Ústave Slovenskej republiky. Je smutné, ak sme v našej cirkvi dospeli do takého štádia, že veriaci našej cirkvi sa musia utiekať pod ochranu štátu, aby ochránili svoju česť na pôde cirkvi, pred cirkevným grémiom.

Synoda hlasovaním neschválila Správu predsedníctva ECAV. Čo vlastne nadpolovičná väčšina odmietla? Predsedníctvo bude hľadať všetky cesty, aby Správa predsedníctva za rok 2016, ktorá na 90 stranách popisuje, čo všetko sa cirkvi urobilo, dostala v veriacim našej cirkvi, aby si sami mohli urobiť svoj názor, nielen čo je zlé, ale aj čo dobré sme, vďaka Pánu Bohu, v cirkvi vykonali.

Viac než neschválenie správy predsedníctva však nás mrzí, že v duchu hesla „40 synodáli môžu všetko“ sa odmietli závažné návrhy predsedníctva ECAV, ktoré mohli dať koncepciu a smer ďalšieho rozvoja cirkvi. Pod zástavou akéhosi „boja proti centralizmu“ pomaly, ale isto naša cirkev smeruje ku kongregačným princípom. Predsedníctvo ECAV varuje pred touto tendenciou. Jednota našej cirkvi musí byť budovaná na zvestovaní evanjelia Kristovho v celej cirkvi podľa vieroučných zásad Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania. Ak máme zostať stále verní svojmu augsburskému vyznaniu, k čomu sa predsedníctvo hlási, nemôže sa cirkev ani pri mládežníckej práci, ani v diakonickej práci, ani v žiadnej inej oblasti vzdať svojho vplyvu. Nejde o vplyv generálneho biskupa alebo generálneho dozorcu, ale o vplyv cirkvi zabezpečovaný cez jej riadne ustanovené orgány.

Po synode sme však dali okrem iného našim mladým, združeným v občianskom združení, signál, že si za kazateľov a učiteľov môžu povolávať hocikoho. Ignorujeme pritom XIV. článok Augsburského vyznania, ktorý hovorí že bez riadneho povolania nik nemôže v cirkvi verejne učiť, kázať alebo prisluhovať sviatosti.

Na synode sme dali signál okrem iného aj Evanjelickej diakonii, že cirkev sa vzdáva práva menovať do kontrolných orgánov členov podľa vlastného uváženia, ale iba takých, ktorých cirkvi odporučí samotná diakonia. Nie sme si istí, či si všetci, ktorí zdvihli ruku za odmietnutie takýchto návrhov, uvedomili dôsledky svojho hlasovania.

Na synode neprešiel ani návrh predsedníctva, aby bývalí podielnici, účastinári a pôžičkári na bývalom hospodárstve Beckovská Vieska konečne prevzali do vlastných rúk správu tohto majetku. Predsedníctvo opakovane deklaruje, že chce túto správu plne odovzdať, ale musí sa to udiať zákonným spôsobom – rozhodnutím synody. Žiaľ, ani na tejto synode sa to neudialo.

O správe ostatného majetku prostredníctvom spoločnosti Reformata sa už toho popísalo veľa. V nadväznosti na platné zákony o účtovníctve predsedníctvo cirkvi vo funkcii valného zhromaždenia zmenilo spôsob účtovania výnosov a nákladov tak, aby bol v súlade s platnými predpismi SR. Aj generálne presbyterstvo uznalo, že v takejto situácii je existencia Reformaty zbytočná; napriek tomu ju synoda „neposlala do likvidácie“. Na udržiavanie chodu Reformaty budeme musieť vynakladať iba ďalšie neproduktívne náklady. Na synode sa objavil názor, že tento návrh predsedníctva (správne malo byť povedané generálneho presbyterstva) je účelový a má zabrániť pohľadávkam, ktoré si bývalý konateľ uplatňuje na súde. Je to pritom nezmysel, pretože aj keby spoločnosť bola v likvidácii, nemôže dôjsť k jej vymazaniu, pokiaľ sa nezatvoria všetky súdne spory, ktoré sú proti spoločnosti vedené.

Synoda neschválila ani rozpočet na rok 2018. Tento rozpočet pripravilo predsedníctvo ECAV a nemal k nemu výhrady ani generálny hospodársky výbor, ani generálne presbyterstvo. Na synode bez toho, aby zaznela čo len jediná pripomienka k rozpočtu, jednoducho rozpočet 40- členná väčšina rozpočet odmietla. Väčšina nákladov ECAV však tvoria mzdy a odvody z miezd duchovných. Znamená by to, že sa mzdy duchovných nemajú valorizovať?

Čo synoda schválila, to bolo rozhodnutie k financovaniu generálnej opravy budovy, ktorá je vo veľmi zlom stave. Možno zapôsobilo aj to, že predsedníctvo samo ponúklo a synoda túto ponuku prijala, že nad výberovým konaním k tejto akcii bude dohliadať komisia, do ktorej si delegujú svojich zástupcov oba dištrikty. Predsedníctvo nemá ani najmenší úmysel niečo schovávať alebo robiť netransparentne. Jediný cieľ predsedníctva je, aby sa po rokoch prešľapovania konečne začalo s koncepčnou starostlivosťou o nehnuteľnosti.

Podobný cieľ – otvorenosť voči všetkým – mal aj návrh predsedníctva zriadiť okrem riadnych orgánov Reformaty aj osobitný výbor cirkvi, ktorý by bol oprávnený prekontrolovávať činnosť Reformaty. Návrh synoda prijala a predsedníctvo verí, že to pomôže prekonať iracionálnu nedôveru a zlepší vzťahy vo vnútri cirkvi. Aj to snáď umožní napokon prijať uznesenie, ktoré navrhol generálny dozorca „Synoda ECAV vyjadruje ľútosť nad pochybeniami pri správe cirkevného majetku. Súc si vedomá svojej zodpovednosti pred Pánom Bohom i cirkvou, vyhlasuje, že bude zodpovedne stáť na strane zákonnosti a bude dohliadať na zveľaďovanie dedičstva po predkoch pre dobro cirkvi.“ Synoda v roku 2017 z nepochopiteľných dôvodov odmietla prijať takéto deklaratórne vyhlásenie napriek tomu, že pochybenia nad správou majetku konštatoval nezávislý znalecký ústav.

Predsedníctvo ECAV na Slovensku | 6.7.2017
Zdroj: www.ecav.sk

Komentovať