Chlieb života

                                                                 Chlieb života

J 6, 48-51 a 54: “Ja som chlieb života. Vaši otcovia  jedli mannu na púšti a umreli. To je ten chlieb, ktorý zostupuje z neba, aby ten, čo bude jesť z neho neumrel. Ja som ten živý chlieb, ktorý zostúpil z neba, ak niekto je z toho chleba, bude žiť naveky, a chlieb, ktorý ja dám, je moje telo, ktoré vydám za život sveta. Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a ja ho vzkriesim v posledný deň“.Amen

 

          Bohumilí kresťania!

 

     Strach je každodennou, reálnou skutočnosťou našich životov. Prejavuje sa v mnohých smeroch. Pán Ježiš hovorí: „Nebuďte ustarostení o svoj život, čo budete jesť alebo piť, ani o telo, čím sa budete odievať“(Mt 6,25). Jeho evanjeliové posolstvo je odpoveďou na všetky prejavy ľudského strachu.

     Dnes to možno povieme inak. Bojíme sa ekonomickej a finančnej krízy. Bojíme sa nezamestnanosti, poklesu kurzov akcií. Mladí sa boja vstupovať do manželstva, a ak sa aj zoberú, boja sa mať deti. Potom sa bojíme, že nebude mať kto pracovať na budúce dôchodky, bojíme sa drahej sociálnej a zdravotnej starostlivosti. Bojíme sa rôznych chorôb: onkologicých, srdcovo cievnych a epidémií chrípky vtáčej , či prasacej. Bojíme sa teroristov i výkyvov počasia, kozmických úkazov, globálneho otepľovania i nedostatku energií. Bojíme sa smrti.

 

        Evanjelim PJK  je posolstvom od živého Boha, ktoré je odpoveďou na každý ľudský strach. Ak sa ho chceme zbaviť, musíme veriť, že Božia uzdravujúca  a milostivá vôľa i moc je práve tak reálna a skutočná ako náš ľudský strach.

       Dnešný človek však pochybuje o všetkom. Bojí sa aj veriť. Bojí sa spoľahnúť sa na Slovo JK. Je Ježišov príbeh pravdivý? Je  pravdivá správa o Jeho narodení, vzkriesení a nanebovstúpení? Ak by sme nepochybovali o týchto skutočnostiach  a posolstve evanjelia, máme liek proti každému strachu!

 

       „V Anglicku sa dávnejšie ohohral takýto príbeh. Istá Alžbeta Barretová si zobrala za muža Roberta Browninga. Jej rodičia, ktorí nesúhlasili s jej sobášom sa jej zriekli. Dcéra im písala bezmála každý týždeň krásne, srdcervúce listy, v ktorých p r o s i l a  o   zm i e r e n i e . Po desiatich rokoch dostala poštou veľkú krabicu, ktorá obsahovala všetky listy, ktoré rodičom napísala. Ani jeden nebol otvorený! Zdalo by sa, že jej listy nemali žiaden význam. Tieto „listy lásky“ neskôr vyšli knižne a stali sa neoceniteľnou súčasťou anglickej literatúry, aj keď ich nikdy neprečítali Alžbetiny rodičia. Keby si aspoň zbežne prezreli iba jeden list, možno by sa ich vzťah k dcére uzdravil. 

– Pred vekmi sa ľudia v záhrade Eden po malej a krátkozrakej úvahe zriekli Boha. Vzburou voči PB upadli do siete pokušiteľa a hriechu. Povedali si: budeme ako Boh! Mnoho ľudí tomu stále verí. Nie púhych 1O rokov ponúkal Pán Boh ľudstvu svoju lásku, pomoc a zmierenie. Ponúka ju stále a najmä prostredníctvom  Syna nám hovorí, ako si veľmi želá zmierenie, náš návrat k Nemu a obnovenie základného vsťahu Otca a detí. Knihy Písma svätého sú Božou správou o skutočnej láske z neba pre nás.“ (Príklad podľa K.R.Klausa :Radujte sa, vydalo EVS)

     

      Dnes sme z Jánovho evanjelia počuli nielen o základom strachu ľudstva i každého z nás, ale aj o ponuke jeho odstránenia.

„Ja som chlieb života“- hovorí Pán Ježiš a chce nás nasýtiť  a upokojiť tak, aby sme našli pokoj časný i večný.

Spomína príbeh otcov,  SZ Izrael, ktorý síce dostal prejav lásky a moci Božej aj na púšti, pri jeho putovaní do zeme zasľúbenej v podobe manny. Mohli sa odvážiť veriť Bohu vo všetkom. Napriek tomu však zomreli v nevere a v strachu. Nenašli v Bohu zaľúbenie a Boh sa ich zriekol. Umreli telesne i duchovne…

 

      Slovo Pána Ježiš je radostnou správou pre svet, pre každého z nás. Chlieb každodenný je nám daný a je zasľúbený Otcom nebeským dokonca aj bez nášho modlenia a prosenia. Avšak v Ježišovi je tu ponuka chleba, ktorý sýti aj k životu večnému. Ak by si ľudia vo väčšej miere osvojili evanjelium, a princípy solidarity a bratstva, dostalo by sa chleba každému človeku na tejto zemi. Mnohí si myslia, že sa musia zabespečiť na mnoho rokov. Zabespečujú svoje manželky, svoje deti a rodiny a preto iba hromadia .Keď to nejde poctivo, tak aj nepoctivo! Potom potrebujú ochranku a nepriestrelné sklá na vilách, lebo sa boja, že im to niekto iný  zoberie podobne, ako to oni sami zobrali  iným…Musia si kamennými múrmi ohradiť krásne domy ako hrady a mať okolo seba veľa zeme, aby sa k nim nikto nedostal. No strach i tak ostáva. Strach zo smrti, i z toho, že to jedného dňa stratia. Ostáva aj zhrýzavý pocit z otázky: čo ak predsa nejaký druh, či spôsob večného života existuje? A špekuľujú, ako by popri zemi získali aj nebesá…

 

      Vieme, že riešenie aj pre nich existuje. Bohatému mládencovi kedysi Pán Ježiš prezradil cestu i recept, ako to urobiť. Podstata je vždy pre každého rovnaká. Treba prijať s dôverou Slovo evanjelia. Veriť v Ježiša Krista ako Bohom darovaný chlieb života. Naplno veri, že On zostúpil z neba a prišiel k nám. Prišiel ako list  nebeského Otca o Jeho láske a ponuke zmierenia. Prijatie Krista predpokladá, že my sa prestaneme  „hrať“ na Pána Boha, že nebudeme chcieť „byť ako Boh“, ale príjmeme Toho, ktorý sa ako Boh stal človekom! A On nám dá účasť na Jeho živote, na Jeho vzkriesení i Jeho večnosti. Zadarmo – z milosti!

 

     Denne jesť chlieb – ten každodenný, nestačí, ak sa chceme zbaviť strachu. Pán Ježiš hovorí jasne: „Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a ja ho vzkriesim v posledný deň“. Prijať Ježiša Krista znamená v Neho veriť a pevne dúfa. Spoliehať sa na Neho, že On je ten čo mal prísť, že je cestou, pravdou i životom  pre nás. “ Kto je z tohoto chleba, bude žiť naveky“.

 

    Bratia  a sestry, ak sa považujeme za evanjelických kresťanov, znamená to, že sa priznávame k evanjeliu PJK. K Božej láske a milosti, ktorá je v Kristu Ježiši, našom Pánovi. Prísť v nedeľu na Služby Božie znamená nie našu zásluhu, ani dobrý skutok, ale možnosť vypočuť si niektorý z listov čistej lásky nášho Otca k nám, ktorý nám ponúka zmierenie a pokoj.

 

      V nedeľu tu čítame a počujeme vždy tri úryvky z Písem, ktoré v dejinách sveta poslal Boh človeku. Posolstvo SZ, evanjelium Ježiša Krista a svedetvo tých, ktorí v Ježiša  naplno uverili, čiže  apoštolské svedectvo. Svedectvo prvotnej Cirkvi. Toto je dôležité preto, aby sme mohli vidieť a porovnať, že tí, ktorí uverili, majú menej obáv a strachu a viac pokoja  a dobrej vôle. Viac sily a moci, ktorá pramení z Chleba života, ktorým je a zostáva naveky Kristus Pán. Amen.

 

                Kázeň v 7.N. po Sv.Tr. – v Sobotišti a v Rovensku- 26.7.O9.   Ľ.Batka st.

 

Komentovať