Osobitný konvent misijnej provincie v Goeteborgu

16. januára t.r. sa v aule Toleradskej školy v Goeteborgu konal osobitný konvent Misijnej provincie. Na programe bola voľba biskupa pre Fínsko a ordinácia dvoch novokňazov. Fínsky Lutherov spolok si želal mať biskupa pre Misijnú provinciu Fínska. Z troch kandidátov koinonia Lutherovho spolku nominovala ThDr. Matti Väisänena ,ktorého aj konvent zvolil. Má 75 rokov, ordináciu prijal za kňaza vo Fínskej ev.lut. cirkvi a 29 rokov bol generálnym tajomníkom Ľudovej misie. Po penzionovaní napísal viacero kníh o krste. Diplomovú prácu na Helsinskej univerzite obhájil v r. 2008.Nejaký čas bol prepoštom v Lutherovom spolku a zodpovedal za dozor. K úloham biskupa bude patriť aj zorganizovanie a výstavba štruktúry diecézy vo Fínsku, podobnej Misijnej provincii vo Švédsku.Konvent pokračoval ordináciou dvoch kandidátov za kňazov: budúceho biskupa Misijnej provincie Švédska Rolanda Gustafssona,ktorý doteraz pracoval ako riaditeľ Misijnej spoločnosti a jeho vysviacka za biskupa bude sa konať 27. marca t.r. Druhým kandidátom bol Anders  Alapää, ktorý pochádza z Korpilombolo a k ordinácii ho povolali z Misijnej provincie. Ordináciu vykonal terajší biskup Misijnej provincie Arne Olsson.

Ordinácia prvého fínskeho biskupa Lutherovho spolku bude sa konať 20. marca v Helsinkách. Jeho voľba a celá ordinácia vyvolala vo fínskych médiách prudku diskusiu. Fínska ev. lut. cirkev už oznámila, že ho ako biskupa neuznáva. 

/www.missionsprovinsen.se/ 

Komentovať