Prvá konferencia konfesijných luteránov v Latinskej Amerike

23 mužov z ôsmich rozličných krajín sa zúčastnilo na prvej regionálnej konferencii Latinskej Ameriky. Konferencia CELC – Confessional Evangelic Lutheran Conference , Konfesionálna Evanjelicko-luteránska konferencia sa konala od 2. do 7. apríla 2016 v Medelíne, Kolumbia. Účastníci si vypočuli niekoľko esejí na tému “Cirkev pod krížom” a vzdelávali sa v misijnej práci a v službe evanjeliu v španielsky hovoriacich krajinách. Na konferencii predviedli onlinové vzdelávaco-tréningové zariadenie academiacristo.com v španielčine, ktoré v roku 2015 vytvoril Rev. Mike Hartman z WELS z USA. Spolu s členmi miestneho cirkevného zboru naučili sa niekoľko nových španielskych duchovných piesní a nové časti liturgie. CELC pozostáva z 29...

Konvent farárov brazílskej luteránskej cirkvi

Od 18. do 21. apríla 2016 sa v meste Bento Goncalves, spolkový štát Rio Grande do Sul, koná 6. všeobecný konvent farárov Evanjelicko-luteránskej cirkvi Brazílie (IELB). Témou konventu je ” Sme služobníkmi Krista”. Na konvente sa zúčastňuje 650 farárov. IELB má  243 tisíc členov, 533 cirkevných zborov, 851 aktívnych pastorov. Je členkou ilc a má cirkevné spoločenstvo so SELK. Okrem tejto konzervatívnej cirkvi v Brazílii pôsobí aj asi 720 tisíc členov majúca IECLB – Igreja Evangélica de confissão Luterana no Brasil – Evanjelická cirkev luteránskeho vyznania v Brazílii. Je členkou SLZ. (www.selk.de)

Nový luteránsky biskup v Kolumbii

5. a 6. marca t.r. sa v hlavnom meste Bogota v cirkevnom zbore San Lucas zišla synoda Evanjelickej luteránskej cirkvi Kolumbie (IELCO), aby zvolila nového biskupa. Za nového biskupa bol zvolený pastor Benjamin Ojeda. Už raz zastával úrad biskupa. IELCO má 2500 členov, 16 cirkevných zborov, 7 misijných staníc, 12 pastorov a 5 pastoriek, 3 evanjelizátorov a dvoch kaplánov. (www.gustav-adolf-werk.de)

Vysoký počet evanjelikálnych misionárov z Nemecka

Pracovné spoločenstvo evanjelikálnych misií v Nemecku (AEM) zaznamenalo nebývalý počet misionárov v roku 2015. 108 organizácií zamestnávalo v minulom roku 4.862 osôb , to je o 400 viacej ako rok predtým. Vyplýva to z výročnej správy 1. marca 2016 zo zhromaždenia tejto strešnej organizácie v Schwäbisch Gmuende. V Európe pracuje 2.216 pracovníkov, v Ázii 938, v Afrike 845 a v Južnej Amerike 564 osôb. Podľa krajín je to Nemecko, Brazília, Keňa, Peru, Tanzánia a Rusko. (www.idea.de)

Nový projektový katalog GAW 2016

Spolok Gustava Adolfa v Nemecku (GAW) je organizáciou nemeckých protestantov v oblasti finančnej pomoci menšinovým evanjelickým a reformovaným cirkvám v Eurôpe , v Latinskej Amerike, Strednej Ázii a na Blízkom Východe. Tohtoročný katalôg obdahuje 139 projektov pre partnerské cirkvi vo vyše 40 krajinách. Plánuje sa vyzbierať za celý rok 1 milion 600 tisíc €, je to o 100 tisíc viacej ako vlani. Osobitný dôraz sa kladie na pomoc ecav cirkevnému zboru vo Fagaras, Rumunsko, kde je veľa starých ľudí a Rômov. Druhou prioritou budú dve presbyteriánske cirkvi v Sýrii , sýrska a arménska. V katalôgu sú zaradené aj projekty zo...

Konzultácia luteránov Latinskej Ameriky v Bogote, Kolumbia

Po prvý raz sa v Bogote, hl. m. Kolumbie zišli vedúci luteránskych cirkví, teologických seminárov a iných vzdelávacích zariadení na konzultácii, ktorej cieľom bolo nájsť nové metódy rozvoja kvality vedenia, akým spôsobom majú neordinovaní a ordinovaní viesť misiu v 21. storočí. Konzultácia sa konala v čase 7. do 11. augusta 2012 a finančne ju sponzorovala Evanjelicko-luteránska cirkev v Amerike (ELCA).V Latinskej Amerike a v Karibiku je viacej ako 20 luteránskych cirkví – členov SLZ. (www.elca.org) 

Rada SLZ bude zasadať v Kolumbii

"Spoločne za spravodlivý, pokojný a zmierený svet" je téma zasadnutia Rady Svetového luteránskeho zväzu, ktoré bude zasadať v Bogote,Kolumbia v dňoch 15. až 20. júna 2012. Hostiteľkou Rady bude Evanjelicko-luteránska cirkev Kolumbie (IELCO). Pred zasadnutím 12.–14. júna  sa členovia Rady oboznámia so životom a prácou cirkevných zborov IELCO, prezrú si realizovanie projektov v tomto regióne a zasadnú aj výbory SLZ.Osobitné zasadnutie budú mať ženy a mládež. Na programe Rady bude príhovor prezidenta SLZ, výročná správa gen. tajomníka a správa predsedu finančného výboru. 17. júna sa zúčastnia bohoslužieb. Rada SLZ je výkonný orgán, ktorý pracuje medzi zasadnutiami VZ. Patria doň: prezident, gen....

LCMS otvorila tri luteránske dediny v Haiti

14. a 15. januára 2012 sa v Haiti konala slávnosť otvotenia troch luteránskych dedín, ktoré s pomocou financií Luteránskej cirkvi Misurskej synody v USA a iných partnerov postavili aj za koordinácie miestnej Evanjelicko-luteránskej cirkvi Haiti. Na slávnosti sa zúčastnili početní duchovní LCMS z USA Haiti i Dominikánskej republiky. 12 haitských rodín dostali kľúče od nových domov v oblasti známej ako Beaudouin. Popri tejto obci sú to aj Jackmel a Leogane. Spolu je tu 70 domov, dva štvorjednotkové obytné domy, dva kostoly, tri zdravotné strediská, nové sídlo seminára pre miestnu lut. cirkev a dva hosťovské domy. V jednom z nich v Leogane budú...

75 rokov od vzniku luteránskej cirkvi v Kolumbii

Prvé evanjelicko-luteránske zbory v Kolumbii vznikli roku 1936 prácou lut. misionárov z USA. Roku 1955 boli ako prví domáci kňazi ordinovaní dvaja pastori. Roku 1958 vznikla ako ústavne zriadená Evanjelicko-luteránska cirkev v Kolumbii (IELCO). Je členkou SLZ a Cirkevnej rady Latinskej Ameriky. IELCO má 3 100 členov v 14 zboroch a v 11 misijných lokalitách. Slúžia v nich dve pastorky, deväť pastorov , deväť evanjelizátorov a dvaja kapláni. Cirkev je organizovaná synodálne. Predsedníctvo tvoria biskup a predseda, volený na päť rokov. Rad osláv jubilea sa koná v októbri. Vyvrcholením budú slávnostné služby Božie 23. októbra 2011. (www.gustav-adolf-werk.de)

Medzinárodné Lutherovo sympózium v Brazílii

Seminario Concordia v Sao Leopoldo , teologické vzdelávacie zariadenie Evanjelicko-luteránskej cirkvi Brazílie, sesterskej cirkvi SELK, od 5. do 8. júla 2011 organizuje 4. Medzinárodné Lutherovo sympózium . Prihlásených je naň do 220 účastníkov. Témou sympózia je:"Luther a Sväté Písmo- sola scriptura".  (www.selk.de)