Svätý Pastier

Svätý Pastier
Žd 13, 20-21:
“Boh pokoja však, ktorý vzkriesil z mŕtvych Pastiera oviec, veľkého krvou večnej zmluvy, nášho Pána Ježiša, (21) nech vás učiní spôsobnými na všetko dobré, aby ste splnili Jeho vôľu, a nech spôsobí v nás skrze Ježiša krista, čo Mu je milé.
Jemu sláva na veky vekov. Amen”. Haleluja

Bratia a sestry v Kristu, Pánovi!

Na trhu práce v našej krajine panuje zvláštna situácia. Na úradoch práce je evidovaných vyše 13% nezmestnaných. Ak sa však stane, že nejaká zahraničná, alebo domáca firma otvára nejakú výrobu, alebo prevádzku, zrazu zisťuje, že: “niet ľudí”. Totiž, že niet kvalifikovaných ľudí, pripravených pracovať v tom – ktorom odbore. Dokonca niet ani dosť takých, ktorí by sa chceli, či mohli rekvalifikovať. Mohli by sme to vyjadriť slovami dnešného textu z listu Židom: Niet ľudí “spôsobných na všetko dobré”.
Je smutné, ak aj mladí absolventi škôl nie sú spôsobní na naplnenie požiadaviek trhu práce, tým menej mnohí starší, ktorí už stratili aj základné pracovné návyky.

Dnes sa často hovorí aj o kríze rodiny, alebo o krízach v manželstvách. Na jednej strane mnoho mladých nie je ochotných založiť si riadnu rodinu a v nej žiť, navzájom si slúžiť v láske a pomáhať nielen jeden druhému, aj svojej cirkvi i krajine. Manželstiev sa uzatvára veľi málo. V tých zostávajúcich akosi pričasto prichádza k napätiam, k vážnym krízam, k rozvodom a k rozpadom rodín. Opäť možno povedať, že mnohí muži a ženy nie sú akoby “spôsobnými na všetko dobré”. Pripravenými a schopnými konať to, “čo je milé Bohu” i ľuďom.

V cirkvi tiež často vidíme a zažívame situáciu, že “niet ľudí”, keď ide o prijatie nejakej služby, alebo funkcie. Tu opäť možno povedať slovami apoštola: Je málo tých, ktorí sú “spôsobní na všetko dobré, konať to, čo je milé Pánu Bohu”. Tí, čo vo funkciach , alebo v službe sú, sú neraz preťažení a preto umdlievajú. Iní sú znechutení, ďalší sa cítia nedocenení a treba priznať, že sa neraz tak cítiť môžu právom.
Mnoho kresťanov je znepokojených, keď vidia cirkev ako “márnicu”, alebo povedané slovami prorokoka Ezechiela: “údolie plné suchých kostí”. Stojac nad nimi so smútkom v duši sa v duchu tí, čo zostávajú pýtajú: “Pane, či môžu ožiť tie suché kosti”? Ďalší si kladú otázku: Prídu po nás noví nasledovníci, pokračovatelia v šľapajach otcov vo viere?

Dnešná nedeľa, druhá po Veľkej Noci má názov nedeľa Dobrého pastiera. Upozorňuje nás na Toho, ktorý nás chce ako živý Pán učiť, ktorý nás chce viesť dopredu a hore, ale aj k novote živote a k tomu, čo je milé Bohu. Náš Dobrý pastier, ktorého vzkriesil Otec, nás chce vždy sýtiť na zelených pastvách svojho Slova. Chce nás posilňovať i duchovne občerstvovať pri studniciach svojich sviatostí. Chce nás aj chrániť pre každým nebezpečenstvom a zlom, áno, aj pred tým, “ktorý by nás chcel zničiť”.
Treba povedať, že On nás chce chrániť dokonca aj pred našou vlastnou naivitou a neraz až hlúposťou, keď si počíname úplne “bezhlavo”. Keď sa chováme stádovito a rútime sa so svetom za jeho prioritami, do biedy nekultúrnosti, neraz dokonca do jeho kultúry smrti.

Často sme svedkami, ako urobia pokrstení veľa zlých rozhodnutí. Ale až potom, keď na nich doľahne ťarcha a súd týchto rozhodnutí hľadajú pomocníka, ochrancu, učiteľa alebo vodcu, ktorý by ich vyviedol z ich vážnych problémov. Niektorí, a to je najhoršie, upadnú do úplnej rezignácie na dobro, život a lásku.

Dnes sme všetci, milí bratia a sestry, upozornení na to, že nebeský Otec nám ponúka ako Vodcu, Učiteľa, Pomocníka, Liečiteľa a Sprievodcu života Toho, ktorý nesklame. Dokonalého Pastiera a Biskupa, t.j.strážcu a ochrancu našich duší. (1 Pt 2, 25)
Ježiš, ktorý bol vzkriesený je a chce byť naším Pastierom. Bol vzkriesený pre nás, aby bol stále s nami a my aby sme mohli byť vždy s Ním. Nebol vzkriesený proti nám. A to ani vtedy, keď nás upozorňuje na dôsledky našej nevery, tvrdohlavosti, spozdilosti srdom veriť, že prichádza k nám s darom pokoja a lásky a ďalších pravých hodnôt.

Milí bratia a sestry v Kristu Pánu!

Tým nie je povedané, že by sme nemali, alebo nemali mať aj iných pastierov. To znamená iných učiteľov, vodcov, pomocníkov a ochrancov. Veď čím iným, ako práve týmto všetkým majú byť napr.rodičia, otcovia a matky, čo z pastierskej úlohy a služby vyplýva. Ochrancami, vodcami, učiteľmi, pomocníkmi majú byť aj krstní i starí rodičia voči svojim krstným deťom a vnúčatám.
Ako služobníci Boží a pastieri sa môžu a majú cítiť bratia a sestry a všetci pokrstení v každom povolaní, či zamestnaní. Učitelia, zamestnanci v rozličných povolaniach, úradch a funkciach v obci, či v štáte. Samozrejme to platí aj o duchovných pastieroch, a kazateľoch Slova Božieho.

Vždy by si všetci kresťania mali uvedomovať, že sú zodpvední nielen ľuďom, že im má ísť nielen o osobný prospech, ale aj o ostatných ľudí, o spoločné hodnoty. V nie poslednom rade o cirkev, ktorá patrí Pánovi. Nič nie je horšie, ak niektorý stav v spoločnsoti zlyhá, alebo si získa také meno, ako ho má dnes, žiaľ právom svopjím konaním i ”nekonaním”, napríklad stav sudcov, ľudia alebo niekorí ľudia spravujúci vecí verejné, ale nedbajúci o rávo, spravodlivosť, pokoj a blaho občanov.

My sa však máme nielen učiť od Dobrého pastiera ako a čo konať. Čo je rovnako dôležité, je vedomie a poznanie o tom, že ak chceme plniť to, čo je Bohu milé a konať Božiu vôľu pri nás, ak máme byť spôsobní na všetko dobré, máme Mu dovoliť, aby pôsobil v nás. Aby účinkovalo v nás slovo evanjelia, slovo Dobrého pastiera, ktorým sa nám prihovára. Ktorým nás volá k nasledovaniu a k tomu, aby v nás pôsobila milosť Božia.

Apoštol pripomína najmä kresťanom: “ Novou večnou zmluvou, napísanu krvou nášho Pána Ježiša je, že vás chce učiniť spôsobnými na všetko dobré a aby ste splnili Jeho vôľu”. Aj sám apoštol si je vedomý toho, že aj v ňom osobne, aj ostatných apoštoloch má a musí pôsobiť sám Kristus svojou mocou. Apoštolovia si boli vedomí, že musia byť “listom Kristovým” pre iných” a byť príkladom stádu Božiemu. Musia byť “vôňou Kristovu”, ktorá pôsbí dobro, radosť a pokoj.

Toto je dar Toho, ktorý je Bohom pokoja. Otec, skrze nám poslaného a vzkrieseného Dobrého pastiera odstránil dôvod strachu zo zlých mocí hriechu, diabla a smrti. Uvoľnil nám srdcia, ruky i nohy k nasledovaniu ktorý sa ako Dobrý Pastier dokázal a dokazuje. Ktorý každého z nás pozná aj volá po mene, a chce byť s nami s darom pokoja. Tiež s darom odpustenia hriechov, pri našich slabostiach a zlyhaniach. Ak ich vidíme, poznávame, vyznávame a prinášame k Nemu, chce nás očistiť, ospravedlniť a obnoviť v nás ducha pevného! Veriť v lásku a konať dobro, pokiaľ je na nás, môžeme s Jeho pomocou. Dobrom premáhať zlo dokážeme, ak sme s Ním tu v časnosti. S Ním môžeme aj slávne víťaziť a prebývať v živote budúceho veku. Amen.

2.nedeľa po Veľkej Noci – Rovensko, Sobotište 2014 – Ľ.Batka st.

Komentovať