Radostné darcovstvo a spravodlivé šafárstvo

Radostné darcovstvo a spravodlivé šafárstvo

Lk 19, 1-10:
“Potom vošiel do Jericha a prechádzal cezeň. (2) A hľa, muž, menom Zacheus, ktorý bol nad colníkmi a bol bohatý, (3) žiadal si vidieť Ježiša, ktorý to je. Ale nemohol pre zástup, lebo bol malej postavy. (4) Pobehol teda vopred a vyliezol na divý figovník, aby Ho videl, lebo mal ísť tade. (5) Keď Ježiš prišie na to miesto, pozrel na neho a povedal mu: Zacheus, zostúp rýchlo, lebo v tvojom dome musím dnes zostať. (6) A zostúpil rýchlo a prijal Ho s radosťou.
(7) Všetci, ktorí to videli, reptali a hovorili: K hriešnemu človeku vošiel si odpočinúť! (8) Ale Zacheus vstal a povedal Pánovi: Ajhľa, Pane, polovicu majetku dávam chudobným a keď som niekoho oklamal v niečom, vraciam to štvornásobne. (9) I riekol mu Ježiš: Dnes sa stalo spasenie tomuto domu, pretože aj on je synom Abrahámovým. (10) Lebo Syn človeka prišiel hľadať a spasiť, čo bolo zahynulo.” Amen

Milí bratia a sestry v Kristu Pánu!

Mnohí považujú za najväčšieho hrdinu slovenského národa Jánošíka. Z tohoto titulu má aj obrovskú sochu pri rodnej Terchovej. V ľudovom podaní je jeho obraz taký, že bohatým peniaze bral a chudobným dával. Tento imidž si vytvoril v slovenskej krčme, kde bol napokon aj chytený. Šírili ho aj jeho priatelia, ktorí vedeli “pustiť perie” a slovenskí muži si to veľmi vážili. Sami toho obyčajne veľa nemali a keď sa nalievalo v krčme zadarmo, každý sa dal rád pozvať. Preto Jánošíkova povesť nikdy neutrpela, aj keď bol skrachovaný študent a klerik, porušovateľ ľudských i Božích zákonov. V tomto roku si pripomíname 300. výročie jeho smrti v Liptovskom Mikuláši.

Úplne v opačnom, totiž v negatívnom obraze a svetle je vnímaný v celom svete muž menom Zacheus. Tento bol vyšší štátny úradník nepopulárneho úradu. V práci bol zrejme spoľahlivý a usilovný a tak sa stal šéfom colníkov. Colníci a daniari neboli, nie sú a ani nebudú nikdy populárni a obľúbení. Byť poctivý v tomto povolaní znamenalo, že každý obchodník bol prinútený platiť všetky poplatky. Colné úniky Zacheus zrejme netoleroval a to si skoro všimli aj jeho nadriadení, ale aj všetci obchodníci, ktorí s ním mali do činenia. Nadriadení ho povýšili. Tých, ktorých kontroloval a aj jeho rodáci ho zatracovali. Problém Zachea bol v tom, že vo svojom povolaní slúžil okupačnej, rímskej a pohanskej vláde a správe.
Židovskí predstavitelia často odmietali platiť daň cisárovi. Hodnotili to ako svätokrádež. Podľa nich išlo o príjmy, ktoré patrili Hospodinu, ako pánovi a kráľovi Izraela. Na druhej strane sa ale veľmi dôsledne starali o to, aby ľud bez rozdielu platil chrámovú daň a podporoval chrámovú pokladnicu.
Postoj Pána Ježiša k tejto chúlostivej veci bol známy z Jeho slov: ”Dávajte, čo je cisárovo cisárovi a čo je Božieho, Bohu”! Podobne je známy aj Jeho postoj k vrchnosti. Každá duša má byť poddaná nadriadenej vrchnosti.

Zacheovi nevedeli rodáci odpustiť nielen službu Rímu, ale ani jeho postavenie. Hoci bol malej postavy, čiže vzrastom nízky, vlastníctvom majetku vysoko prečnieval nad inými. Pán Ježiš tohoto muža, ktorý bol v očiach ľudí väčší hriešnik ako všetci ostatní, určitým spôsobom rehabilitoval. Neprehliadol jeho vnútro a záujem. Peniaze mal možno rád. A predsa! Zacheus bol muž, ktorý “chcel vidieť Ježiša”. Bol hriešnik, ale nie väčší mamonár ako mnohí iní. Obchodovanie v chráme, ktoré Pán Ježiš napadol, dokazuje, že aj predstaveným Izraela išlo o to, aby pre chrám a jeho fungovanie získali peniaze aj za cenu nie čistého obchodu. Zacheus však predsa jedno mal a dokázal. Bol to záujem o Ježiša. Tento záujem nebol zištný! Pre tento cieľ neváhal utrpieť aj posmech a poníženie. Keďže bol malej postavy, vyliezol na divý figovník, aby Ježiša videl a poznal, keď išiel cez Jericho. Z evanjelia sa nič bližšie o jeho túžbe a motívoch nedá s istotou povedať. Jeho snaha však bola a zostáva príkladná pre všetky veky a všetkých ľudí.

Otázka aj dnes znie takto: Chceme vidieť a poznať Ježiša? A ak áno, tak prečo? Prečo a z akých pohnútok sa chceme podobať Zaechovi v jeho túžbe? Chceme mať pravdivý obraz a úsudok o Ježišovi ako Kristovi, alebo je to iný dôvod? Pán kráčal cez Jericho do Jeruzalema v ústrety smrti. Okrem Neho to vtedy vedeli len niektorí, hoci poznali predpovede prorokov o tom, že Mesiáš bude aj trpieť. Väčšinové očakávanie ľudu však bolo také, že keď príde Mesiáš, Izrael už nebude musieť platiť dane Rimanom a získa aj politické slobody. Ježiš platenie daní neodmietal, ale doporučoval. Je pravdepodobné, že aj Zachea otázka platenia daní zaujímala. Chcel vidieť človeka, ktorý nebol proti daniam, ale za ne! Ak je to ale tak, môže byť ten človek Mesiášom? V Izraeli získali podporu mmnohí falošní Mesiáši! Všetci do jedného si získali učeníkov tým, že boli proti plateniu daní! Ich obľúbenosť prerástla až do ozbrojených vzbúr a povstaní, pravda, tieto boli vždy krvavo potlačené.

Verejná mienka bola voči Zacheovi zaujatá. Mnohí hovorili:
“K hriešnemu človeku išiel si odpočinúť”. Ale Zacheus prijal Ježiša do svojho domu s radosťou. Ešte väčšie prekvapenie plynulo z toho, že s radosťou prijal aj samotné slová Pána Ježiša Krista! Ich znenie síce nepoznáme, ale je zrejmé, že Ježišovo posolstvo na Zachea účinkovalo. Výsledok tejto misie bol doslova ohromujúci. Lebo prvou vecou, ktorú Zacheus vyhlásil bolo: “Polovicu majetku dávam chudobným a ak som niekoho oklamal v niečom, vraciam to štvornásobne”. (v.8)

Podmieňovací spôsob vyjadrenia: “ak som oklamal niekoho v niečom”, mu v dejinách veľmi priťažilo. Často sa z týchto slov totiž vyvodzuje, že Zacheus blížnych klamal. Ale o tom evanjelista nehovorí. Podobne mu priťažuje aj druhá vec. Mnohí uvažujú: Ak bol Zacheus bohatý, nemohol zbohatnúť poctivo…Aj dnes si mnoho ľudí myslí, že poctivá práca a služba, poctivo konané zamestnanie nemôže viesť k prospechu a úspechu natoľko, aby sa človek stal bohatý. Aby bol navyše aj dobročiný do tej miery, aby mohol odvzdať polovicu príjmov a majetku blížnym a pritom mať ešte dosť aj pre seba a svoju rodinu. Keďže aj dnes z poctivej práce mnohí len – len že vyžijú, táto situácia a stav takéto názory a myslenie len podporuje.

A predsa to nemusí byť iba a práve takto. Zacheus nie je v evanjeliu výslovne označený za zlodeja, podvodníka a klamára!
Je skôr človekom, ktorý využil svoju šancu a zbohatol v službe, ktorá bola dobre platená zo strany vládnucej garnitúry. Mal však úprimný záujem o zmenu spôsobu jeho života. Ježiš iste videl tento záujem a túto túžbu. Videl jeho vyradenie zo spoločenstva Izraela. Vybral si dom Zacheov preto, aby ukázal Božiu milosť a svoju božskú lásku.
Ježiš aj tu, napriek ľudským súdom a hodnoteniam ukazuje svoje poslanie i to, čo znamená žiť z milosti. Zachea priradil k tým, ktorí idú v šľapajach otca viery Abraháma! Aj Abrahám uveril Bohu a potom konal skutky Božie. Zacheus sa stal synom Abrahámovým a konal tak, ako chce Pán Boh a Boží Syn. Polovicu majetku dal chudobným. Ak niekoho oklamal v niečom, chcel to vrátiť štvornásobne. Faktom je, že sa nikto taký neprihlásil.
Zacheus je príkladom a oslovením aj dnešných úspešných a zámožných ľudí. Je príkladom, ako je možné prispieť k riešeniu sociálnych problémov v spoločenstve cirkvi a v spoločnosti vôbec.
Môžeme preto svedčiť, že tam, kde sa stane “spasenie domu”, kde Ježiš ako dobrý Pastier nájde stratenú ovečku, márnotratného syna, kde Jeho evanjelium človeka učiní synom Abrahámovým a dieťaťom Božím, tam prídu aj spravodlivé skutky! Tam potom blížny vidí blížneho a jeho potreby. Tam sa človek chová tak, aby dar spásy premenil na radostné darcovstvo i spravodlivé šafárstvo so všektými Božími darmi darmi. Kiež prijaté Pánovo slovo takto koná aj medzi nami! Amen

3.nedeľa po Svätej Trojici – Rovensko a Sobotište 2013- Ľ.Batka st.

Komentovať