Z rokovania GP ECAV 5.apríla 2O13 v Prešove

Generálne presbyterstvo (GP) na svojom druhom zaadnutí 5.4. v Prešove prijalo nasledovné uznesenia:
– Prijalo správu o aktivitách predsedníctva ECAV, najmä z rokovania s ministrom školstva Dušanom Čaplovičom, s predstaviteľmi Združenia miest a obcí Slovenska, rokovanie s predstaviteľi EBF a pohovory generálneho biskupa so záujemcami o službu vo väzenskej misii.

-Zaoberalo sa ročnou závierkou ECAV na Slovensku za r.2012 a prípravou rozpočtu na r. 2O14 a odprúča ich na schválenie synode.

-Novelizovalo štatút Generálnej podporovne.
– Zmenilo i štatút školského výboru / iba formálna zmena v zložení/.

Voľby členov synodálnych výborov a ostaných výborov a komisií. Tajným hlasovaním nadpolovičnou väčšinou 16 členov GP boli zvolení do:
Bohoslužobného výboru ECAV: Ondrej Majling a Ján Ochodnícky,

Vieoručného výboru: Sidonia Horňanová, Slavomír Sabol a Jerguš Olejár.

Výboru cirkevnej hudby a hymnológie: Mária hroboňová, Eva Kolesárová, Stanislav Tichý, Katarína Cinová a Danka Sotáková.

Rvíznej komisie ECAV: Lívia Lichancová a Ján Štefan.

Komise pre zjednodušenie štruktúry ECAV: Norbert Hajský, Slavomír Hanuska, Ondrej Koč, Ján Matis, a Jozef Vereščák.

Koordinačného výboru rómskej misie: Oľga Duchová, a Marcel Ištván.

Heraldickej komisie: Martin Riecky a Peter Švehla

-zaoberalo sa tiež aj v sekulárnych médiach často diskutovanou žiadosťou ministra kultúry SR M.Maďariča o vyjadrenie, či je cirkvev ochotná poskytnúť údaje o svojom majteku. Odpoveď: požadované informácie nie sú v ECAv utajované, sú prerokovávané na verejných konventoch.

-Schválenie rekonštrukcie strediska Evanj.Diakonie: DOM NA POLCETSTE vo Veľkom Slavkove a medzinárodné mládežnícke centrum ICHTHYS.

-Poľutovanie nad článkom Markušovci v lokálnom časopise Sitno.

-Zmena učebných osnov náboženskej výchovy medzi 3.a 4.ročníkom ZŠ z dôvodu stupňa náročnosti jednotlivých tém.

-Podpora duchovných zo sociálneho fondu 100 E pri životnom jubileu a pri narodení dieťaťa.

-GP sa zaoberalo aj porušením cirkevno-právnych predpisov – Ústavy ECAV a cirkevného zákona 2/ 1999 o hospodárení COJ v CZ KOŠICE v súvise s predajom pozemku – cintorína na Žriedlovej ulici.

Prijalo opatrenia, ktoré by mali v budúcnosti viesť k väčšej osobnej zodpovednosti štatutárov COJ pri nakladaní s majetkom COJ.

-GP preveruje nakladanie s majetkom v “bývalom CZ ECAV BRATISLAVA, kde za týmto účelom bola zriadená komisia GHV”.

zdroj EPST

Komentovať