23. DECEMBER

23. DECEMBER

Blahoslavený je, kto by sa nepohoršil na mne.

Matúš 11, 6

To je naozaj podivné pohoršenie, keď sa pohoršuje svet na Kristovi, ktorý kriesi mŕtvych, slepým vracia zrak, hluchým sluch a chudobným ( v duchu) sa zvestuje Evanjelium.
Kto takého Spasiteľa pokladá za diabla, akého Boha chce vlastne mať?
Problém je v tom, že ak On chce Kráľovstvo nebeské, svet chce kráľovstvo zemské.
Ak On chce darovať pevné, nepominuteľné, večné, blažené a nebeské dobrodenie, svet zas chce zemské, pominuteľné, pričom má oň viac starosti a strachu než potešenia a radosti z neho. Preto sa odlišujú, tu dochádza k pohoršeniu.
Prosím a s dôverou napomínam každého zbožného kresťana, aby sa nepohoršoval a nenapadal prosté reči a historky, nachádzajúce sa v Biblii a nepochyboval o nich; hoci sa zdajú zlé a nevhodné pri novom a novom pohľade, predsa ide v nich o číre slová, diela, udalosti a súdy najvyššieho Božieho majestátu, moci a múdrosti.
V tejto knihe nájdeš plienky i jasle, v ktorých spočíva Kristus, na čo aj anjel pastierom poukazuje. Sú to veľmi úbohé a biedne plienky; ale cenný je poklad – KRISTUS – ktorý v nich spočíva.

Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty

Komentovať