19. MÁJ

                                                          19. MÁJ

 

Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení; ja vám dám odpočinutie.

 

                                                                                                                                     Matúš 11,28

 

     Všemohúci Boh nechce smrť hriešneho človeka, ale aby sa obrátil a ostal nažive (Ezechiel 18, 23). To je Jeho vážna vôľa a úmysel, aj príkaz daný od večnosti, aby všetci  ľudia boli blahoslavení a účastní večnej radosti. Jeho milosť sa vynára od stvorenia a pretrváva do skonania, od poludnia do polnoci, a obostiera všetkých, ktorí sa obrátia, činia skutočnú ľútosť a pokánie, a stávajú sa účastní Jeho milosrdenstva, a túžia po Jeho pomoci.

K tomu náleží pravá, pevná viera, ktorá akúkoľvek skleslosť a zúfalstvo vypudzuje, ktorá je našou spravodlivosťou, ako čítame v liste Rímskym 3, 22: Spravodlivosť z viery v Ježiša Krista všetkým veriacim; lebo niet rozdielu…

Dobre si všimnite tieto slová: všetkým – niet rozdielu, či nepatríte tiež medzi nich a nie ste zajedno s tými, čo hriešnikov bojový znak dostali a bojujú.

A keď vás vaše srdce z toho usvedčuje, nezatvrdzujte sa a nezostávajte v blude. Máte predsa dobrú, priamu, správnu cestu, ktorú vám Boh Otec sám prstom ukazuje, akoby práve na vás myslel, keď hlasno vraví: Toto je môj milovaný Syn, v ktorom sa mi zaľúbilo (Matúš 3, 17). Toho poslúchajte! – čo vám hovorí a radí.

A keby ste však zatvrdilí a zarytí, ba úplne hluchí boli a nepozdvihli oči k nebesiam ako zúfalý a zatvrdilý človek, a vaše uši boli na počúvanie hluché, preto Boha Otca z výšin kričať nepočujete, máte predsa Syna, ktorý vás na ceste stretáva, vôkol ktorého každý musí prejsť, načúvať Mu a vidieť Ho a podobným spôsobom, áno, ešte hlasnejšie Ho počuť volať, veď On veľkým hlasom, ako ohromná trúba, vytrubuje, ako Matúš 11,28 nádherne napísal. Poďte, poďte, poďte!

                                       

                                                   Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty

Komentovať