Spomienka na 105.výročie smrti M.R.Štefánika

Sobota 4.mája 2024                                   Piesne: ES č.231, 696

                                                                        Text: Mk 10, 43

                  105.výročie smrti M.R.Štefánika

“Kto by medzi vami chcel byť veľký, nech vám je služobníkom”.

   105.výročie tragickej smrti Milana Rastislava Štefánika, syna košariskej evanjelickej farárskej rodiny Pavla Štefánika ml. a Albertíny r.Jurenkovej rezonuje v tento deň v srdciach a mysliach mnohých občanov našej vlasti, starších i mladších. Keď som v roku 1968 čítal prvú knihu o živote a diele M.R.Štefánika od Jána Juríčka, zaujalo ma venovanie autora: ”Jane, mojej dcére, ktorá sa v škole nedozvedela, kto bol Štefánik”. Našťastie naši učitelia na Košariskách i na Brezovej sa nebáli ani v časoch totality o Štefánikovi hovoriť a každoročne nás vodievali na Bradlo, k mohyle nášho národného hrdinu. Dnes o zásluhách M.R.Štefánika vedia už mnohí. Vyšlo o ňom viacero kníh, odznelo veľa prejavov a oslavných slov, veľa poukazov na jeho neuveriteľne široký pracovný záber, mnoho výpočtov jeho úspechov i výziev s odkazom na jeho osobné krédo: Veriť, milovať, pracovať! M.R.Štefánik bol v košariskom kostole pokrstený i konfirmovaný a tu vyrastal pod prísnym dohľadom otca na národne uvedomelého Slováka a pod láskavými rukami matky na citlivého človeka, ktorý pochopil svoj život ako službu. 

     Košariský farár a senior L. Valášek pri vítaní prezidenta M.Kováča v r.1993 pripomenul jemu i prítomným nasledujúcu udalosť z jeho života: “ Pred tromi rokmi som dostal do daru útlu knižočku. Asi tak veľká ako ľudská dlaň. Je podpísaná Milanom Štefánikom, študentom na Evanjelickom lýceu na Konventnej ulici v Bratislave. Je to Nový zákon so žalmami. V tejto knižočke si Milan popri iných podčiarkol obyčajnou ceruzkou vetu z Markovho evanjelia, slová Ježiša Krista, ktoré povedal synom Zebedeovým: ”Kto by medzi vami chcel byť veľký, nech je vám služobníkom”. Tu niekde, už v hlbinách mladosti našiel svoj oporný bod, odrazový mostík, ktorý ho vyniesol až ku hviezdam. Cez obetavú službu svojmu národu, cez službu pravde a spravodlivosti stal sa veľkým”. Dnes za jeho mnohé práce, za pripravenosť k obeti života za slobodnu národa, Pánu Bohu úprimne ďakujeme.

Modlitba:

Milý Otec náš nebeský, ďakujeme Ti za dar tvojho Syna, ktorý prišiel na svet, aby nám slúžil a dal život ako výkupné za mnohých. Ďakujeme Ti dnes aj za syna košariskej fary – Milana Rastislava, ktorý svoje osobné hrivny nezakopal, ale využil k požehnanej službe svojmu národu a tak sa stal veľkým. Nech je jeho pamiatka vzácna v očiach i v srdciach nás i našich potomkov. Amen

                   Mgr.Ľubomír Batka, námestný farár v CZ ECAV Myjava

Komentovať