Vieš čo je koruhva?

Vieš čo je koruhva?

Myslím, že nie všetci poznáte všetky symboly našej ECAV.  Možno tiež nepoznáte symbol domáceho CZ Sobotište, o ktorom mám povedať pár slov. Tí, čo navštívili služby Božie na hrade Branč, (pri pamätníku galejníkov z rokov 1674/5 ) – ktoré sa tam pravidelne konajú, o tomto symbole vedia, resp.ho iste poznajú.

Všeobecne o symboloch našej ECAV

 Sú to najmä nábožensko – teologické texty: tzv.všeobecné: 

  • Viera všeobecná  kresťanská, 
  • Nicejské vyznanie  a 
  • Atanáziovo vyznanie. 
  • Prvé dva používame pravideľne v rámci bohoslužieb a sú uvedené aj v našom Evanjelickom spevníku.
  • Ďalšie sú tzv. Špeciálne vyznania (symboly). Sú to Symbolické  knihy našej ECAV:
  • Augsburské vierovyznanie  z r.1530, 
  • Obrana A.V. 
  • Malý a Veľký Katechizmus Dr.M.Luthera
  • Šmalkaldské články a Formula svornosti.

 K našim evanj. symbolom – patrí iste aj naša Evanjelická hymna – Hrad prepevný!

Okrem nich má naša cirkev už viac rokov aj viditeľné symboly podobné štátnym symbolom. K nim patrí: vlajka našej cirkvi s Lutherovou ružou, zástava ECAV, Koruhva ECAV a tiež erb ECAV. Návrhy vypracoval heraldik – pán Vrteľ.

   Náš CZ Sobotište mal a používal už dávnejšie aj svoju vlastnú zástavu – presnejšie KORUHVU.  

1. Zástava = je umiestnená na žrdi 

2. vlajka = na stožiari, aby sa dala na lankách vztyčovač a spúštať. 

3. KORUHVA je voľne dolu visiaca vlajka    

Keď sa na ňu bližie pozrieme, vidíme – 3 znaky.

Na bielom poli, čierny kríž a červený kalich. 

Tieto znaky sú samy o sebe prvé symboly už starej kresťanskej cirkvi. K nim patrili aj ďalšie – napr. aj tajný znak(symbol) kresťanov RYBA. Vytvorený z gréckho slova ichthis- ryba. Sú to začiatočné písmená vyznania: Ježiš Kristus Boží Syn Spasiteľ .   

   My sme túto KORUHVU nevytvorili náhodou, resp. nevymysleli sme ju –  ale, ako vidíte na predloženej fotografii – vyšli sme z koruhvy, ktorú CZ pripravil a ktorou ozdobil slávnosť posviacky novej cirkevnej školy na Podbranči  v roku 1941, počas Slovenského štátu. Ňou sme sa inšpirovali, keď sa SLB na Branči stali tzv.Dištriktuálnymm dňom. Dali sme ju zhotoviť ako náš vklad k zvýrazneniu slávnosti a dôležitého posolstva viery, ktoré sme chceli a chceme aj dnes prinášať svetu. 

    Ku generácii tých, ktorí zhotovili pôvodnú koruhvu, patrili popri vtedajšom farárovi Milošovi Beblavom aj veľmi agilní mládežníci z Podbranča – členovia SEMu, ktorí tu už v r.1939 – 1.9. iniciovali stavbu Pamätníka galejníkom a väzňom svedomiana hrade Branč. Patrili medzi nich Štefan Havlík, neskorší farár, ktorý bol aj väznený a brat Pavel Kadlečík – básnik a diakon v CZ na Myjave.

   Čo znamenajú jednotlivé symboly na koruhvi? KRÍŽ je znakom spásy (symbolo) celého vykupiteľského diela, najmä Jeho utrpenia a smrti pre nás.

 Červený kalich: je znakom ponuky Jeho milosti v dare Jeho svätej krvi vyliatej za nás a naše hriechy na kríži. 

Oba symboly sú v bielom poli, pretže krv Kristova nás očisťuje od každého hriecu a pôsobí v nás nový život z viery a skrze vieru.

   Tu si uvedomujeme úzku spätosť tejto Koruhvy s Lutherovým osobným symbolom ako ho poznáme v tzv. Lutherovej ruži. 

V tomto symbole je zhrnutá celá teológia, čiže učenie M. Luthera a učenie aj našich už spomínaných Symbolických kníh.

      V Lutherovej ruži je v strede čierny kríž (teológia crucis- telógi kríža).

Umiestnený je v srdci (červenom) – ktoré je znakom živej viery, ktoré Kristovo dielo prijíma. 

Tam, kde sa tak dej, vzniká nový život – symbolizovný bielou ružou. 

 Takýto život, ak v ňom zotrváme, je cestou  a zárukou spasenia, čiže účasti človeka v nebeskom kráľovstve (symbolizovaný modrým kruhom). 

Ten, kto je nebi prijatý, dostane zasľúbenú Koruny slávy a víťaztsva = symbolizuje  ju zlatý kruh. 

   Vidíme, že časť tejto symboliky odráža aj sobotištská koruhva.

Záverom ešte pripomeniem, že napr. CČSHusitská, zdieľajúca Husov odkaz,  má ako hlavný symbol Červený kalich. Zároveň je to aj odkaz prijímanie Večere Pánovej “pod obojím”.  

     Tento odkaz prijala aj naša Evanjeliká a.v.cirkev.

Pripomína nám to ďalší obraz – zpredstavujúci ako Martin Luther a Majster Ján Hus prisluhujú spoločne Večeru Pínovu “pod obojím spôsobom”.     

    Ide o sybolické vyjadrenie vyznania osprávnom, biblickom  prijímaní sv.Večere Pánovej Pánovej “pod obojím” (čiže pod spôsobom chleba a vína prijímanie pravého tela a pravej krvi Kristovej.)  

    Pravdu, ktorú už J.Hus hlásal a za ktorú prijal mučenícku smrť Hus – si pripomíname aj na Branči 5.júla.  Po sviatku Končtantína a Metoda nasleduje v ČR štátny sviatok, ktorý pripomína 6. júla 1415.  

    Tak si môžeme pripomenúť odkaz a vyznanie M. Luthera, ktorý keď lepšie spoznal učenie čes.mučeníka, povedal: “My sme tiež husiti a ani sme o tom nevedeli”. Teraz to už vieme. 

   Teraz poznáte aj genézu – zrod sobotištskej koruhvy, ktorú má CZ zbor právo a v istom zmysle slova aj povinnosť zachovať si a ponechať aj pre časy budúce – pre  ďalšie pokolenia verných evanjelických kresťanov.

  Ľubomír Batka, zborový deň CZ  Sobotište – sept.2023

Komentovať