Pastiersky list Zboru biskupov ECAV ku Veľkej noci 2011

Bratia a sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi!

Doba v ktorej žijeme, je veľmi bohatá na reklamu. Tá neobchádza ani kresťanské sviatky. Pred Veľkou nocou sú obchody a obchodné centrá plné veľkonočných sladkostí i dekorácíí. A cestovné kancelárie propagujú rôzne jarné ozdravovacie, turistické pobyty, navrhujú ľuďom, ako by mohli stráviť pár dní voľna počas veľkonočných sviatkov.

Ako veriaci vieme, že skutočnou podstatou Veľkej noci je niečo úplne iné – to, že Boží Syn Ježiš Kristus zomrel za naše hriechy na Golgotskom kríži a v tretí deň vstal z mŕtvych. Na skutočnosti Ježišovho vzkriesenia stojí a padá celé kresťanstvo. Spomína to aj apoštol Pavel v 1K 15, 17 – 19: „ale ak Kristus nebol vzkriesený, daromná je vaša viera, ešte vždy ste vo svojich hriechoch, a vtedy zahynuli aj tí, čo umreli v Kristovi. Ale ak jedine v tomto živote máme nádej v Krista, tak sme najúbohejší zo všetkých ľudí.“ Bez vzkriesenia niet vykúpenia. O skutočnosti Ježišovho vzkriesenia svedčí úplne jednoznačne celá Nová zmluva.

Aj my môžeme prísť v myšlienkach ku Kristovmu hrobu a hľadať Ho ako Mária Magdaléna hľadala svojho Pána. Aj nás – tak ako ju – vzkriesený Ježiš volá po mene, aby sme pochopili, čo sa vlastne vo veľkonočné ráno stalo.

Evanjelium nám umožňuje počuť Ježišov hlas. A ten hovorí osobne ku každému. Počujeme Božie slovo a vieme, že ide o nás a že sme oslovení naším menom, tak ako kedysi pri svojom krste svätom. Ten Vzkriesený dodnes prichádza a hovorí k nám. Väčšinou používa na to ľudské ústa, ktoré odovzdávajú v zhromaždeniach veriacich na službách Božích svedectvo apoštolov. Ale je to On, ktorý nám dáva o sebe vedieť. On sám povedal: „moje ovce počúvajú môj hlas, aj ja ich poznám a nasledujú ma. Ja im dávam večný život a nezahynú naveky a nikto mi ich nevytrhne z ruky.“ (J 10, 27 – 28).

Naši predkovia evanjelici veľmi dobre poznali tieto slová z Písma svätého. Nehanbili sa smelo priznať ku vzkriesenému Ježišovi Kristovi a k Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania. Vedeli, kam patria, a vážili si to. Boli veľmi radi, že môžu mať svoje kostoly, školy aj iné inštitúcie.

Žijeme v krajine, kde je sloboda vierovyznania a každý sa môže bez strachu priznať k svojej viere v Trojjediného Pána Boha. V tomto roku máme znovu túto možnosť. Pri sčítaní obyvateľstva, ktoré bude prebiehať od 13. mája do 6. júna, sa každý evanjelik môže priznať ku svojej cirkvi. Tým, že sa prihlásime, dáme o sebe vedieť, že na Slovensku sú aj evanjelici augsburského vierovyznania, ktorí sa za svoju vieru nehanbia a evanjelium Pána Ježiša im nie je ľahostajné, ale je pre nich prameňom viery a pravidlom života. Povzbudzujeme Vás k tomu, bratia a sestry. Veď naša viera je víťazstvo, ktoré premáha všetky pochybnosti. Môžeme žiť v nádeji, že vzkriesený Kristus je s nami, pozná naše meno a nikdy nás neopustí.

V tejto viere Vám všetkým prajeme požehnané prežitie veľkonočných sviatkov 2011.

              Milan Krivda                       Miloš Klátik                             Slavomír Sabol

              biskup ZD                          generálny biskup                     biskup VD

Komentovať