M.Rázus: Suspíriá na 4.adv.nedeľu

M.Rázus: Suspíriá (vzdychy) na 4. adventnú nedeľu

Mt 6, 6:” Ale keď sa ty modlíš, vojdi do svojej komôrky, zamkni dvere a modli sa k svojmu Otcovi, ktorý je v skrytosti, a tvoj Otec, ktorí vidí v skrytosti, odplatí tebe”. Amen

V tichučké dni, keď zima vonku,

žehnaj nám, Bože v našom domku,

vypočuj, čo pre Teba znáša

ustarostená duša naša!

Tá Tvoja láska nech nás hreje,

rozptýli temno beznádeje,

vyjasní čelo, zdrží v cnosti,

keď predo dvermi čas radosti. Amen

————————————————

Byt môj nechže i stánkom Tvojím,

kde sa ja v biedach uspokojím

a v rozhovore s Tebou, Pane,

osuším oči uplakané.

Len počuj, vyslyš prosbu moju

a pridaj srdca k žitia boju;

v roztúžení praj uľavenia,

po časnej púti oslávenia!  Amen

J 1,19-28: ”A toto je svedectvo Jánovo, keď židia z Jeruzalema poslali k nemu kňazov a levítov, aby sa ho spýtali: Kto si ty? (20) Vyznal a a nezaprel; a vyznal: Ja nie som Kristus. (21) I spýtali sa ho: Čo teda ? Si Eliáš? Povedal: Nie som. — Či si prorok? Odpovedal: Nie!  (22) Povedali mu teda: Tak kto si? Aby sme dali odpoveď tým, ktorí nás poslali: čo hovoríš sám o sebe? 

(23) A on povedal: Ja som hlas volajúceho na púšti: Vyrovnávajte cestu Pánovi, ako povedal prorok Izaiáš. (24) A poslovia boli z farizejov; (25) opýtali sa ho teda: A tak prečo krstíš, keď nie si Kristus, ani Eliáš, ani prorok? (26) Ján im povedal: Ja krstím vodou, ale medzi vami stojí Ten, ktorého vy neznáte. (27) Ten, čo prichádza po mne, a ja nie som hoden rozviazať Mu remienky na obuvi. (28) Toto sa stalo v Betánii za Jordánom, kde Ján krstil”. Amen

Daj, by sme seba znali,

jak Tys’ sa, Kriste, znal, 

v pokore to konali,

čo Tys’ nám rozkázal.

A vodou pokrstení

  • i Duchom presvätým –

nech dnes sme posilnení

pred Tvojim prijatím!  Amen

———————————-

Čas vzácny blíži sa k nám každej chvíle –

deň spasenia, deň nášho vykúpenia,

hlas mocný ozýva sa púšťou šírou

a budí duše kleslé z omámenia.

Vstaň, nedriem viac, lampy rozsvieť

a stlm srdca vášne rozpustilé,

prichystaj stánok duše, prichystaj.

čas vzácny blíži sa k nám každej chvíle! Amen

————————————-

Na púšti daj nám slovo čuť,

nech i nás posvätí – 

a rozopne sa vierou hruď

Teba pri prijatí.

Ó, Spasiteľu, navštív nás

a Duchom mocne krsť –

a rozkvitne sa vôkol nás

i žitia nášho púšť!  Amen

Keď zrieme vierou dnes

ku výšinám,

ó, Kriste, Pane náš,

zjav sa i nám!

Pre lásku premonhú

označ nám úlohu

a veď nás ku Bohu,

veď k výšinám!  Amen

————————————

Nás vysielaš tiež, Bože,

ku dielu –

ó, daj nám vieru pevnú

a myseľ veselú!

Obnov nás Duchom,

veď v svete mŕtvom, hluchom –

tak pomôž dušu obmyť

na bielu!   Amen

—————————————-

Fil 4, 4 -7:” Radujte sa v Pánu vždycky! Opakujem: radujte sa! (5) Vaša dobrotivosť nech je známa všetkým ľuďom. Pán blízko! 

(6) O nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom s vďakou predkladajte Bohu svoje žiadosti vo všetkých svojich modlitbách a prosbách. (7) A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, bude hájiť vaše srdcia a vaše mysle v Kristu Ježiši”. Amen

V posvätnosť chvíle

nech duch nám splesá,

veď Pán už blízko:

ó, radujme sa!

Dnes v miernosti ľud

hold všaký zloží…

Ach, zostúp i v nás,

pokoju Boží!  Amen

———————————

Leť, vrúcna žiadosť,

hor k výšinám,

nech spŕchne radosť

v srdcia i nám!

Vzleť k trónu nebies dnes

a sladkú zvesť nám znes,

že príde Kristus Pán

i k nám… i k nám!  0000Amen

———————————-

Radosti, radosti,

daj, Pane, z výsosti –

preniesť i čo zlé je,

načrieť síl z nádeje!

Niet žitia bez boja – 

však praj i pokoja,

čo rozum prevýši,

i srdce utíši…

Tak príď k nám, to daj nám,

náš Pane Ježiši!  Amen

————————————-

Poď bližšie, Kriste, k nám,

Tvoj náš dom,

v duchu Ťa čakáme

radostnom.

Veríme, nesieš nám

mier a svit.

Ach, ráč sa u nás tiež

pristaviť!  Amen

—————————————

Daj, Bože, radosti

na žitia údolí –

čo dosiaľ bolelo,

nech viacej nebolí!

Daj, Pane, miernosti –

svedčne sa zachovať

a časne i večne

s Tebou sa radovať! Amen

———————————-

Daj, Bože, potešenia,

z miernosti nádeje,

veď, kde si slovo cenia,

dobre je, dobre je!

V tom slove naše snahy –

bdieť i púť na svoju.

Ach, veď nás, Pane drahý,

k víťazstvu, k pokoju!  Amen 

Zj 3,11-12: “ Čoskoro prídem! Drž to, čo máš, aby ti nikto nevzal veniec! (12) Kto zvíťazí, toho urobím stĺpom v chráme svojho Boha,  takže už nikdy nevyjde, a napíšem naň meno svojho Boha, nového Jeruzalema, zostupujúceho z neba od môjho Boha, i moje nové meno”. Amen

Uč svojho držať sa,

hoc mraky zahrnú,

uč, Kriste, držať sa –

nestratiť Korunu!

Veď prídeš skoro – príď,

nájď i nás pod krovom,

učiň i nás stĺpmi 

v tom chráme Otcovom!  Amen

————————————-

Vo vernosti Ťa

čakáme Kriste,

si nádej naša

i útočište…

Ó, príď a utvrď

nás v pravej viere

a niekdy nebies

otvor nám dvere!  Amen

—————————————

Už skoro príde, skoro

zjaví sa vodca náš.

Ó, drž sa, duša, toho

vo vernosti, čo máš!

A Ty, náš drahý Pane,

uč dôstojne nás žiť,

pravde sa obetovať,

nad svetom víťaziť!  Amen

——————————————

1 M 11, 1 – 9: (Babylonská veža)

Keď cesta k nebu

zve nás hor’

posilni, Bože,

dnes náš zbor –

pripraviť tú púť

výš a výš,

po nej má prísť k nám

Pán Ježiš!  Amen

——————————————

Zhromažď nás, Bože, svetom nerozosej,

jak niekdy tých u veže babylonskej!

Zhromažď nás v slove, ktoré cestu stavia,

po nej má kráčať k zemi Tvoja sláva!

Otepli srdcia, duše posilň vrelé,

nech vzrastáme dnes v Tvojom svätom diele!

Tak vykročiť daj v ústrety Ti, Pane,

a jasať s Tebou v láske zvrchovane!  Amen

Izaiáš 62,10 – 11: “ Prejdite, prejdite bránami, urovnávajte cestu ľudu, stavajte hradskú, odstráňte kamene, vztýčte koruhvu národom. (11) Ajhľa, Hospodin dáva hlásať až do končín zeme: Povedzte dcére Sion: Ajhľa, prichádza tvoje spasenie, Jeho odmena je s Ním a Jeho odplata je pred Ním”. Amen

Už Spasiteľ náš blíži sa –

ó, pripravme mu cestu,

nech príde k nám a vedie nás

ta k nebeskému mestu.

Neobíďže nás, nebies Hosť

a skloň sa k svojmu ľudu…

A žehnaj nám, ó, požehnaj

potechy, šťastia, kľudu!  Amen

—————————————-

Sme Tvojim dielom –

odmena

spasenia i nám

sľúbená…

Ó, Kriste, zostúp

z výsosti

a pravdou ľud svoj

uhosti!  Amen

Komentovať