Štatistika ECAV poľa výkazu KULT

Štatistické údaje z výkazu KULT 15-01 o cirkvi a náboženskej spoločnosti

Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku

1. Personálne údaje

k 31.12.2019

Počet aktívne pôsobiacich duchovných spolu

z toho

z r. 1

A

rehoľných

Počet duchovných na starobnom alebo invalidnom dôchodku

350

page1image8768
page1image8928

page1image9536
page1image9696

B

page1image10752
page1image10912

C

D

26

page1image12416
page1image12576

305

page1image13184
page1image13344

E

16

page1image14400
page1image14560

F

page1image15616
page1image15776

G

3

page1image16832

z r. 1

diecéznych (eparchiálnych)

page1image18456
page1image18616

page1image19224

mužov

193

page1image20280
page1image20440

žien

157

page1image21496

z r. 1

slobodných

56

page1image23080
page1image23240

z r. 1

žijúcich v manželskom zväzku

občanov SR pôsobiacich v SR

283

page1image25552

346

page1image26160
page1image26320

občanov SR pôsobiacich v zahraničí

2

page1image27536
page1image27696

z r. 1

z r. 1

cudzích štátnych príslušníkov pôsobiacich v SR

s vysokoškolským teologickým vzdelaním

2

page1image30576

v produktívnom veku

321

page1image31712
page1image31872

v dôchodkovom veku, ale aktívne pôsobiacich

29

page1image33128

345

page1image33736
page1image33896

s iným vysokoškolským vzdelaním, nie teologickým

page1image35152
page1image35312

bez vysokoškolského vzdelania

5

page1image36448
page1image36608

69

page1image37216
page1image37376

Počet študentov teológie spolu

z r. 24

pripravujúcich sa na inú službu

56

page1image39688
page1image39848

v tom

pripravujúcich sa na službu duchovného

44

page1image41552
page1image41712

12

page1image42320

mužov

žien

27

page1image43824
page1image43984

29

page1image44592

z r. 24

denného štúdia

54

page1image46216
page1image46376

z r. 24

diaľkového štúdia

občanov SR študujúcich v SR

2

page1image48608

48

page1image49216
page1image49376

občanov SR študujúcich v zahraničí

page1image50592
page1image50752

Počet rehoľníkov spolu

cudzích štátnych príslušníkov

8

page1image52416
page1image52576

page1image53184
page1image53344

v tom z r. 34

novicov

page1image54560
page1image54720

s dočasnou profesiou

page1image55408
page1image55568
page1image55728

v tom z r. 34

page1image56496
page1image56656

v tom z r. 34

s doživotnou profesiou

mužov

page1image58400

žien

občanov SR pôsobiacich v SR

page1image59616
page1image59776

občanov SR pôsobiacich v zahraničí

page1image60544
page1image60704
page1image60864

v tom z r. 34

cudzích štátnych príslušníkov pôsobiacich v SR

v produktívnom veku

page1image62808
page1image62968
page1image63128

z toho z r. 34

v dôchodkovom veku

predstavených

page1image64872
page1image65032

vyšších predstavených

page1image65680
page1image65840

Počet

nepoberajúcich žiaden príjem

page1image66976

katechétov

116

page1image68032
page1image68192

učiteľov na cirkevných školách

organistov, kantorov

494

page1image69856
page1image70016

467

page1image70624
page1image70784

pracovníkov ústredia (biskupstva)

42

page1image71920
page1image72080

iných zamestnancov

161

page1image73176
page1image73336

Počet evidovaných veriacich spolu

225 513

page1image74552
page1image74712

z toho

veriacich, ktorí vstúpili do cirkvi

veriacich, ktorí vystúpili s cirkvi

134

page1image77024

699

page1image78432
page1image78592
page1image78752
page1image78912
page1image79072
page1image79232
page1image79392
page1image79712
page1image79872
page1image80032
page1image80192
page1image80512
page1image80672
page1image80832
page1image80992
page1image81152
page1image81312
page1image81632
page1image81792

2. Materiálne a finančné zabezpečenie

Počet farností (cirkevných zborov, náboženských obcí)

z toho z r. 3

320

page1image85216
page1image85376

Počet filiálok (fílií)

609

page1image86512
page1image86672

Počet bohoslužobných objektov (chrám, kostol, kaplnka, modlitebňa) spolu

664

page1image88008
page1image88168

dostavaných v sledovanom roku

page1image88896

1

page1image89504
page1image89664

so zabezpečeným bezbariérovým vstupom

Počet rozostavaných bohoslužobných objektov (chrám, kostol, kaplnka, modlitebňa)

426

page1image91568
page1image91728

2

page1image92336
page1image92496

Počet farských budov

323

page1image93632
page1image93792

Počet iných budov spolu

496

page1image94968

z toho

využívaných komerčne

page1image96552
page1image96712

Počet cirkevných škôl spolu

30

page1image97888
page1image98048

v tom

materských

14

page1image99592
page1image99752

Príspevok zo štátneho rozpočtu (v EUR)

základných

7

page1image101560
page1image101720

stredných

iných

8

page1image103224
page1image103384

1

page1image103992

na platy duchovných a odvody do fondov

3 658 332

page1image105368
page1image105528

na prevádzku ústredia

909 771

page1image107664
page1image107824
page1image108144
page1image108304

3. Liturgické obrady

Počet bohoslužieb (omše, liturgie, služby Božie…) spolu34 747
v tomv štátnom jazyku33 894
v cirkevnoslovanskom jazyku
v maďarskom jazyku793
v nemeckom jazyku60
v rómskom
v hebrejskom
v chorvátskom
v poľskom
v latinskom
v gréckom
v anglickom
v kórejskom
kombinácia slovenský a maďarský jazyk
iný jazyk :
z toho (z r. 1)v posunkovej reči pre nepočujúcich
Počet krstov spolu2 809
v tomdetí do 7 rokov2 629
ostatných180
Počet cirkevných sobášov852
Počet cirkevných pohrebov3 665

Ministerstvo kultúry SR, cirkevný odbor

Komentovať