Modely financovania cirkvi

Spoločná SPK Bratislavského a Považského seniorátu na tému modelov financovania cirkvi

Spoločná SPK Bratislavského a Považského seniorátu na tému modelov financovania cirkvi
  •  17.07.20
  •   Mgr. Miroslav Jäger, zapisovateľ, Mgr. Ján Ochodnický, senior POS, Doc. ThDr. S. Horňanová, PhD., seniorka BAS
  •   Spravodajstvo

V chráme Božom v Piešťanoch sa dňa 14.7.2020 v podvečerných hodinách stretli duchovní dvoch susedných seniorátov na spoločnú pastorálnu konferenciu s predsedom ZED ECAV br. Mgr. Jánom Bunčákom. Predmetom rokovania boli modely financovania cirkvi.

     Nakoľko ZED je stavovskou organizáciou pre duchovných ECAV, pripravil návrh na financovanie cirkvi ako aj platov duchovných. Na stretnutie boli poznaní aj dozorcovia z cirkevných zborov. Na spoločnú SPK BAS a POS boli zboroví predstavitelia pozvaní písomne pozvánkou a tiež verejne na seniorálnych konventoch.

     Na úvod ses. seniorka doc. ThDr. Sidonia Horňanová, PhD. privítala všetkých prítomných na pôde seniorátu. Osobitne privítala br. predsedu ZED Mgr. Jána Bunčáka a br. seniora POS Mgr. Jána Ochodnického. Zároveň poďakovala domácemu predsedníctvu za prijatie spoločnej SPK do priestorov CZ Piešťany.

     Po zaspievaní troch veršov z piesne ES 648 duchovný úvod mala ses. seniorka BAS na základe slov Písma z epištoly 2 Kor. 9, 10 – 15 kap. a z Evanj. podľa Marka 12, 41 – 44. Pomodlil sa aj br. senior POS.

     Br. predseda ZED-u poďakoval predsedníctvam seniorátov, že boli ochotní zvolať tento míting a že mnohí naň aj prišli so svojimi dozorcami.

     Konštatoval, že za dlhé roky tu bol Zákon 218/1949, ktorý platil 70 rokov a ktorý žiaľ odnaučil prispievať členov cirkvi na jej potreby tak, ako tomu bolo do roku 1949. Od 1.1.2020 platí nový zákon 370/2019 Z.z. o financovaní, podpore cirkvi a náboženských organizácii. Starý zákon určoval rozpočtové kapitoly, t. j. financie na mzdy, prevádzku ústredí a nový zákon pozná len celkový balík financií bez rozdielu, kde a načo sa má použiť. K tomu musia vedenia cirkvi zohľadňovať minimálnu mzdu.

     Predstavil vývoj mzdy v rokoch 1997 – 2021 s tým, že aby sa financovanie zvládlo, časť mzdy musí ísť z vlastných zdrojov. Zdôraznil, že už v roku 2010 cirkev prvýkrát musela doplácať kaplánom 3,- €  a na odvody 1,- €.

     Br. Bunčák v prvom rade predstavil návrh za stavovskú organizáciu ZED. Duchovní si mali priniesť výkaz za posledný rok, kde na základe návrhov si vypočítavali náklady, aké by nastali pri tom-ktorom návrhu. Okrem toho predstavil aj ďalšie štyri návrhy Generálneho presbyterstva. Tiež prezentoval na grafe odvody zborov v percentách z príjmov v seniorátoch POS, RIS, GES a BAS, ako aj v eurách na člena a rok. Predstavil návrh mzdovej tabuľky, príplatky za ďalšiu prácu z dielne ZED-u. Na záver sa dotkol rovnosti a solidarity. Rovnosť sa rovná príspevok na člena a solidarita sa rovná príspevok percenta (%) z príjmu.

     V rámci diskusie zaznelo 12 príspevkov. Po diskusii ses. seniorka BAS poďakovala prítomným za prednesenie ich pripomienok a návrhov, ktoré všetky vníma ako relevantné a opodstatnené a je dôležité ich zohľadniť pri príprave zákona o finančnom zabezpečení cirkvi. Po odpovedi br. Bunčáka na otázku, ako sa cíti ako farár 2700 dušového zboru oproti kolegovi s 270 dušovým cirkevným zborom, uviedla osobnú skúsenosť z pastorálno-kontrolných návštev v senioráte, že vôbec neplatí, že vo veľkom mestskom zbore má farár viac práce než v menšom zbore, ale že farár má toľko práce, koľko si jej sám nájde.

 Ses. seniorka stručne zhrnula viac než dvojhodinovú diskusiu do týchto bodov:

– je nespochybniteľné, že spôsob financovania cirkvi treba zmeniť

– schvaľovanie zákona je zle načasované: pred sčítaním ľudu a v období koronakrízy, ktorá má negatívne sociálne odpady na ľudí

– treba venovať zvýšenú pozornosť sčítaniu ľudu a získavaniu členov ECAV, aby sme pripravovaným zákonom skôr nestratili ako získali

– moc ide zdola z cirkevných zborov, pred schválením na synode je nevyhnutné prediskutovať návrhy modelov financovania v cirkevných zboroch

– ani po opakovanej žiadosti stále nie sú k dispozícii oficiálne materiály ohľadom financovania cirkvi, ktoré musia byť prerokované na zborovej úrovni

– pri tvorbe zákona treba zohľadniť princíp solidarity väčších s menšími, a to aj s ohľadom na vokátory duchovných

– treba hovoriť nielen o príjmoch, ale aj o výdavkoch, na čo peniaze zo zborov pôjdu a v akej výške

– financovanie cirkvi a organizačná štruktúra cirkvi sú spojené nádoby, najprv treba mať vyriešenú otázku organizačnej štruktúry ECAV (existencia biskupských úradov), a potom sa môžeme baviť o financovaní cirkvi

     Po diskusii k prednáške br. Bunčák uviedol, že ako predseda ZED je zodpovedný hájiť záujmy farárov, v zahraničí sú to stavovské organizácie, neprezentoval svoje návrhy, ale hovoril v prvom rade aký je návrh ZED-u. A čo sa týka prípravy na zákon o financovaní, už včera bolo neskoro.

     Ses. seniorka BAS Horňanová sa poďakovala br. Bunčákovi za jeho prednášku a za prácu, spojenú s prípravou návrhu modelu financovania, a odovzdala mu tri nové publikácie, ktoré vydal BAS.

Spoločná SPK bola po troch hodinách ukončená návrhom uznesenia, ktoré spoločne sformulovali sestra seniorka BAS Horňanová a brat senior POS Ochodnický a za ktoré hlasovalo 34 prítomných, t. j. nadpolovičná väčšina, 6 bolo proti, ostatní nehlasovali.

Uznesenie:

Zboroví predstavitelia POS a BAS žiadajú generálne presbyterstvo, aby návrh zákona o finančnom zabezpečení cirkvi bol predložený na schválenie až po diskusii v cirkevných zboroch, preto žiadame, aby do cirkevných zborov boli čím skôr zaslané materiály týkajúce sa financovania cirkvi.

Úplné znenie zápisnice s prezenčnou listinou bude postúpené vyšším COJ.

Na záver sa domáci br. farár ThDr. Branislav Dolinský pomodlil a udelil požehnanie a aj keď už bola neskorá doba, pozval prítomných na občerstvenie do zborového centra.

Komentovať