Keď zasadá GP ECAV …

Keď zasadá GP ECAV …

Výpis uznesení č. 2/2020

zo zasadnutia generálneho presbyterstva dňa 8.4.2020,
konaného prostredníctvom online videokonferencie,
pod vedením generálneho biskupa Ivana Eľka a generálneho dozorcu Jána Brozmana

Prítomní: 14 s hlasovacím právom; hostia s hlasom poradným 1; zapisovateľ 1;Ospravedlnení: –

Uznesenie č. 33-2/2020
Generálne presbyterstvo schvaľuje zápisnicu z GP 1/2020 s pripomienkami.

Uznesenie č. 34-2/2020
Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku:
a, berie na vedomie, že stretnutie kresťanov v Grazi sa nebude konať.
b, žiada dištriktuálne presbyterstvá VD a ZD, aby stiahli svoje žiadosti o podporu na cestu na stretnutie v Grazi.

Uznesenie č. 35-2/2020
Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku poveruje br. Bunčáka predložiť návrh zloženia pracovnej skupiny, ktorá bude poverená spracovaním návrhu úpravy príslušných cirkevnoprávnych predpisov so zámerom:
– zrušiť osobitný senát generálneho súdu ECAV na Slovensku
– zveriť synode riešenie rozporov medzi jednotlivými právnym úpravami na základe podnetov
– cirkevných súdov a odporúčaní právneho výboru
– zrušiť dištriktuálne súdy
– zriadiť celocirkevný súd na prvom stupni so sídlom na GBÚ v Bratislave
– zachovať generálny súd ECAV ako odvolací – druhostupňový
– odňať disciplinárne konania orgánom COJ
– zveriť príslušnosť pri disciplinárnych konaniach výlučne cirkevným súdom
– vykonať hĺbkovú aktualizáciu zákona o cirkevných súdoch a zákona o konaní na cirkevných súdoch
– rozdeliť disciplinárne previnenia na viac a menej závažné
– spresniť katalóg disciplinárnych previnení a zabrániť jeho svojvoľnému rozširovaniu
– zveriť príslušnosť pri disciplinárnom konaní proti členovi jedného dištriktu na prejednávanie senátu zloženému výlučne zo sudcov druhého dištriktu
– zveriť príslušnosť v prípade žaloby (disciplinárneho konania) proti členovi súdu na prejednávanie senátu zloženému zo sudcov z druhého dištriktu, než z ktorého pochádza obvinený

Uznesenie č.36-2/2020
Generálne presbyterstvo berie na vedomie plnenie uznesení GP zo dňa 31.1.2020 s pripomienkami.

Uznesenie č.37-2/2020
Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku odporúča schváliť podporu zo zdrojov Projektkatalógu Gustav Adolf Werk 2021 na projekt CZ Modra–Kráľová: „Obnova strechy

kostola“ vo výške 15.000 €.

Uznesenie č.38-2/2020
Generálne presbyterstvo odročuje materiál, týkajúci sa doplnenia žiadostí o zahraničnú pomoc, na nasledujúce rokovanie GP.

Uznesenie č.39-2/2020
Generálne presbyterstvo schvaľuje predložené návrhy zmlúv s pripomienkami a poveruje Predsedníctvo ECAV uzavrieť:
a, Zmluvu o spolupráci s Evanjelickou diakoniou ECAV na Slovensku
b, Zmluvu o spolupráci s Ekumenickou radou cirkví na Slovensku
c, Zmluvu o spolupráci s Východným dištriktom ECAV na Slovensku
d, Zmluvu o spolupráci so Západným dištriktom ECAV na Slovensku

Uznesenie č. 40-2/2020
Generálne presbyterstvo v nadväznosti na uznesenie 9e-1/2019 ukladá vedúcemu ÚA ECAV pripraviť vyraďovacie konanie písomnej agendy ECAV do roku 2006.

Uznesenie č. 41-2/2020
Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku:
a, uvedomujúc si skutočnosť, že nie je v jeho kompetencii rušiť alebo posúvať zákonné lehoty dané zákonmi a ústavou ECAV, zaujíma nasledovné stanovisko: Lehoty dané zákonmi vo veci volieb počas mimoriadnej situácie v SR neplynú.
b, odporúča počas mimoriadnej situácie v súvislosti s COVID – 19 organizovať rokovania nevyhnutných zasadnutí presbyterstiev online, pri zachovaní rokovacieho poriadku cirkvi.

Uznesenie č. 42-2/2020
Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku rozhodlo preložiť termín konania Synody 2020 z 19.-20.6.2020 na 16.-17.10.2020.

Komentovať