Krédo

Krédo

Prvý článok

Verím                                   Rim 4, 5; Abak 2, 4.
v Boha                                 1Kor 8, 6; 5M 6, 4.
Otca,                                    Mt 7, 11; Ž 89, 27.
Všemohúceho                     2Kor 6, 18; 1M 17, 1.
stvoriteľa neba i zeme.     Sk 14,15; 1M 1, 1.
I v Ježiša Krista,                   Mt 1, 21; Dan 9, 24.
Syna Jeho                            Mt 16, 16; Ž 2, 7.
jediného,                              J 1, 18; Zach 13, 7.
Pána nášho,                        J 20, 28; Jer 23, 6.
ktorý sa počal                      L 1, 31; Jer 31, 22.
z Ducha svätého;                  Mt 1, 20; Dan 2, 45.
narodil sa                               J 1, 14; Iz 9, 6.
z Márie panny;                       L 1, 34; Iz 7, 14.
trpel                                        L 24, 26; Iz 50, 6.
pod Pontským Pilátom,        Mt 27, 26; Ž 2, 2.
ukrižovaný,                             L 23, 33; Ž 22, 17.
umrel                                       R 5, 8; Dan 9, 26.
a pochovaný bol;                    Mt 27, 60; Iz 53, 9.
zostúpil do pekiel;                 Ef 4, 9; Ž 16, 10.
na tretí deň                              Mt 16, 21; Oz 6, 2.
vstal z mŕtvych;                       2Tim 2, 8; Iz 53, 8.
vstúpil na nebesá,                  Sk 1, 9; Ž 68, 19,
sedí na pravici Boha Otca Mk 16, 19; Ž 110, 1.
všemohúceho,
odtiaľ príde                              Sk 1, 11; Dan 7, 13.
súdiť                                        Sk 17, 31; Iz 45, 23.
živých i mŕtvych.                      1Kor 15, 51; Dan 12, 2.
Verím v Ducha svätého,          J 15, 26; Zach 12, 10.
svätú cirkev                             Ef 5, 26; Ž 45, 14.
všeobecnú,                             Mt 16, 18; Ž 22, 26.
spoločenstvo svätých,             Ef 4, 3; 2M 19, 5.
hriechov odpustenie,               Sk 16, 43; Ž 32, 1.
tela z mŕtvych vzkriesenie      J 5, 28; Iz 66, 14.
a život večný.                          1Pt 1, 4; Ž 16, 11.
Amen.                                     1Kor 1, 20; Ž 72, 19.

Z Baltíkovho „Přídavku“ k vyd. Augsb. Vyzn. Viery.

Komentovať