Na rozhraní rokov

Modlitba: "Ďakujeme Pane a Bože náš, za všetky dobrodenia a pomoc v minulom roku. Prosíme,odpusť nám naše viny, hriechy a nedostatky, a to tak voči Tebe, ako aj voči našim blížnym. Prosíme, požehnaj a veď nás aj v novom roku 2011. Tvoj Svätý Duch nech nás osvecuje ,posväcuje a v pravej viere zachováva. Nech je zvelebené Tvoje sväté meno,Trojjediný Bože, Otec ,Syn i Duch svätý na veky požehnaný .Amen."

Prosím,prečítaj si žalm 8.

Požehnaný a milostiplný nový rok 2011 všetkým návštevníkom stránky evanjelik praje redakcia.

Komentovať