Uznesenia Synody ECAV 2019

GBÚ ECAV informuje verejnosť:

Uznesenia Synody ECAV na Slovensku

zo zasadnutia v dňoch 21. – 22. 06. 2019 v Prešove

K bodu rokovania 02: Schválenie programu synody

page1image2776

Synoda ECAV na Slovensku schvaľuje časový a obsahový program svojho zasadnutia 21. – 22. 06. 2019.

Hlasovanie:
PRÍTOMNÍ: 59 ZA: optická väčšina PROTI: NEHLASOVALI:

Výsledok hlasovania: uznesenie bolo prijaté.

K bodu rokovania 04:
Oboznámenie s rokovacím poriadkom a jeho schválenie

Uznesenie 04-01

Synoda ECAV na Slovensku berie na vedomie, že na svojom rokovaní v dňoch 21. 06. a 22. 06. 2019 v Prešove sa bude riadiť Zásadami rokovania na Synode ECAV na Slovensku, ako boli schválené na Synode 19. – 20. 10. 2018 v Liptovskom Mikuláši.

Hlasovanie:
PRÍTOMNÍ: 59 ZA: optická väčšina PROTI: NEHLASOVALI:

Výsledok hlasovania: uznesenie bolo prijaté.

K bodu rokovania 06:
Schválenie zápisnice zo Synody konanej 19. až 20. 10. 2018 v Martine

Uznesenie 06-01

Synoda ECAV na Slovensku schvaľuje zápisnicu zo Synody ECAV, ktorá sa konala v dňoch 19. až 20. 10. 2018 v Martine.

Hlasovanie:
PRÍTOMNÍ: 59 ZA: 57 PROTI: 0 NEHLASOVALI: 2

Výsledok hlasovania: uznesenie bolo prijaté.

K bodu rokovania 07:
Správa o plnení uznesení zo Synody ECAV na Slovensku konanej 19. až 20. 10. 2018 v Martine

1

Uznesenie 07-01

Synoda ECAV ruší uznesenie synody 19-02/2018, ktoré prijala Synoda 2018 v Martine.

Hlasovanie:
PRÍTOMNÍ: 59 ZA: 59 PROTI: 0 NEHLASOVALI: 0

Výsledok hlasovania: uznesenie prijaté.

Uznesenie 07-02

Synoda ECAV ruší uznesenie synody 09-05/2017, ktoré prijala Synoda 2017 v Nimnici.

Hlasovanie:
PRÍTOMNÍ: 59 ZA: 54 PROTI: 0 NEHLASOVALI: 5

Výsledok hlasovania: uznesenie prijaté.

Uznesenie 07-03

Synoda ECAV ruší uznesenie synody 19-03/2016, ktoré prijala Synoda 2016 v Prešove.

Hlasovanie:
PRÍTOMNÍ: 59 ZA: 58 PROTI: 0 NEHLASOVALI: 1

Výsledok hlasovania: uznesenie prijaté.

Uznesenie 07-04

Synoda ECAV ruší uznesenie synody 07-05/2015, ktoré prijala Synoda 2015 v Nových Zámkoch.

Hlasovanie:
PRÍTOMNÍ: 59 ZA: 57 PROTI: 0 NEHLASOVALI: 2

Výsledok hlasovania: uznesenie prijaté.

Uznesenie 07-05

Synoda ECAV na Slovensku ruší uznesenie E-05/2014, ktoré prijala Synoda 2014 v Levoči.

Hlasovanie:
PRÍTOMNÍ: 59 ZA: 56 PROTI: 0 NEHLASOVALI: 3

Výsledok hlasovania: uznesenie prijaté.

Uznesenie 07-06

Synoda ECAV na Slovensku ruší uznesenie E-06/2014, ktoré prijala Synoda 2014 v Levoči.

Hlasovanie:
PRÍTOMNÍ: 59 ZA: 54 PROTI: 0 NEHLASOVALI: 5

Výsledok hlasovania: uznesenie prijaté.
2

Uznesenie 07-07

Synoda ECAV na Slovensku berie na vedomie Správu o plnení uznesení Synody ECAV, ktorá sa konala v dňoch 19. až 20. 10. 2018 v Martine.

Hlasovanie:
PRÍTOMNÍ: 59 ZA: 56 PROTI: 0 NEHLASOVALI: 3

Výsledok hlasovania: uznesenie prijaté.

K bodu rokovania 08:
Správa o činnosti Predsedníctva ECAV na Slovensku

Uznesenie 08-01

Synoda ECAV na Slovensku schvaľuje Správu o činnosti Predsedníctva ECAV za rok 2018.

Hlasovanie:
PRÍTOMNÍ: 59 ZA: 59 PROTI: 0 NEHLASOVALI: 0

Výsledok hlasovania: uznesenie prijaté.

Uznesenie 08-02

Synoda ECAV na Slovensku sa vo veci záujmového združenia Asociácie slobodných zborov ECAV uzniesla:

 1. ASLOZ nie je organizáciou evanjelickej cirkvi, nerešpektuje predstaviteľov ECAV, grémiáECAV a platné cirkevnoprávne predpisy.
 2. Konštatuje, že ASLOZ zneužíva značku ECAV, s ECAV nespolupracuje a nemá s ňouzmluvný vzťah.
 3. Členovia ECAV (ordinovaní aj neordinovaní), ktorí nahovárajú cirkevné zbory vstúpiť doASLOZ, dopúšťajú sa vážneho disciplinárneho priestupku, rozbíjania jednoty cirkvia narúšania bratsko-sesterských vzťahov.
 4. ECAV so svojimi predstaviteľmi a príslušnými grémiami zodpovedne rieši problematickéčiny jednotlivcov aj inštitúcií vpríslušných grémiách bez škandalizovaniaa traumatizovania cirkvi.
 5. Synoda úprimne pozýva všetkých evanjelikov dobrej vôle k spolupráci na projektoch, ktorécirkev budujú, k zmiereniu, k jednote a bratsko-sesterskému nažívaniu – v zmysle slov 1. Listu Tesalonickým 5, 12-22:
  „Prosím vás, bratia, vážte si tých medzi vami, čo namáhavo pracujú, sú vám predstavení v Pánovi a poučujú vás, a nadovšetko ich milujte pre ich prácu. Nažívajte v pokoji medzi sebou! Napomíname vás, bratia, učte poriadku neporiadnych, posmeľujte malomyseľných, ujímajte sa slabých, buďte zhovievaví ku všetkým. Hľaďte, aby sa nikto neodplácal zlým za zlé, ale vždy sa snažte robiť dobre medzi sebou a všetkým ľuďom. Stále sa radujte, neprestajne sa modlite! Za všetko ďakujte, lebo taká je vôľa Božia pri vás v Kristovi Ježišovi. Ducha neuhášajte! Proroctvami nepohŕdajte! Všetko skúmajte, dobrého sa držte! Všetkého zlého sa vystríhajte!“

Hlasovanie:
PRÍTOMNÍ: 59 ZA: 55 PROTI: 1 NEHLASOVALI: 3

Výsledok hlasovania: uznesenie bolo prijaté.
3

Uznesenie 08.02-01

K bodu rokovania 08.02.: Vízia ECAV 2020

Synoda ECAV na Slovensku berie na vedomie Víziu ECAV 2020.

Hlasovanie:
PRÍTOMNÍ: 59 ZA: 55 PROTI: 0 NEHLASOVALI: 4

Výsledok hlasovania: uznesenie bolo prijaté.

K bodu rokovania 09:
Správa o činnosti Generálneho presbyterstva ECAV na Slovensku

Uznesenie 09-01

Synoda ECAV Slovensku schvaľuje Správu o činnosti Generálneho presbyterstva ECAV za rok 2018.

Hlasovanie:
PRÍTOMNÍ: 59 ZA: 56 PROTI: 0 NEHLASOVALI: 3

Výsledok hlasovania: uznesenie bolo prijaté.

K bodu rokovania 10:
Správa o činnosti Zboru biskupov ECAV na Slovensku

Uznesenie 10-01

Synoda ECAV na Slovensku schvaľuje Správu o činnosti Zboru biskupov za rok 2018.

Hlasovanie:
PRÍTOMNÍ: 59 ZA: 57 PROTI: 0 NEHLASOVALI: 2

Výsledok hlasovania: uznesenie bolo prijaté.

K bodu rokovania 12:
Správa komisie pre vyšetrenie a posúdenie hospodárenia spoloč. Reformata spol. s r.o.

Uznesenie 12-01

Synoda ECAV berie na vedomie správu odbornej Komisie na posúdenie skutkového stavu hospodárenia v spoločnosti Reformata spol. s. r. o.

Hlasovanie:
PRÍTOMNÍ: 59 ZA: 53 PROTI: 1 NEHLASOVALI: 5

Výsledok hlasovania: uznesenie bolo prijaté.
4

Uznesenie 12-02

Synoda ECAV ďakuje členom odbornej komisie za vykonanú prácu a za jej záverečnú správu. Činnosť komisie považuje synoda za ukončenú.

Hlasovanie:
PRÍTOMNÍ: 59 ZA: 55 PROTI: 0 NEHLASOVALI: 4

Výsledok hlasovania: uznesenie bolo prijaté.

K bodu rokovania 13:
Schválenie ročnej závierky za rok 2018 a návrh rozpočtu na rok 2019

Uznesenie 13-01

Synoda ECAV na Slovensku schvaľuje účtovnú závierku ECAV na Slovensku za rok 2018 pred zdanením:

 •   výnosy vo výške
 •   náklady vo výške
 •   hospodársky výsledok pred zdanenímHlasovanie:
  PRÍTOMNÍ: 59 ZA: 54 PROTI: 0Výsledok hlasovania: uznesenie bolo prijaté.Uznesenie 13-02

5 223 845,82 € 4 777 852,55 € 445 993,27 €

NEHLASOVALI: 5

Synoda ECAV na Slovensku schvaľuje rozpočet ECAV na Slovensku na rok 2019 (spätne od 1. 1. 2019) nasledovne:
1. z účelového transferu MK SR

 •   výnosy vo výške
 •   náklady vo výške
 •   hospodársky výsledok (vyrovnaný)

4 399 840.- € 4 399 840.- € 0.- €

42 500.- € 108 811.- € -66 311.- €

312 580.- € 246 269.- € 66 311.- €

NEHLASOVALI: 6

2. z prostriedkov cirkevných

 •   výnosy vo výške
 •   náklady vo výške
 •   hospodársky výsledok

(strata) 3. z prostriedkov z podnikateľskej činnosti

 •   výnosy vo výške
 •   náklady vo výške
 •   hospodársky výsledok (zisk)

Hlasovanie:
PRÍTOMNÍ: 59 ZA: 53

PROTI: 0 Výsledok hlasovania: uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie 13-03

Synoda ECAV na Slovensku schvaľuje rozpočet prevádzky ECAV na rok 2020 nasledovne: 1. z účelového transferu MK SR

5

 •   výnosy vo výške
 •   náklady vo výške
 •   hospodársky výsledok (vyrovnaný)

2. z prostriedkov cirkevných

 •   výnosy vo výške
 •   náklady vo výške
 •   hospodársky výsledok

4 571 572.- € 4 571 572.- € 0.- €

41 000.- €

86 037.- € -45 037.- €

322 580.- € 256 300.- € 66 280.- €

NEHLASOVALI: 7

K bodu rokovania 15: Legislatívne úlohy

(strata) 3. z prostriedkov z podnikateľskej činnosti

 •   výnosy vo výške
 •   náklady vo výške
 •   hospodársky výsledok (zisk)Hlasovanie:
  PRÍTOMNÍ: 59 ZA: 52

PROTI: 0 Výsledok hlasovania: uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie 15-01

Synoda ECAV na Slovensku schvaľuje zrušenie:
Cirkevného ústavného zákona č. 3/1999 o voľbách cirkevných predstaviteľov a funkcionárov, tak ako je uvedené v prílohe č. 1 tohto materiálu.

Hlasovanie:
PRÍTOMNÍ: 59 ZA: 57 PROTI: 0 NEHLASOVALI: 2

Výsledok hlasovania: uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie 15-02

Synoda ECAV na Slovensku schvaľuje zmenu:
Cirkevného zákona č. 2/2004 o disciplinárnom konaní v znení cirkevného zákona č. 5/2006, tak ako je uvedené v prílohe č. 2 tohto materiálu.

Hlasovanie:
PRÍTOMNÍ: 57 ZA: 53 PROTI: 0 NEHLASOVALI: 4

Výsledok hlasovania: uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie 15-03

Synoda ECAV na Slovensku schvaľuje novelu:
Cirkevného zákona č.15/1994 o rokovacom poriadku v organizačných jednotkách ECAV na Slovensku v znení cirkevného zákona č. 5/2010: v § 7 ods. 6 doplniť písm. d) hlasovanie per rollam, ak o tom rozhodne predsedníctvo príslušnej COJ s výnimkou osobných a osobnostných vecí a volieb. Hlasovanie per rollam sa netýka hlasovaní na konventoch a synode.
Za kvórum sa považuje počet všetkých členov orgánu s právom hlasovať.

6

Predmet avýsledok hlasovania sprílohami per rollam je potrebné včleniť do zápisnice najbližšieho zasadnutia príslušného orgánu.

Hlasovanie:
PRÍTOMNÍ: 57 ZA: 42 PROTI: 1 NEHLASOVALI: 14

Výsledok hlasovania: uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie 15-04

Synoda ECAV na Slovensku schvaľuje zmenu Cirkevného zákona č. 11/1994, § 30, ods. 5: (5) Kandidát, ktorý nespĺňa podmienky kandidácie stanovené cirkevnoprávnymi predpismi, je bez ďalšieho rozhodovania na základe konštatovania o nesplnení podmienok vyradený z kandidátky. Do volieb postupuje každý kandidát, ktorý získa nadpolovičnú väčšinou hlasov prítomných členov kandidačnej porady.

Hlasovanie:
PRÍTOMNÍ: 57 ZA: 52 PROTI: 1 NEHLASOVALI: 4

Výsledok hlasovania: uznesenie bolo prijaté.

K bodu rokovania 16: Vyhlásenie výsledkov volieb

Uznesenie 16-01

Synoda ECAV na Slovensku berie na vedomie výsledky volieb.

Hlasovanie:
PRÍTOMNÍ: 59 ZA: 56 PROTI: 0 NEHLASOVALI: 3

Výsledok hlasovania: uznesenie bolo prijaté.

K bodu rokovania 17:
Správa Vieroučného výboru ECAV na Slovensku

Uznesenie 17-01

Synoda ECAV na Slovensku žiada Vieroučný výbor ECAV zaoberať sa otázkou účasti a účinkovania (príhovor, modlitba …) evanjelického duchovného na sobáši inej cirkvi na požiadanie evanjelickej stránky a vydať k tomu stanovisko.

Hlasovanie:
PRÍTOMNÍ: 57 ZA: 47 PROTI: 0 NEHLASOVALI: 12

Výsledok hlasovania: uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie 17-02

Synoda ECAV na Slovensku berie na vedomie Správu o činnosti Vieroučného výboru za rok 2018

7

Hlasovanie:
PRÍTOMNÍ: 57 ZA: 55 PROTI: 0 NEHLASOVALI: 2

Výsledok hlasovania: uznesenie bolo prijaté.

K bodu rokovania 18:
Správa Bohoslužobného výboru ECAV na Slovensku

Uznesenie 18-01

Synoda ECAV na Slovensku berie na vedomie Správu o činnosti Bohoslužobného výboru ECAV na Slovensku za rok 2018.

Hlasovanie:
PRÍTOMNÍ: 57 ZA: 55 PROTI: 0 NEHLASOVALI: 2

Výsledok hlasovania: uznesenie bolo prijaté.

K bodu rokovania 19:
Správa Právneho výboru ECAV na Slovensku

Uznesenie 19-01

Synoda ECAV na Slovensku berie na vedomie správu o činnosti Právneho výboru ECAV na Slovensku za rok 2018.

Hlasovanie:
PRÍTOMNÍ: 57 ZA: 54 PROTI: 0 NEHLASOVALI: 3

Výsledok hlasovania: uznesenie bolo prijaté.

K bodu rokovania 20:
Správa Generálneho hospodárskeho výboru ECAV na Slovensku

Uznesenie 20-01

Synoda ECAV na Slovensku berie na vedomie Správu Generálneho hospodárskeho výboru ECAV na Slovensku za rok 2018.

Hlasovanie:
PRÍTOMNÍ: 57 ZA: 54 PROTI: 0 NEHLASOVALI: 3

Výsledok hlasovania: uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie 20-02

Synoda ECAV na Slovensku schvaľuje bezodplatný prevod (darovanie) dvoch pozemkov – parcela sparcelným číslom 2645 ovýmere 369 m2 aparcela sparcelným číslom 2646 o výmere 381 m2 v k. u. Staré Mesto v hlav. meste SR Bratislava do podielového

spoluvlastníctva

Cirkevných zborov Bratislava-Dúbravka, Bratislava-Legionárska 8

a Bratislava-Staré Mesto rovnakým dielom, podľa záujmu cirkevných zborov o prevzatie týchto pozemkov do spoluvlastníckeho podielu.

Hlasovanie:
PRÍTOMNÍ: 57 ZA: 45 PROTI: 0 NEHLASOVALI: 12

Výsledok hlasovania: uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie 20-03

Synoda ECAV na Slovensku zaväzuje P-ECAV a GP zabezpečiť vypracovanie zákona o nezlúčiteľnosti funkcií, ktorý by presne špecifikoval závislé činnosti, a zabezpečil nezávislú kontrolu v cirkvi a ňou zriadených spoločnostiach.

Hlasovanie:
PRÍTOMNÍ: 57 ZA: 54 PROTI: 0 NEHLASOVALI: 3

Výsledok hlasovania: uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie 20-04

Synoda ECAV odporúča orgánom ECAV v pôsobnosti VZ zachovať/do vyriešenia otázky optimalizácie správy majetku ECAV/spoločnosť Reformata, spol. s r.o. v kontexte pôvodného zámeru:
čo najlepšie, najefektívnejšie, najekonomickejšie a najvýhodnejšie nielen spravovať, ale aj zhodnocovať majetok. A to uplatnením štandardných metód riadenia firmy, ako sú výberové konania, transparentné vedenie účtovníctva, externé audity odborne spôsobilými osobami, nezávislá a profesionálna kontrola, definovanie kompetencií (finančných, investičných, manažérskych) a zodpovedností pre konateľov a ich dodržiavanie.

Hlasovanie:
PRÍTOMNÍ: 57 ZA: 50 PROTI: 0 NEHLASOVALI: 7

Výsledok hlasovania: uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie 20-05

Synoda ECAV na Slovensku žiada vedenie spoločnosti Reformata spol. s r.o.

 1. a)  prehodnotiť všetky nájomné zmluvy týkajúce sa bytov a všetky zmluvy o prenájme nebytových priestorov, v ktorých vystupuje ako prenajímateľ REFORMATA spol. s r.o.,resp. ECAV.
 2. b)  zosúladiť všetky interné smernice, ktoré boli vydané firmou REFORMATA, spol. s r.o.,resp. ECAV s právnymi predpismi SR.

Hlasovanie:
PRÍTOMNÍ: 57 ZA: 53 PROTI: 0 NEHLASOVALI: 4

Výsledok hlasovania: uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie 20-06

Synoda ECAV na Slovensku odporúča orgánom ECAV v pôsobnosti VZ zistiť právne možnosti vymáhania sumy za sankcie vyrúbené Daňovým úradom vo výške 31.164 € od zodpovedných

9

členov orgánov spoločnosti REFORMATA, spol. s.r.o. v období kontrolovanom daňovým úradom.

Hlasovanie:
PRÍTOMNÍ: 57 ZA: 44 PROTI: 0 NEHLASOVALI: 13

Výsledok hlasovania: uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie 20-07

Synoda ECAV na Slovensku zaväzuje orgány ECAV v pôsobnosti VZ spol. Reformata s r.o. predkladať Správu o hospodárení spoločnosti na rokovanie Synody ECAV.

Hlasovanie:
PRÍTOMNÍ: 57 ZA: 52 PROTI: 0 NEHLASOVALI: 5

Výsledok hlasovania: uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie 20-08

Synoda ECAV na Slovensku požaduje, aby bol príspevok ECAV do Fondu Beckovskej Viesky vo výške zisku z prenájmov pozemkov patriacich do majetku Beckovskej Viesky, ktorý je výnosom na stredisku podnikateľská činnosť zaúčtovaný aj ako náklad tohto strediska, teda nie ako náklad strediska cirkevné prevádzkové náklady s platnosťou od účtovného obdobia r. 2019.

Hlasovanie:
PRÍTOMNÍ: 57 ZA: 34 PROTI: 2 NEHLASOVALI: 21

Výsledok hlasovania: uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie 20-09

Synoda ECAV na Slovensku požaduje zaslať členom synody Správu o hospodárení spoločnosti Reformata s.r.o. za rok 2018 dodatočne do 15 dní od skončenia synody.

Hlasovanie:
PRÍTOMNÍ: 57 ZA: 49 PROTI: 0 NEHLASOVALI: 8

Výsledok hlasovania: uznesenie bolo prijaté.

K bodu rokovania 21:
Správa Školského výboru ECAV na Slovensku

Uznesenie 21-01

Synoda ECAV na Slovensku berie na vedomie Správu o činnosti Školského výboru ECAV na Slovensku za rok 2018.

Hlasovanie:
PRÍTOMNÍ: 57 ZA: 56 PROTI: 0 NEHLASOVALI: 1

Výsledok hlasovania: uznesenie bolo prijaté.
10

Uznesenie 21-02

Synoda ECAV na Slovensku poveruje GP v spolupráci so ZED vypracovať návrh Pracovného poriadku pre všetkých zamestnancov ECAV, do ktorého bude zapracované právo na platené študijné voľno pre autorov učebníc v rozsahu 5-90 dní podľa rozhodnutia nadriadeného.

Hlasovanie:
PRÍTOMNÍ: 57 ZA: 52 PROTI: 0 NEHLASOVALI: 5

Výsledok hlasovania: uznesenie bolo prijaté.

K bodu rokovania 22:
Správa Výboru misie ECAV na Slovensku

Uznesenie 22-01

Synoda ECAV na Slovensku berie na vedomie Správu o činnosti Výboru misie za rok 2018.

Hlasovanie:
PRÍTOMNÍ: 57 ZA: 54 PROTI: 0 NEHLASOVALI: 3

Výsledok hlasovania: uznesenie bolo prijaté

Uznesenie 22-02

Synoda ECAV ďakuje ses. Daniele Horínkovej za jej dlhoročnú prácu predsedníčky SEŽ a želá jej Božie požehnanie a pevné zdravie do ďalších rokov života.

Hlasovanie:
PRÍTOMNÍ: 57 ZA: 53 PROTI: 0 NEHLASOVALI: 4

Výsledok hlasovania: uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie 22-03

Synoda ECAV na Slovensku poveruje Výbor misie vspolupráci smisijnými výbormi a sekciami a GP ECAV pripraviť v roku 2021 celocirkevné podujatie: Evanjelický festival a cirkevné dni ECAV X. ročník.

Hlasovanie:
PRÍTOMNÍ: 57 ZA: 48 PROTI: 0 NEHLASOVALI: 9

Výsledok hlasovania: uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie 22-04

Synoda ECAV na Slovensku odporúča, aby sa v roku konania Evanjelických cirkevných dní, nekonali dištriktuálne dni. Tiež odporúča seniorátom, aby sa v termínoch dištriktuálnych podujatí nekonali seniorátne podujatia.

Hlasovanie:
PRÍTOMNÍ: 57 ZA: 54 PROTI: 1 NEHLASOVALI: 2

11

Výsledok hlasovania: uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie 22-05

Synoda ECAV na Slovensku poveruje GP prípravou štatútu a zriadením Mediálneho výboru ECAV.

Hlasovanie:
PRÍTOMNÍ: 57 ZA: 54 PROTI: 0 NEHLASOVALI: 3

Výsledok hlasovania: uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie 22-06

Synoda ECAV na Slovensku poveruje Výbor misie prípravou návrhu na zriadenie Misijno- mediálneho centra ECAV.

Hlasovanie:
PRÍTOMNÍ: 57 ZA: 52 PROTI: 0 NEHLASOVALI: 5

Výsledok hlasovania: uznesenie bolo prijaté.

K bodu rokovania 23:
Správa Výboru cirkevnej hudby a hymnológie ECAV na Slovensku

Uznesenie 23-01

Synoda ECAV na Slovensku berie na vedomie Správu o činnosti Výboru cirkevnej hudby a hymnológie ECAV za rok 2018.

Hlasovanie:
PRÍTOMNÍ: 57 ZA: 55 PROTI: 0 NEHLASOVALI: 2

Výsledok hlasovania: uznesenie bolo prijaté.

K bodu rokovania 24: Správa dekana EBF UK

Uznesenie 24-01

Synoda ECAV na Slovensku berie na vedomie Správu dekana EBF UK za rok 2018.

Hlasovanie:
PRÍTOMNÍ: 57 ZA: 53 PROTI: 0 NEHLASOVALI: 4

Výsledok hlasovania: uznesenie bolo prijaté.

K bodu rokovania 25:
Správa o Generálnej podporovni ECAV na Slovensku

12

Uznesenie 25-01

Synoda ECAV na Slovensku berie na vedomie Správu o hospodárení s finančnými prostriedkami GePo za rok 2018.

Hlasovanie:
PRÍTOMNÍ: 57 ZA: 47 PROTI: 0 NEHLASOVALI: 10

Výsledok hlasovania: uznesenie bolo prijaté.

K bodu rokovania 26:
Správa o činnosti Komisie pre zjednodušenie štruktúry ECAV na Slovensku

Uznesenie 26-01

Synoda ECAV na Slovensku berie na vedomie Správu o činnosti komisie pre zjednodušenie štruktúry ECAV s opravou znenia uznesenia C3 z roku 2010 nasledovne:
„Synoda Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku ukladá Komisii pre zjednodušenie štruktúry pripraviť návrh štruktúry s ekonomickými, legislatívnymi a organizačnými zmenami na tri dištrikty v termíne do budúcej Synody“.

Hlasovanie:
PRÍTOMNÍ: 57 ZA: 40 PROTI: 1 NEHLASOVALI: 16

Výsledok hlasovania: uznesenie bolo prijaté.

K bodu rokovania 27: Záver

Uznesenie 27-01

Synoda ECAV na Slovensku odsudzuje nepravdivé informovanie brata Ľubomíra Turčana o dianí na synode na sociálnych sieťach, čím znevažuje cirkevných predstaviteľov.

Hlasovanie:
PRÍTOMNÍ: 57 ZA: 53 PROTI: 0 NEHLASOVALI: 4

Výsledok hlasovania: uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie 27-02

Synoda ECAV na Slovensku ďakuje:

 •   bratovi Jánovi Juranovi, riaditeľovi Cirkevného odboru z MK SR za pozdrav Synode
 •   dištriktuálnemu biskupovi bratovi Slavomírovi Sabolovi za zvesť slova Božieho
 •   Biskupskému úradu VD ECAV a CZ ECAV Prešov za pomoc pri príprave a organizovanízasadnutia synody Hlasovanie:

13

PRÍTOMNÍ: 57 ZA: 42 PROTI: 0 NEHLASOVALI: 15 Výsledok hlasovania: uznesenie bolo prijaté.

Bratislava, 25. 06. 2019
Spracovala: RNDr. Marta Stašiniaková, zapisovateľka synody ……………………………………….. Skontrolovala: ThDr. Zuzana Poláková, zapisovateľka synody …………………………………………

Za správnosť:

Overovatelia:

Mgr. Michal Terrai

Mgr. Radomír Vařák

………………………………………………..

………………………………………………..

page14image4592

14

Komentovať