Výsledky volieb na funkciu gen.biskupa a gen. dozorcu ECAV

GBÚ listom CZ ECAV informuje:

 

Vyhlásenie výsledkov volieb predsedníctva cirkvi

page1image1024

Vážení bratia, vážené sestry,

na mimoriadnom zasadnutí generálneho presbyterstva dňa 13. 7. 2018 sa uskutočnilo sčítanievýsledkov volieb predsedníctva cirkvi, ktoré sa konali v dňoch 17. 6. 2018, 24. 6. 2018 a 1. 7. 2018.

Výsledky volieb za cirkev ako celok sú nasledujúce: na generálneho biskupa:

na generálneho dozorcu:

Vzhľadom na to, že nadpolovičnú väčšinu nezískal ani jeden kandidát na generálneho biskupa, bude sa konať druhé kolo volieb, do ktorého postupujú br. I. Eľko a br. M. Kaňuch.

Grémium GP odsúhlasilo termíny na druhé kolo volieb na generálneho biskupa:9. 9. 2018, 16. 9. 2018 a 23. 9. 2018

Grémium GP schválilo aj termín vyhlásenia volieb: 5. 8. 2018, keď sa vyhlásia výsledky volieb v cirkevných zboroch a na webovej stránke ECAV. Od tejto doby sa počíta apelačnádoba.

Grémium GP prijalo nasledovné uznesenie:

Uznesenie 24-2/2018

Generálne presbyterstvo konštatuje, že za generálneho dozorcu bol zvolený Ing. Ján Brozman počtom hlasov 11 493 z celkového počtu voličov 18 667, t. j. získal 61,57 %.

Vtejto zásielke Vám zasielame volebné lístky na tajné voľby generálneho biskupaa formuláre na Výpis zo zápisnice zo zborového konventu (pre prípad tajnej voľby a preprípad verejnej voľby).
Na vykonanie druhého kola volieb na generálneho biskupa sa primerane vzťahujú pokyny prevykonanie volieb Predsedníctva ECAV na Slovensku 2018, ktoré Vám boli zaslané 28. 5. 2018:

Počet voličov

SidoniaHorňanová

page1image16976

%

Katarína Hudáková

%

IvanEľko

%

MariánKaňuch

%

Neplatné hlasy

%

18704

2302

12,31

3 513

18,78

6820

36,46

5183

27,71

886

4,74

Počet voličov

Ján Brozman

%

Neplatné hlasy

%

18667

11493

61,57

7174

page1image71024

38,43

page1image72224page1image72384

page2image448page2image872page2image1032page2image1456page2image1616

II. kolo volieb

page2image2304page2image2728page2image2888

 1. Pri viacerých kandidátoch, ak ani jeden nezíska nadpolovičnú väčšinu hlasov, savoľby podľa § 32 odsek (8) a (9) zákona 11/94 opakujú medzi dvoma kandidátmi,ktorí získali najväčší počet hlasov. Generálne presbyterstvo na zasadnutí 13. júla 2018 vyhlásilo II. kolo volieb pre voľbu jedného člena predsedníctva – generálneho biskupa.
 2. II. kolo volieb Predsedníctva ECAV sa bude konať v zmysle záverov Generálneho presbyterstva ECAV na Slovensku zo dňa 13. júla 2018 na volebných konventochvšetkých cirkevných zborov ECAV v niektorom z nasledujúcich termínov: 9. septembra 2018 alebo 16. septembra alebo 23. septembra 2018.
 3. Poradie kandidátov na kandidátke pre II. kolo volieb zostavilo generálne presbyterstvopodľa výsledku poradia vI. kole. Kandidátku na voľbu generálneho biskupapodpísanú vmene generálneho presbyterstva predsedníctvom cirkvi odovzdá generálne presbyterstvo v jednom exemplári generálnemu biskupskému úradu.
 4. Generálny biskupský úrad najneskôr do 30. júla 2018 rozpošle všetkým cirkevnýmzborom kandidátku na II. kolo volieb generálneho biskupa zostavenú generálnym presbyterstvom. Zároveň zašle vzor volebného lístka pre tajné voľby – II. kolo a formulár pre Výpis z konventu s uvedenými menami kandidátov. Kandidátky budú zverejnené aj na www.ecav.sk. Predsedníctvo cirkevného zboru bezprostredne poprevzatí kandidátok ich zverejní spôsobom obvyklým podľa miestnych zvyklostí a oboznámi členov cirkevného zboru s kandidačnou listinou.
 5. Podľa § 32 odsek (1) zákona 11/94 II. kolo volieb členov Predsedníctva ECAV na Slovensku vcirkevných zboroch musia byť vyhlásené aspoň týždeň vopred na hlavných službách Božích.
 6. II. kolo volieb Predsedníctva ECAV na Slovensku sa koná na riadne zvolaných zborových konventoch.
 7. Podľa § 16 odsek (4) zákona 11/94 hlasuje sa zásadne tajne. Pre tento prípadpredsedníctvo cirkevného zboru musí mať pripravené volebné lístky označené originálom odtlačku pečiatky cirkevného zboru pre každého člena konventu, ktorýbude v II. kole voliť. Každý člen konventu môže dať hlas zakrúžkovaním príslušného poradového čísla len jednému kandidátovi. Volebný lístok je neplatný, ak sú označení obaja kandidáti, ak sú mená kandidátov škrtané, dopisované alebo inak upravované. Volebný lístok, na ktorom nie je označený žiadny kandidát je platný, ale ani jedenkandidát nezískal hlas voliča. Tajné voľby riadi volebná komisia, ktorú dá predsedajúci konventu zvoliť.
 8. Ak na návrh člena cirkevného zboru prítomného na konvente rozhodne konvent 3/5 väčšinou prítomných na hlasovaní, že sa hlasuje verejne, zmení sa tajná voľba na verejnú voľbu vII. kole. V tomto prípade sa hlasuje verejne o navrhovaných kandidátoch vporadí vakom sú uvedení na kandidátskych listinách. Každý člen

page2image24032

konventu môže dať hlas len jednému kandidátovi, inak je jeho hlas neplatný. Sčítanie hlasov vykoná sčítacia komisia, ktorú dá predsedajúci konventu zvoliť.

9. Podľa § 32 odsek (5) zákona 11/94 duchovný predseda konventu zašle výpis zozápisnice z II. kola volieb v zalepenej obálke na adresu určenú pri vypísaní II. kola volieb, a to do 8 dní od zasadnutia konventu.

Výpis podľa § 32 odsek (4) zákona 11/94 musí obsahovať:

 1. a)  názov cirkevného zboru,
 2. b)  miesto a čas konania konventu s výslovným označením, že ide o zborový konvent,
 3. c)  mená a funkcie predsedajúcich konventu,
 4. d)  počet prítomných členov konventu,
 5. e)  výsledok hlasovania:
  •   v prípade tajných volieb:
   •   počet vydaných volebných lístkov,
   •   počet odovzdaných volebných lístkov,
   •   počet platných volebných lístkov a
   •   počet hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov,
  •   v prípade verejných volieb:
   •   počet hlasujúcich a
   •   počet hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov,
 6. f)  podpisy predsedajúcich konventu.

Na obálke má byť uvedené:

 1. a)  Adresa odosielateľa v ľavom hornom rohu,
 2. b)  Adresa prijímateľa, ktorým je „Generálny biskupský úrad“ v pravej dolnej štvrtine

  obálky,

 3. c)  Označenie „II. kolo volieb predsedníctva ECAV – neotvárať!“ v ľavom dolnom

  rohu.

Predtlačený formulár Výpis zo zápisnice pre II. kolo volieb členov predsedníctva ECAV (vzorv prílohe) bude zaslaný predsedníctvam cirkevných zborov v zásielke, v ktorej budú zasielanécirkevným zborom kandidačné listiny a vzor volebného lístka na II. kolo volieb.

10. Výsledky II. kola volieb budú oznámené po sčítaní hlasov odovzdaných jednotlivýmkandidátom na mimoriadnom zasadnutí generálneho presbyterstva v októbri 2018 a zverejnené na webovej stránke ECAV.

V Bratislave 24. 7. 2018
Spracovala: Ing. Oľga Duchová, tajomníčka synody a GP

Komentovať