Zomrel Daniel Dudáš

Pohrebná rozlúčka s bratom farárom Mgr. Danielom Dudášom

Vo veku 63 rokov nás 26. 7. 2018 opustil náš drahý brat v Pánovi Ježišovi, oltárny spolubrat a priateľ Daniel Dudáš. Pohrebná rozlúčka za prítomnosti manželky Magdalény, syna Daniela s rodinou a ostatných príbuzných sa konala v nedeľu 29. júla 2018 v Ev. a. v. kostole v Budimíre, kde slúžil 34 rokov ako horlivý služobník a nasledovník Pána Ježiša Krista.

Narodil sa do farárskej rodiny (otec Ľudovít Dudáš bol dlhé roky farárom v Opinej). Vyrastal v prostredí, ktoré ho nielen formovalo, ale priam aj predurčilo a postavilo na cestu farárskej služby. Cestu mal nie vždy ľahkú, ale naplnenú istotou, že jeho nebeský Otec je stále s ním a podopiera ho, a to či už vo chvíľach choroby (podstúpil náročnú operáciu srdca), alebo vo chvíľach mnohých dôležitých a závažných rozhodnutí. Počas jeho pôsobenia v cirkevnom zbore Budimír bol postavený nový kostol, na stavbe ktorého sa aktívne zúčastňoval. Kostol bol posvätený v roku 1992. V ďalších rokoch jeho služby sa podarilo postaviť ďalšie dva kostoly a jeden zrekonštruovať. Svoje poslanie sa snažil plniť čestne a s láskou. Na každú svoju službu, ktorú v tomto zbore vykonával, sa pripravoval veľmi svedomito a zodpovedne.

Slovom Božím na pohrebnej počestnosti poslúžil dôstojný brat biskup VD Slavomír Sabol, ktorý vo svojom príhovore na text zo Skutkov apoštolov 9, 36 – 43 vyzdvihol dôstojnosť pohrebnej rozlúčky, ktorá nespočíva vo vzletných frázach o zosnulom ani v množstve prítomných na pohrebnej rozlúčke, ale v tom, čo sme tu po sebe zanechali a zanecháme, keď odídeme z tohto sveta, akým spôsobom sa náš život dotkol životov iných ľudí, koľkým požehnaním a dobrodením sme ich životy naplnili. Odobierku a rozlúčku prečítal brat farár Stanislav Kocka. Pohrebnú počestnosť krásnymi piesňami doplnil aj budimírsky spevokol, ktorý sa tak lúčil nielen so svojím kazateľom a farárom, ale aj s dlhoročným členom. Za Košický seniorát sa rozlúčil vznešený brat senior Ján Hruška, za spolužiakov sestra farárka Darina Ružeková, za cirkevný zbor brat dozorca Vladimír Peter. Na pohrebnej počestnosti sa zúčastnilo 32 kňazov z Košického seniorátu, ako aj z iných seniorátov. Po ukončení pohrebnej slávnosti v budimírskom kostole sa smútočný sprievod presunul na cintorín do Kecerovského Lipovca, kde je miesto posledného odpočinku nášho spolubrata Daniela Dudáša.

Odišiel vzácny a obetavý služobník nášho Pána Ježiša Krista. Odišiel priateľ, kolega, oltárny spolubrat, ale najmä manžel a milujúci otec a starý otec, ktorý napriek mnohým ťažkostiam verne budoval Božie kráľovstvo na tejto zemi i vo svojej rodine. Sme vďační za to, čím obohacoval a požehnal naše životy, najmä za jeho neustály jemný zmysel pre humor, jasné poznanie a zvestovanie Božieho slova, odvážny boj za pravdu, kvôli ktorej sa dokázal aj poškriepiť, zanietenosť pre službu a odvahu púšťať sa aj do veľkých vecí, aj keď nie vždy bola priaznivá doba.

V mene Košického seniorátu sme sa s ním lúčili slovami: „Bože, Ty si môj Boh, ja Teba hľadám; po Tebe žízni moja duša. Po Tebe prahne moje telo ako zem suchá a bez vody, vyprahnutá. Tak som Ťa vyzeral vo svätyni, aby som videl Tvoju moc a slávu. Lebo Tvoja milosť je lepšia ako život; a moje pery velebiť Ťa budú. Tak Ťa budem žehnať za svojho života a v Tvojom mene budem dvíhať dlane. Duša mi k Tebe priľnula a Tvoja pravica ma podopiera.“

Týmito slovami žil náš spolubrat Daniel Dudáš a tými slovami chceme byť podopieraní aj my, ktorí na neho spomíname.

Monika Beňová, zborová farárka, CZ ECAV Rankovce | 2.8.2018

Komentovať