Stanovisko predsedníctva ECAV

Stanovisko Predsedníctva ECAV na Slovensku k medializovaným vyjadreniam Ondreja Prostredníka

Predsedníctvo ECAV na Slovensku vyjadruje sklamanie nad spôsobom, akým evanjelický teológ a vysokoškolský pedagóg doc. Prostredník prezentuje vlastné názory týkajúce sa údajného potláčania práv LGBTI komunity na Slovensku.

Tieto názory, ktoré sú v rozpore so stanoviskom cirkvi, vyvolávajú u veriacich ECAV na Slovensku, ale aj u veriacich iných cirkví rad otázok, z ktorých najčastejšia je tá, či ešte zostala naša cirkev verná Písmu svätému, na ktoré sa ako na jediný zdroj pravdy odvolávame už 500 rokov. Preto chce predsedníctvo aj takto verejne konštatovať, že názory doc. Prostredníka nie sú názormi Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku.

Predsedníctvo ECAV na Slovensku považuje rozhodnutie Zboru biskupov ECAV na Slovensku o odňatí kanonickej misie doc. Prostredníkovi ako učiteľovi teologických predmetov za primerané situácii, ktorá sa vyvinula po jeho vystúpení na tohtoročnom dúhovom pochode PRIDE.

Doc. Prostredník nie je v pracovnoprávnom pomere s ECAV na Slovensku a predsedníctvo cirkvi okrem modlitieb a výziev na zmiernenie rétoriky nemôže zasiahnuť a ani nijako ináč napraviť škody, ktoré na mene cirkvi svojím sebastredným vystupovaním doc. Prostredník spôsobil.

V tejto súvislosti chce Predsedníctvo ECAV pripomenúť, že ECAV sa nevyhýba diskusii na žiadnu spoločenskú tému a nevyhýba sa ani téme postavenia homosexuálov v spoločnosti a v cirkvi. V roku 2015 bola táto téma aj témou Všeobecnej pastorálnej konferencie ECAV na Slovensku a brat Prostredník bol oslovený ponukou, aby na konferencii vystúpil s prednáškou. Túto ponuku na obhájenie svojich názorov a následnú diskusiu vo vnútri cirkvi však odmietol.

Takisto Evanjelický posol spod Tatier sa príležitostne venuje tejto téme. Pretože však v EPsT sú zverejňované aj iné názory, ako sú názory brata Prostredníka, je tento týždenník často predmetom až nenávistnej kritiky a kampane. O akú diskusiu teda majú záujem brat Prostredník a jeho podporovatelia?

Téma postavenia gayov a lesieb nie je najdôležitejšou témou, ktorej sa chce naša cirkev venovať, a nechce touto témou neprimerane jej dôležitosti zahltiť všetok priestor, v ktorom cirkev pôsobí.

ECAV na Slovensku je otvorená všetkým, ktorí uverili v Ježiša Krista a na svoje podujatia, ako sú služby Božie, biblické hodiny, misijné podujatia a podobne, pozýva všetkých bez rozdielu ich sexuálnej orientácie. Naši duchovní sú pripravení pastorálne zaopatriť bez akejkoľvek diskriminácie aj LGBTI komunitu, ak takúto potrebu pastorálneho zaopatrenia tí, ktorí sa s touto komunitou identifikujú, sami pocítia.

Na druhej strane však znovu pripomíname, že ochrana manželstva a rodiny zostáva v trvalej pozornosti Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku. Manželstvo jedného muža a jednej ženy a rodina, ktorá z takéhoto manželstva vzíde, sú, ako sa hovorí aj v stanovisku Synody ECAV na Slovensku, Božím zámerom pre svet a niet k nim inej alternatívy, na ktorej by spočívalo Božie zaľúbenie a zasľúbenie požehnania.

V Bratislave 16. 9. 2017

Predsedníctvo ECAV na Slovensku  | 19.9.2017

Komentovať