Sláva šľachetným (BjØrnson, Janoška, Seton-Watson)

Sláva šľachetným
(BjØrnson, Janoška, Seton-Watson)
vedecko – popularizačná konferencia
Liptovský Mikuláš
17. – 19. septembra 2010

 
Motto:
Kto za pravdu horí v svätej obeti,
kto za ľudstva práva život posvätí,
kto nad krivdou biednych slzu vyroní,
tomu moja pieseň slávou zazvoní.
(Karol Kuzmány: Sláva šľachetným)
 
Cieľ konferencie
Nór, Škót a Slovák – tri veľké osobnosti svojich národov sa síce nikdy osobne nestretli, ale spája ich jedno: významnou mierou sa na začiatku 20. storočia zaslúžili o obranu a podporu boja slovenského národa za oslobodenie. Organizátori chcú prostredníctvom vedecko – populárnych prednášok a dokumentárnych filmom priblížiť účastníkom konferencie život a dielo BjØrnstjorne BjØrnsona, dr. Roberta Williama Seton-Watsona a Jura Janošku, vzdať im poctu pri príležitosti okrúhlych životných výročí (v roku 2010 100. výročie smrti BjØrnsona, 80. výročie smrti Jura Janošku, v roku 2009 130. výročie narodenia a v roku 2011 60. výročie smrti Seton-Watsona).
 
Program konferencie Sláva šľachetným
Miesto: Mestský úrad,Štúrova 1989/41, Liptovský Mikuláš
 
Piatok 17. 9. 2010, 10.00 h
I. dr. Robert William Seton-Watson
(garant Historický ústav SAV, PhDr. Edita Ivaničková, CSc.)
1. PhDr. Dušan Kováč, DrSc, HÚ SAV: Scotus Viator – významný spolutvorca spoločného štátu Čechov a Slovákov
2. PhDr. Edita Ivaničková, CSc., HÚ SAV: Slovensko v československom štáte a R. W. Seton-Watson
3. Miloslav Blaho: R. W. Seton-Watson – vplyv na slovenských evanjelických teológov
 
 II. BjØrnstjorne BjØrnson
(garant Ústav svetovej literatúry SAV, PhDr. M. Žitný, CSc.)
1. PhDr. Milan Žitný, CSc., ÚSL SAV: Bjørnstjerne Bjørnson a Slovensko
2. Mgr. Eva Bubnášová, ÚSL SAV: K problematike prekladu Bjørnsona do slovenčiny
3. Dr. Samuel Štefan Osuský: BjØrnstjorne BjØrnson a Slováci – prednáška na akadémii k 100. narodeninám B. BjØrnsona 7. decembra 1932 v Bratislave
4. BjØrnson – rebel a národný hrdina, dokumentárny film
 
Dom kultúry, Hollého 4, Liptovský Mikuláš
18.00 „…ostatné všetko v rukách Božích.“, hudobno-slovné pásmo o Jurovi Janoškovi
 
Sobota 18. 9. 2010, 9.00 h
III. Jur Janoška
(garant: Mgr. Milan Krivda, biskup Západného dištriktu ECAV)

1. prof. PhDr. Peter Švorc, CSc., FF Prešovskej univerzity, Inštitút histórie, Katedra novovekých a najnovších slovenských dejín: Juraj Janoška – kňaz a politik
2. Mgr. Ľubomír Turčan, riaditeľ a. s. Tranoscius: Jur Janoška – iniciátor Evanjelického posla spod Tatier
3. Mgr. Rastislav Stanček, zborový farár, CZ ECAV na Slovensku Dolný Kubín: Biskup Nathan Soederblom a Jur Janoška – apoštolská sukcesia
4. doc. PaedDr. Miloš Kovačka, PhD., riaditeľ Národného bibliografického ústavu SNK, Martin: Jur Janoška a Jozef Škultéty
5. Portrét biskupa Janošku, dokumentárny film

Položenie venca na hrob J. Janošku (Vrbický cintorín)
 
Nedeľa 19. 9. 2010, 9.30 h
Evanjelický kostol, Tranovského ulica, Liptovský Mikuláš
Spomienkové Služby Božie (priamy prenos STV)
 
Kontakt a prihláška:

Spolok Martina Rázusa, 0905 716 851,

www.razus.sk, info@razus.sk 

 
ÐÐÐ
 
BjØrnstjerne BjØrnson
8. 12. 1832, na fare v BjØrgan, oblasť Kvikne, Nórsko 
† 26. 4. 1910 Paríž, Francúzsko – 100 rokov
 
nórsky prozaik, básnik, dramatik a publicista, nositeľ Nobelovej ceny za literatúru (1903), bojovník za národnú nezávislosť Nórska a za práva malých a utláčaných národov, zástanca Slovákov.
Študoval na univerzite v Kristianii (Oslo), po štúdiách pracoval ako novinár. V rokoch 1857 – 1859 pracoval v divadle v Bergene, po cestách v Európe bol riaditeľom divadla v Kristianii   (1865 – 1867). Bojoval za oslobodenie Nórov spod švédskej nadvlády. Predstaviteľ škandinávskeho realizmu vrcholného obdobia. Písal poviedky z dedinského prostredia, neskôr spoločensko-kritické hry a romány. Medzi významné diela patria: Zástavy nad mestom a prístavom (1884), Básne a piesne (1870), Nad našu silu (1883), Rukavička (1884), Mary (1906) a i. Viaceré jeho diela vychádzali v slovenčine už koncom 19. storočia. Jeho báseň Áno, milujeme túto krajinu sa stala nórskou hymnou. Roku 1889 začal BjØrnson svoju veľkú epochu boja za utláčané národy, ale aj jednotlivcov. V celej Európe uznávanú autoritu využil na obranu Dánov v Nemecku, zastal sa neslobodného ľudu Fínska a Poľska, Rusínov v Haliči. BjØrnson sa zrazil aj s veľkomaďarskou šovinistickou politikou, reprezentovanou najmä ministrom grófom Apponyim. Impulz prišiel v máji 1907 z Prahy od mladého právnika a spisovateľa dr. Edvarda Lederera, ktorý spolu s publicistom Karlom Kálalom a básnikom Adolfom Heydukom BjØrnsonovi podrobne opísali strastiplné položenie Slovákov v Uhorsku. Reakcia rozhorčeného BjØrnsona v podobe článku Mier a priatelia mieru vyšla v auguste 1907 vo viacerých časopisoch (Lo Spettatore v Ríme, März v Mníchove, Le Courrier Européen v Paríži a ďalších v Dánsku aj v Nórsku). Rozpútal ostrú polemiku proti autorovi protislovenského jazykového zákona grófovi A. Apponyimu, vyslancovi Uhorska na medzinárodnom mierovom kongrese v Mníchove. Svetovú verejnú mienku rozvíril informáciami o krviprelievaní v Černovej. Článkami o volebnom systéme, justícii, slobode zhromažďovania v Uhorsku upozorňoval, že existuje slovenská otázka.
 
Jur Janoška
* 25. 12. 1856, Dolný Kubín 
 
evanjelický kňaz, biskup, prvý generálny biskup evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku, spisovateľ, predseda Matice slovenskej, signatár Martinskej deklarácie, pôsobil aj ako spisovateľ, literárny historik a kritik.
V rokoch 1868 – 1876 bol žiakom gymnázií v Turčianskom Svätom Martine, Revúcej a Kežmarku. Teológiu študoval vo Viedni a v Rostocku (1876 – 1879). Pôsobil v Dolnom Kubíne ako výpomocný učiteľ a seniorálny kaplán (1879 – 1880), farár v Liptovskej Sielnici (1880 – 1883), v Jasenovej (1883 – 1895), od roku 1895 v Liptovskom Svätom Mikuláši. Od roku 1922 bol biskupom Východného dištriktu a generálnym biskupom Evanjelickej cirkvi
a. v. Od roku 1918 pracoval v literárnohistorickom a jazykovednom odbore Matice slovenskej, v rokoch 1922 – 1930 bol jej predsedom. Prispel k rozvoju cirkevnej tlače, v roku 1887 ev. bohoslovie (1901) a časopis Evanjelický kazateľ (19051911). V roku 1898 spoluzakladal spolok Tranoscius a bol jeho prvým správcom. Písal literatúru pre deti a mládež. Bol autorom životopisov kultúrnych a cirkevných dejateľov. Prispieval do Národných novín a Slovenských pohľadov. Pôsobil ako predseda Hurbanovej evanjelickej literárnej spoločnosti a jeden z podpredsedov Svetovej aliancie pre medzinárodnú mierovú spoluprácu prostredníctvom cirkví. Roku 1917 inicioval vznik mikulášskeho Evanjelického sirotinca. Aktívne pôsobil i v slovenskom národnom hnutí pred rokom 1918. Proti maďarizácii vystupoval na konventoch evanjelickej cirkvi a v cirkevných časopisoch. Národné záujmy obhajoval v stoličnom zastupiteľstve. Propagoval česko-slovenskú vzájomnosť. V rokoch 1918 – 1920 bol poslancom Národného zhromaždenia a predstaviteľom poslaneckého Slovenského klubu. Bol prívržencom SNS. Získal čestné doktoráty teologickej fakulty vo Viedni (1914) a Husovej evanjelickej teologickej fakulty v Prahe. Pochovaný je na Vrbickom cintoríne v Liptovskom Mikuláši. začal vydávať Cirkevné listy, ktoré redigoval do roku 1921. Redigoval tiež Tranovského evanjelický kalendár (1899 – 1921), Časopis pre
 
Robert William Seton-Watson (pseudonym Scotus Viator)
* 20. 8. 1879 Londýn   
25. 7. 1951 ostrov Skye, Škótsko
 
britský historik, analytik a publicista škótskeho pôvodu.
Už od štúdií v Oxforde sa zaujímal o Habsburskú monarchiu a jej národnostné problémy, pričom si postupne uvedomil, že v uhorskej časti je situácia omnoho komplikovanejšia a vyhrotenejšia. So Slovákmi, ich národnostným útlakom a národno-emancipačnými túžbami sa začal hlbšie oboznamovať od leta 1906 a jeho rozhorčená kritika maďarských praktík sa znásobila po tragédii v Černovej roku 1907. Z pôvodného obdivovateľa liberálneho Uhorska sa stal vášnivým kritikom maďarizačných snáh uhorských vládnucich kruhov a obhajcom práv utláčaných slovanských národov, osobitne Slovákov. O ich národnostných útrapách, ale aj dejinách a bohatej kultúre informoval britskú verejnosť spočiatku článkami v časopise Spectator. Z jeho kníh najväčšiu pozornosť vzbudila Národnostná otázka v Uhorsku (Scotus Viator: Racial Problems in Hungary, London 1908), za ktorú získal doktorát. Jeho vzťah k Slovensku a Slovákom mal však aj emotívny osobný aspekt. Obdivoval slovenskú pracovitosť, kultúru, jazyk. Medzi slovenskými vzdelancami mal množstvo priateľov, s ktorými si dopisoval celý život. Štyrom slovenským evanjelickým teológom sprostredkoval ešte pred vojnou štúdium v Edinburgu. Po vypuknutí prvej svetovej vojny ponúkol svoje služby formujúcemu sa československému zahraničnému odboju. Spolupracoval predovšetkým s T. G. Masarykom, ale komunikoval aj s ďalšími českými a slovenskými exulantmi. O budúcnosti Slovenska s rešpektom diskutoval s M. R. Štefánikom, ktorého si veľmi vážil a bol hrdý na ich spoločné priateľstvo; to prejavil aj účasťou na Štefánikovom pohrebe. V medzivojnovom období sa jeho vedecké i profesionálne aktivity rozšírili. No i tak nezabúdal na Slovensko – písal o ňom články, knihy a analýzy pre britskú spravodajskú službu. Navštevoval ho, často s manželkou May a synmi Hughom a Christopherom, a obnovoval staré priateľstvá. Odmietal však robiť arbitra medzi slovenskými čechoslovakistami a autonomistami a so slovenskými ľudákmi sa definitívne rozišiel až v turbulentnom roku pred vypuknutím druhej svetovej vojny. Pre Setona-Watsona bolo obnovenie slobodného Československa vecou srdca a v zákulisí vojnových akcií preň pracoval. Jeho radosť však dostala nástupom komunistov v ČSR k moci zdrvujúci úder.

Komentovať