Nedávno v MyS

V MyS (Myjavskom senioráte) prebehlo v poslednom období niekoľko zaujímavých podujatí a akciií a pripravujú sa ďalšie:

1.- 23.mája sa konalo v Skalici športové stretnutie mládeže pod názvom JKgames. Po duchovnom úvode vyše 50 mladých evanjelikov súťažilo vo futbale, florbale, basketbale a v päťboji. Víťazi postúpili do celoslovenského kola v rámci ECAV. Tí, ktorí nešportovali, trávili spoločný čas v tvorivých dielňach. Účastníkov, medzi nimi aj viacero duchovných pohostil domáci CZ. /Viac a foto na ww.ecav.sk/

2.- Noc kostolov v Senici

V rámci “noci kostolov” v Senici 29.5.vystúpili v programe okrem domácich detí aj viacerí hostia.

-Hudobník a a organista Ján Siroma z Kovačice (Srbsko). V prednáške a v praktických ukážkach z organovej klasiky predstavil tento jedinečný hudobný nástroj.

-Zvonkohra – jediný súbor detí svojho druhu v rámci ECAV z Košarísk – pod vedením dirigenta Vladimíra Húsku predniesla viacero pôsobivých skladieb. O vzniku a činnosti súboru hovorila v sprievodnom slove ses.farárka Zuzana Durcová.

Prítomným zaspieval aj dievčenský spevácky zbor zložený  zo speváčok zo Sobotišťa, Častkova a Senice. Po ich vystúpení ozdnela prenáška o Majstrovi Jánovi Husovi, pri 600.výročí jeho mučeníckej smrti na koncile v Kostnici. Vystúpila aj hudobná skupina mladých z Apoštolskej cirkvi z Čáčova. Pred záverečným slovom domáceho farára a modlitbou , bol premietnutý dokumentárny film: Pod ochranou Žerotínú ( o vzniku Kralickej Biblie a iných his.súvislostiach)- Foto viď.www.ecav.sk)

3.V CZ Bukovci si pripomenuli v nedeľu sv.Trojice život a dielo dvoch významných kňazov:  Júliusa Bodnára (130.výročie) a Vladimíra Roya (145.výročie) Slávnosntým kazateľom bol  brat biskup ZD Milan Krivda. Slávnosti sa zúčastnlili okrem domáceho J. Sadloňa aj  štyria susední kňazi. Po slávnostných SLB bol prinesený veniec k pamätnej tabuli s menami oboch kňazov.

4. – 7.júna sa stretli deti zo zborových besiedok MyS na Košariskách.

5. Na Myjave prebieha podpisová akcia tzv.petície, ktorej zmysel je pochybný, keďže inštitút petície nie je súčasťou právneho systému ECAV.

6. CZ ECAV – Bukovec srdečne pozýva  evanjelickú verejnosť na slávnosť inštalácie novozvoleného farára Mgr.Jána Sadloňa, ktorá sa bude konať v ev. kostole v Bukovci dňa 20.júna o 10.00 hod.

7. Na záver dva oznamy   z “BULLETINU CZ Senica – jún 2015”, ktoré sa týkajú aj širšej evanjelickej  verejnosti:

1. “V júni sa v školách koná zápis do ďalšieho ročníka a zároveň sa prihlasuje na voliteľné predmety, vrátane náboženstva. Aby sa Evanjelické vierovyznanie mohlo vyučovať, musia byť žiaci prihlásení, preto prosím, keby rodičia, prípadne starí rodičia, svojich potomkov na to upozornili. Odpoveď na častú otázku, prečo sa na tej alebo onej škole naše náboženstvo nevyučuje, je jednoduchá: žiaci sa na Evanjelické náboženstvo neprihlásili!”

 

2. Program venovaný vierozvestom a  majstrovi J.Husovi:

a/ v piatok 3.júla o 10.00 v Štefánikovom dome v Brezovej pod Bradlom – seminár venovaný 600.výročiu upálenia majstra Jána Husa

b/ v sobotu- 4.júla večer v Dome kultúry na Podbranči bude stretnutie evanjelickej mládeže

c/   v  nedeľu 5.júla na hrade Branč tradičné stretnutie  evanjelikov na Dištriktuálnom dni so slávnostnými  službami božími, ktoré budú priamo vysielané Slovenským rozhlasom.

d/ v nedeľu o 14.30 hod. v Brezovej pod Bradlom – predstavenie knihy o Jánovi Husovi . Mučeník pravdy Kristovej, a hneď potom divadelno – hudobné predstavenie:  Pevec Boží v  Štefánikovom dome ( o J.Tranovskom)

Komentovať