Zasadnutie Rady biskupov ELKRAS

Od 23. do 25. apríla t.r. sa v Petrohrade konalo zasadnutie Rady biskupov ELKRAS. Spoločenstvo ELKRAS pokračuje v novej organizačnej forme. Všetky cirkvi vyjadrili prianie zostať v tesnom duchovnom a bratskom spoločenstve pri zachovaní štruktúry a vzájomného spojenia rôznych cirkevných orgánov a služieb. Ako predstaviteľ partnerských cirkví zo zahraničia sa zasadnutia zúčastnil vrchný cirkevný radca EKD Michael Huebner. Prítomní sa uzniesli na týchto rozhodnutiach: na pozvanie MLB z Nemecka vyšlú troch pracovníkov ELKRAS na kurz nemčiny do Erlangenu v čase 17. augusta až 17. septembra, schválili vstup ELKRAS do Rady predstaviteľov protestantských cirkví Ruska, všetci biskupi sa na pozvanie SLF zúčastnia v dňoch 21.-26. marca 2011 v Ženeve na ekumenickom stretnutí, súčasne sa tam bude konať zasadnutie Rady biskupov ELKRAS. Práce na textoch Dohody medzi cirkvami ELKRAS a textom Stanov o Rade biskupov budú pokračovať na miestnych úrovniach, schvália sa v synodách a konzistóriách lokálnych cirkví, 26.-28. novembra t.r. bude v Petrohrade zasadnutie Rady biskupov, 27. nov. bude podpísaná Dohoda , podpíšu ju jednotliví biskupi , za ELKRAS arcibiskup A. Kruse. Práca nad Dohodou s EKD bude pokračovať. Rada biskupov s poďakovaním prijíma odchod do penzie zástupcu arcibiskupa Edmunda Ratza. Povinnosti bude konať do 5.júna t.r. Slávnostné rozlúčenie bude 28. novembra t.r.

(www.elkras.ru)

Komentovať