Vianočná banka detičiek

Vianočná radosť Z tmavého nebíčka zletela hviezdička, by radosť doniesla do môjho srdiečka. Ako tá sviečočka žiari mi dušička, že môžem privítať malého Ježiška. Haleluja! Vianočné zvony Do vianočnej tichej noci hlahol zvonov zaznieva. Na krídlach vetra sa nosí pieseň zvučná , zvonivá. Rozlieha sa doďaleka ponad mesto, polia, les, A s ňou radosť do sŕdc vteká: Kristus narodil sa dnes! Amen Nad Betlehemom… Nad Betlehemom malým sa hviezda zaskvela, keď s preradostnou zvesťou Boh poslal anjela. Zbor nebešťanov spieva až obloha sa schvieva: Haleluja! Haleluja! Spojme s anjelským plesom i našu pieseň chvál, že dobrý Otec Spasiteľa nám z...

Emil Boleslav Lukáč: Modlitba pred Vianocami

Útecha moja, nádej sladká, nenechaj v muke trapne tlieť, otvorené sú srdca vrátka, ó  Ježiši, príď ku mne dlieť. Nebeská slasť Ty, zemská rozkoš, Ty Boh i človek v jednote, milosti jas, ó z neba zoskoč, a presvieť dušu v mrákote. Spasiteľ drahý, ukoj túhy blaženstvom svojho príchodu, s pokorou prijímam Ťa tichý hľa, vezmi srdca úrodu. Myseľ i citu každé chvenie chcem v službe obetovať Ti, popraj mi svoje potešenie, príď ku mne, Kriste Ježiši.

Pavel Tomko: Čakáme Ťa Pane

My čakáme Ťa, Kriste drahý Pane v advente veľkom, v túžbach, odriekaní, čakáme jako strážni východ zory.. Príď, Pane, novej doby na svitaní, príď, čakáme Ťa, Pane milovaný! Príď, Pane, Ty si spása naša istá, my trosečníci biedni, bez nádeje.- Príď, podaj ruku, zachráň, vyveď z bludu, veď lavínami, preveď cez záveje… Čakáme, Pane, príď, ó, s nami zle je! Príď, Pane, Synu Boží, zasľúbený a novým rokom spásy omilosti, nech plnosť v Tebe, v láske Tvojej máme, čo biedu cíti, hladných, smädných hostí, čo nikoho — ver — skúpo nevyhostí. My čakáme Ťa, drahý Spasiteľu, príď a veď spolne...

Martin Rázus: Adventné modlitby

I. Pane, Kriste, Spasiteľu, dobrých vecí učiteľu, – vzhliadni na nas v zhromaždení, keď sme k Tebe obrátení, – príď náš Hosti a z milosti – ducha nášho rozradosti! Nenechaj nas opustených, usúžených – ubolených, – žehnaj z lásky práci našej, lásky pravej v srdcia nasej! Kde bôľ a žiaľ, Ty buď zdarom, tešiteľom aj lekárom! – Popraj svetla naším očiam, – už sa chystať ku Vianociam, i k tým časným, drahý Hosti – i k tým slávnym na večnosti! Amen II. Kade Ty ideš, Pane, kvitne kvieťa, to kvieťa lásky pravej — života… Ó, príď i k nám, my...

Evanjelické služby Božie počas Vianoc v rozhlase a televíziách

Štedrý večer 24. decembra 2015 : Rádio Regina BA, BB, KE o 16.05 hodine z ev. a. v. kostola v Ružomberku Televízia  TA3 o 17.00 hodine z ev. a v. kostola v Trnave slávnosť vianočná 25. decembra Dvojka o  9.30 hodine z ev. a. v. kostola v Modre – Kráľovej Nedeľa po Vianociach 27. decembra Rádio Slovensko a Regina o 9.05 hodine z ev. a. v. kostola v Lazoch pod Makytou   „ Tým však, čo Ho prijali a veria v Jeho meno, dal moc stať sa Božími deťmi.“ Ev. sv. Jána 1, 12

Pastiersky list Zboru biskupov ECAV na Slovensku k Vianociam 2015

Pastiersky list Zboru biskupov ECAV na Slovensku Milí bratia a milé sestry! Počas Vianoc k nám zaznieva anjelská zvesť: „Narodil sa vám dnes v meste Dávidovom Spasiteľ, ktorý je Kristus Pán.”(L 2,11 ) Túto zvesť Vianoc však nestačí iba počuť, ale je potrebné ju aj prijať. Preto je dôležité, aby sme s posolstvom Vianoc mali osobnú skúsenosť. Túto potrebu deklarujú svojou aktivitou betlehemskí pastieri. Po vypočutí zvesti anjelov si povedali: „Poďme až do Betlehema a pozrime sa, čo sa to stalo, čo nám oznámil Pán.” (L 2,15) Ich príklad nás pozýva, aby sme – len počúvajúc – neostali na povrchu diania. Po vypočutí musíme „ísť až do Betlehema”, teda ku koreňu vecí. Je potrebné, aby sme podľa vzoru pastierov našli aj my Narodeného, ktorý – podľa predpovede prorokov – prišiel kvôli nám. Jeho  príchod  do  nášho  života  prináša  usmernenie  a  prestavbu  hodnôt.  Evanjeliá o Ježišovom narodení to deklarujú hneď na vzťahu Jozefa a Márie. Ich vzájomnej známosti pre vážne nedorozumenie hrozí rozchod (Mt 1,18 – 19). Zdanlivo neriešiteľný problém nachádza východisko, keď ho Jozef začne vidieť z Božej perspektívy (Mt 1, 20- 21). Vtedy spoločne s Máriou prijímajú Božiu vôľu pre svoje manželstvo (Mt 1, 24 – 25). Aj v našej spoločnosti  by  bolo  menej  rozvodov,  keby  sme  sa  na  problémy,  ktoré  trápia  naše partnerské vzťahy, nedívali svojimi egoistickými očami. Učme sa Božiemu pohľadu na vzájomné manželské spolužitie a naplnenie Božej vôle viďme ako program a poslanie. Vtedy svetlo Božej milosti prenikne aj naše rodiny. Stáť pred betlehemskými jasľami...

Rádio Devín: Vianoce so Zuzanou Tkáčikovou

Aký význam majú pre nás Vianoce? Ktoré zvyky si zachovávame v našej kultúre, ktoré pochádzajú z našej pôvodnej rodiny a aké sme si vytvorili sami? Podliehame zhonu, či skôr spirituálnemu hĺbaniu? Počúvajte Vianoce so Zuzanou Tkáčikovou a jej hosťami: s dekanom Evanjelickej bohosloveckej fakulty – Ľubomírom Batkom, s jazzmanom Nikolajom Nikitinom a spisovateľom a režisérom Lacom Keratom. V rádiu Devín, na Štedrý večer, 24. decembra o 16:00  

Choďme v svetle Hospodinovom

Spasiteľu, Kriste, – Ty sa rodíš znova v dušiach, čo žiť vedia podľa Tvojho slova. Činíš skrz nich divy mocou prevelikou, robíš schopných žiť i mrieť jak mučeníkov. Amen Iz 2, 2-5: “V posledných dňoch bude pevne stáť vrch domu Hospodinovho na vrchole hôr, vyvýšený bude nad pahorky. Pohrnú sa k nemu všetky národy (3) a poputujú mnohé kmene a povedia: Poďte, vystúpme na vrch Hospodinov k domu Boha Jákobovho. On nás bude učiť svojim cestám, aby sme chodili po Jeho chodníkoch. Lebo zo Siona vyjde naučenie a slovo Hospodinovo z Jeruzalema. (4) On bude súdiť medzi národami, vynášať výrok...

Slávime (ešte) Vianoce(?)

Preto slávme sviatky nie v starom kvase, ani v kvase zlosti a nešľachetnosti, ale ako nenakvasení v čistote a v pravde. (1.Korintským 5;8)  Prichádzajú sviatky, kde mnohí ľudia si znova dajú masku dobrých, pokojamilovných, prajných, šľachetných, milých, spravodlivých, svätých. Prichádzajú sviatky, kde čistota bude tiež, ale len na povrchu, nie však v srdciach, vzťahoch a pravda o Ježišovi, nielen narodenom, ale aj ukrižovanom pre naše hriechy a zmŕtvychvstalom, sa radšej taktne obíde (žiaľ, aj v evanjelických rodinách sa stane, že nevieme prečo sú Vianoce, v mnohých domácnostiach opäť bude chýbať Oslávenec, Ten, kvôli ktorému Vianoce vôbec existujú). Prichádzajú sviatky, kde...