Emil Boleslav Lukáč: Modlitba pred Vianocami

Útecha moja, nádej sladká, nenechaj v muke trapne tlieť, otvorené sú srdca vrátka, ó  Ježiši, príď ku mne dlieť. Nebeská slasť Ty, zemská rozkoš, Ty Boh i človek v jednote, milosti jas, ó z neba zoskoč, a presvieť dušu v mrákote. Spasiteľ drahý, ukoj túhy blaženstvom svojho príchodu, s pokorou prijímam Ťa tichý hľa, vezmi srdca úrodu. Myseľ i citu každé chvenie chcem v službe obetovať Ti, popraj mi svoje potešenie, príď ku mne, Kriste Ježiši.

Pavel Tomko: Čakáme Ťa Pane

My čakáme Ťa, Kriste drahý Pane v advente veľkom, v túžbach, odriekaní, čakáme jako strážni východ zory.. Príď, Pane, novej doby na svitaní, príď, čakáme Ťa, Pane milovaný! Príď, Pane, Ty si spása naša istá, my trosečníci biedni, bez nádeje.- Príď, podaj ruku, zachráň, vyveď z bludu, veď lavínami, preveď cez záveje… Čakáme, Pane, príď, ó, s nami zle je! Príď, Pane, Synu Boží, zasľúbený a novým rokom spásy omilosti, nech plnosť v Tebe, v láske Tvojej máme, čo biedu cíti, hladných, smädných hostí, čo nikoho — ver — skúpo nevyhostí. My čakáme Ťa, drahý Spasiteľu, príď a veď spolne...

Martin Rázus: Adventné modlitby

I. Pane, Kriste, Spasiteľu, dobrých vecí učiteľu, – vzhliadni na nas v zhromaždení, keď sme k Tebe obrátení, – príď náš Hosti a z milosti – ducha nášho rozradosti! Nenechaj nas opustených, usúžených – ubolených, – žehnaj z lásky práci našej, lásky pravej v srdcia nasej! Kde bôľ a žiaľ, Ty buď zdarom, tešiteľom aj lekárom! – Popraj svetla naším očiam, – už sa chystať ku Vianociam, i k tým časným, drahý Hosti – i k tým slávnym na večnosti! Amen II. Kade Ty ideš, Pane, kvitne kvieťa, to kvieťa lásky pravej — života… Ó, príď i k nám, my...

Daniela Horínková: Adventný veniec

Čas posvätný dnes opäť vítame a jeho symbol – veniec adventný. Na perách piesne, modlitby nech sprevádzajú jeho tmavé dni. Však do tmy prvé svetlo zažnime a svieca tá nech jasne dôvodí: Pripraviť treba srdcia úprimné na príchod Krista – svetlo pre ľudí. Večnosti kruh a farba života sú znakmi adventného venca. Svetielko sviece na ňom mihotá a vonia zeleň nevädnúca. Ten plamienok tak vrúcne plápolá, sťa Božie slovo plné lásky. Zvoláva všetkých svojich do kola, vytvárať Božích dietok zväzky. Advent – čas nádeje a milosti, čas prípravy na stretnutie s Pánom, To Svetlo hriešnych uhostí, zasvieti znova dnešným ránom....

Andrej Hajduk: Advent

Keď cez deň šedé hmly sa prelievajú, rána sú mrazom stuhnuté, advent tu! – k večernému jeho taju patrí chrám, spev, vzdych, kľaknutie. Kľakáme vďačne, Kriste, pred Tebou, príď aj k nám v sláve, príď k nám s velebou! Kým prídeš znovu, je čas našej viery, vážiť si slovo presväté a ono prenikne, až človek celý túži žiť jak Ty na svete, čas viery, borby, našich zápasov, čas rastu, dozrievania do klasov. Kým prídeš znova, našej lásky čas tu, milovať Boha, človeka, nech plody z toho povyrastú, čo srdcom denne preteká, a hoc čas prejde, nie je stratený, zostáva láska...

Advent

Túžili po Tebe, Pane, k nebesiam dvíhali dlane, túžbami plnili veky dospelí, starci, deti. Proroci pred dávnym časom mocným a posvätným hlasom istili národy sveta príchodom milosti leta. Vraveli, že prídeš, Kriste, že nám budeš útočište, že dáš spásu, radosť, pokoj, že budeš duší svetla zdroj. A ty si v čase plnosti zostúpil z nebies výsosti, učil si, trpel, z mŕtvch vstal a veriacemu život dal. Aj dnes prichádzaš, Pane náš, kľúčom milosti otváraš dvere sŕdc našich studených a nepokojmi súžených. Prichádzaj, Pane, prichádzaj, srdcia pre seba otváraj a potom v nich sa uhosti, Knieža pokoja, radosti! Prichádzaj, Pane, prichádzaj,...

Ľudo Kováč: Adventný vzdych

Ó, Bože, adventom veď nás k Betlehemu – k vianočnej radosti – k Synovi Božiemu. By sme Ho v pokore do srdca prijali a s Ním nový život ochotne začali! Ó, Bože, veď nás sám tou cestou milosti – Veď nás! – nedaj blúdiť v svete bezbožnosti! Veď po cestách cnosti s milým Kristom Pánom, by sme Jeho svetlo zreli s večným ránom! Amen

Zlatica Oravcová: Zvon zvoní…

Zvon zvoní adventný Zvon zvoní v tieto dni Chvejú sa šťastím srdca cievy Chveje sa šťastím srdca krov A v očiach čistej Panny – devy Radosť sa zračí z Božích slov Zvon zvoní v tieto dni Zvon zvoní adventný Mária Tíško pristúpila Poslúchnuť Boha hotová Jej slová plní viery sila Som služobnica Pánova

Mária v našich adventných piesňach 

K našim adventným piesňam bohatého obsahu a s náležitou úctou k panne Márii patria aj zvláštne, osobité a krásne adventné nápevy. Všetky môžeme s duchovným úžitkom spievať aj v tohtoročnom advente. ESP č.4, v.2:  ( Nápev: Veríme v jedného Boha) Veríme i v Syna Jeho, Krista Ježiša – Kráľa, ktorého z Ducha Svätého čistá Panna počala; Boh Ho svetu v pravý čas dal, Spasiteľ v Ňom máme, lebo On je ten, čo prísť mal; iného nečakáme.   (J.Tranovský) 2. ESP č. 7, v.1: (Kanc.J.Muzofilla 1585) Čo Mária Panna z moci nášho Pána, vo viere si istá, že počala Krista, spievala s radosťou;...