Ľudo Kováč: Adventný vzdych

Ó, Bože, adventom veď nás k Betlehemu –
k vianočnej radosti – k Synovi Božiemu.
By sme Ho v pokore do srdca prijali
a s Ním nový život ochotne začali!
Ó, Bože, veď nás sám tou cestou milosti –
Veď nás! – nedaj blúdiť v svete bezbožnosti!
Veď po cestách cnosti s milým Kristom Pánom,
by sme Jeho svetlo zreli s večným ránom! Amen

Komentovať