Mária v našich adventných piesňach 

K našim adventným piesňam bohatého obsahu a s náležitou úctou k panne Márii patria aj zvláštne, osobité a krásne adventné nápevy. Všetky môžeme s duchovným úžitkom spievať aj v tohtoročnom advente.

  1. ESP č.4, v.2: 

    ( Nápev: Veríme v jedného Boha)

Veríme i v Syna Jeho, Krista Ježiša – Kráľa,
ktorého z Ducha Svätého čistá Panna počala;
Boh Ho svetu v pravý čas dal,
Spasiteľ v Ňom máme,
lebo On je ten, čo prísť mal;
  1. iného nečakáme.   (J.Tranovský)

2. ESP č. 7, v.1: (Kanc.J.Muzofilla 1585)

Čo Mária Panna
z moci nášho Pána,
vo viere si istá,
že počala Krista,
spievala s radosťou;
to i v našich srdciach
zaznej s úprimnosťou.
Duša mi velebí
Pána Boha v nebi
za milosť zhavenú,
za radosť mi danú,
že mi poníženie
z daru Jeho lásky
slúži na spasenie.
Pre česť Jeho mena,
ha, blahoslavená
budem medzi ľuďmi,
všetkými árodmi,
dľa predivnej rady
Otca nebeského,
služobnica Jeho.
 (J.Chalupka)

3. ESP č. 19, 2: (Erfurt 1524)

Nie z človeka hriešneho,
ale z Ducha Svätého
život z prečistej Panny,
Bohom bol požehnaný.
(M.Luther)

4. ESP č.29,2: (1531)

Anjel navštívil Máriu,
lebo Boh sám vyvolil ju,
aby ona – Panna čistá
porodila Jezu Krista.
Mária tú zvesť prijala,
z Ducha Svätého počala,
uverila, že sa stane,
čo bolo jej zvestované.
Pokornú Máriu Pannu
Hospodinom požehnanú
náležito aj my ctíme,
jej poslušnosť si ceníme.
S ňou duša naša velebí
Otca dobrého na nebi,
že zhliadol s lsákou z výsosti
a dal nám Syna z milosti.
( Juraj Tranovský)

Komentovať