Kontakt Myjavský seniorát

Seniorský úrad: Kulíškova 118, 906 06 Vrbovce
Telefón: 034/628 32 02, 0908 118 675, E-mail: mys@ecav.sk
Senior: Mgr. Miroslav Hvožďara, PhD, farár CZ Vrbovce
Konsenior: Mgr. Peter Švehla (CZ Skalica)
Seniorálny kaplán: Mgr. Ľubomír Batka st. − námestný farár na mieste seniorálneho kaplána, tel. 0918 828 138
Seniorálny dozorca: Štefan Ružička (CZ Holíč)

Seniorát tvoria cirkevné zbory: Sobotište, Košariská-Priepasné, Vrbovce, Brezová pod Bradlom, Turá Lúka, Bukovec, Častkov, Hlboké, Holíč, Kostolné, Krajné, Myjava, Prietrž, Senica, Senica – Čáčov a Skalica.

Najvyšším orgánom seniorátu je seniorálny konvent, ktorý tvoria členovia seniorálneho presbyterstva, členovia predsedníctiev cirkevných zborov a delegáti cirkevných zborov. Seniorálny konvent sa schádza podla potreby, najmenej raz za rok.V období medzi zasadnutiami seniorálneho konventu seniorát riadi seniorálne presbyterstvo.

Seniorálne presbyterstvo tvoria senior, seniorálny dozorca, konsenior, zástupca seniorálneho dozorcu, seniorálny právny zástupca, predseda hospodárskeho výboru, predseda vnútromisijného výboru, predseda pastorálnej konferencie a presbyteri seniorátu v počte najviac 12, z toho polovica sú duchovní.

Seniorálne presbyterstvo sa schádza podla potreby, najmenej dvakrát do roka.

Seniorálne predsedníctvo tvoria senior a seniorálny dozorca, ktorých počas neprítomnosti zastupujú konsenior a zástupca seniorálneho dozorcu.

Komentovať